Specifieke natuurdoelen

Waar dromen we van voor dit topnatuurgebied? De venige , schrale hooilanden en ruigten barsten van vlinders, libellen en kikkers. De  watersnip broedt er talrijk.  De broekbossen zijn weelderig. In de heldere beek leeft de beekprik. Op de heide spiegelen de vennen, waar de gevlekte witsnuitlibel en de heikikker thuis zijn. Struikheide, buntgras, mostapijtjes en korstmossen vormen een lappendeken op de heide en landduinen. Op de natte plekken bloeien dopheide, zonnedauw, snavelbies en beenbreek kleurrijk.  De naaldhoutbossen evolueren naar meer gevarieerde, soortenrijkere bossen.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Zwarte Beek':

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 1373 ha (Rbb: 198 ha, Ha: 40 ha, Hj: 52 ha, Hp*: 201 ha, Hr: 72 ha, mozaiek van waardevolle en minder waardevolle graslanden zoals hp+hp*, hp+hu°, …: 170 ha, biologisch minder waardevolle graslanden met KLE: 260 ha, Hp: 380 ha)
Einddoel: behoud actuele oppervlakte en kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud en kwaliteitsverbetering door extensivering tot soortenrijke graslanden met hoger nectaraanbod voor vogelrichtlijnsoorten velduil, korhoen, grauwe kiekendief, grauwe klauwier, blauwborst, wespendief, blauwe kiekendief en habitattypische soorten watersnip, wulp, geelgors, roodborsttapuit, veldleeuwerik. Nectarbron voor talrijke habitattypische heidesoorten zoals groot dikkopje, hooibeestje, bruin zandoogje, heivlinder, kommavlinder…

Dommel en Bolisserbeek

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: Behoud actuele oppervlakte + omvorming, zodat dit habitattype over de loop van de Dommel en haar zijarmen voorkomt. Een kwantificatie van de oppervlakte is moeilijk
Einddoel: 1-8 km

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Dynamisch meanderend riviersysteem met:

 • natuurlijke beek- en oeverstructuur;
 • natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek;
 • helder water met een hoge stroomdiversiteit, zonder invasieve soorten en met voldoende zonbeschenen delen;
 • voldoen aan de richtwaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische beek’ (conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 mei 2010 voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater);
 • voldoende brede bufferzones langsheen de waterloop.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0 ha
+ 20 ha toename door uitbreiding in functie van leefgebied gladde slang
Einddoel: 20 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde vochtige heide vegetaties met:

 • aanwezigheid van lokaal frequente veenmoslaag en meer dan 1 veenmossoort;
 • beperkte boomopslag (
 • natuurlijke hydrologie (GHG: 20 cm-mv en 0(5) cm +mv, GLG 60-70 cm –mv, amplitude
 • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 6 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename van 53 ha, waarvan 30 ha door uitbreiding voor leefgebied gladde slang
Einddoel: 59 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde droge heidevegetatie met:

 • hoge structuurrijkdom met aanwezigheid van alle ouderdomsstadia (van pionier- tot degeneratiestadium);
 • beperkt aandeel Pijpenstrootje (
 • zo beperkt mogelijke verbossingsgraad (
 • buffering tegen externe invloeden;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0 ha
+ 7 ha toename door uitbreiding in functie van leefgebied gladde slang.
Einddoel: 7 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld droog heischraal grasland met:

 • korte vegetatie ( 30% van de sleutelsoorten en
 • buffering tegen externe invloeden;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen;
 • zonbeschenen en weinig tot geen strooisellaag.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: Behoud van de actuele oppervlakte + toename door omvorming naar einddoel: 4 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde mestrofe graslanden, die niet aangerijkt worden met nutriënten en gebufferd zijn tegen externe invloeden met:

 • specifieke natuurlijke hydrologie met mineraalrijke kwel;
 • zonbeschenen, beperkte boom- en struikopslag (
 • hoog aandeel sleutelsoorten (>5);
 • bedekking van lage schijngrassen hoger dan 30%;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 20 ha
Behoud actuele oppervlakte
Einddoel: 20 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Afwisseling van moerasspirearuigten in complex met kleine zeggenvegetaties. Deze zijn tijdelijk qua ligging en duur en komen verspreid voor de in de vallei in samenhang met 7140_meso. Ze ontstaan hier door achterwege laten van beheer waardoor kleine zeggenvegetaties verruigen tot moerasspirearuigten en uiteindelijk evolueren tot wilgenstruweel.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0 ha + 25 ha toename door omvorming
Einddoel: 25 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met:

 • natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden schommelend rond het maaiveld;
 • minder dan 10% boom-of struikopslag in het habitat;
 • 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 70% en minder dan 10% structuurschade door vertrappeling;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 14 ha (9190: 10 ha; 9120: 4 ha)
Behoud actuele oppervlakte + 9 ha toename door omvorming
Einddoel: 23 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van dit habitattype via volgende verbeteropgaven: terugdringen van naaldhout en verwijderen van exoten; verhogen aandeel dood hout; verbeteren van de horizontale en verticale structuur met bijzondere aandacht voor de bosranden aansluitend bij habitattype 6410_ve.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 73 ha (91E0_meso: 57 ha; 91E0_oli: 11 ha; 91E0_eutr: 5 ha)
Behoud actuele oppervlakte + toename van 99 ha, waarvan 59 ha door uitbreiding.
Einddoel: 172 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Ontwikkeling van complex van beide subtypes in een mozaïeklandschap met veel open plekken met:

 • een gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten van het oligo- of mesotrofe subtype;
 • behoud en/of herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) zodat grote kernen van het oligotrofe subtype en mesotroof subtype zich kunnen ontwikkelen;
 • ontwikkeling van structuurrijke bosranden;
 • buffering tegen externe invloeden.
Omschrijving populatiedoelstelling

Versterken populatie in de Zwarte beek die voldoet aan een goede staat van instandhouding (> 200 ind/ha). Terugkeer van populaties in de Grote Nete, door kolonisatie vanuit stroomafwaartse populatie in Scheps. Herintroductie in Dommel – Bolisserbeek of terugkeer van populaties door kolonisatie vanuit stroomafwaartse populatie in Eindhoven mogelijk na oplossing van vismigratieknelpunten.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld leefgebied in gans het traject van Zwarte beek, Grote Nete, Dommel en Bolisserbeek, bestaande uit:

 • structuurrijk (meanderend) beekbiotoop met zand en grindige banken;
 • voldoen aan de richtwaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische beek’ (conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 mei 2010 voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater);
 • bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake : BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten;
 • natuurlijk hydrologisch regime en beperkte sedimentlast;
 • vrije mismigratie, van bovenloop tot middenloop;
 • aangepast beekruimingsbeleid;
 • voldoende buffering tegen externe invloeden.
Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 45-65 broedparen, verspreid over de 4 landschappen. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4010, 7140_meso, 6430, ingebed in een matrix van soortenrijke graslanden en regionale biotopen en behoeft geen extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • moerassige vegetaties, rietlanden, laagveenvegetaties met beperkte boomopslag of struweel, soortenrijke graslanden;
 • boorden van waterlopen met ruige vegetatie;
 • geen menselijke verstoring tijdens de broedperiode.
Omschrijving populatiedoelstelling

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is van de populaties in het SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de biotopen maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen verkeren.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Gericht beheer van bossen volgens de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer voor privé-boseigendommen en via de beheervisie waar ANB het beheer voert. Bijzondere aandacht dient gegeven aan oude bomen (toekomstbomen), open plekken en geleidelijke bosranden, en hun bereikbaarheid onderling in functie van deze soorten.

Omschrijving populatiedoelstelling

Bronpopulatie van minimum 400 adulte dieren die zich uitstrekt over het volledige heidelandschap. Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 4030, 4010, 6230, waarbij de ontwikkeling van een heidecorridors in de SBZ voorzien is tussen het Pijnven, het Kamp van Beverlo via de Grote Nete vallei, brongebied Zwarte beek en Bolisserbeek, Resterheide, en Molenheide. De ontwikkeling van een heidestapsteen in het brongebied van de Zwarte beek en de bovenloop van de Bolisserbeek spoort samen met leefgebied grauwe kiekendief en heidestapsteen voor rugstreeppad, heikikker, knoflookpad en habitattypische soort gentiaanblauwtje. Voor gladde slang is daarnaast een extra leefgebied van 67 ha nodig, dit is gespecifieerd bij de habitatdoelen van het Landschap van de vallei van de Zwarte beek en het Landschap van Dommel en Bolisserbeek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aanwezigheid van open droge terreinen (heide, open bossen) met structuurrijke vegetatie en open plekken doorheen de SBZ met elkaar verbonden via geschikt habitat voor de soort.

Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 9-15 broedparen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • natuurlijke oevers met plaatselijk steile bij voorkeur zandige wanden;
 • voldoende helder water;
 • groot aanbod aan kleine vissen;
 • geschikte foerageergebieden met visrijke waterhabitats.
Omschrijving populatiedoelstelling

Duurzaam behoud van actuele populatie in Kamp Beverlo, vallei van de Grote Nete (Lochterpoel) en aan de Begijnevijvers. Deze doelstelling spoort samen met de doelen voor vennen en kleinschalige beekdallandschappen.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen extra kwaliteitsdoelstelling.

Omschrijving populatiedoelstelling

Versterking van de populatie, dat wil zeggen een toename van de actuele populatiegrootte tot een bronpopulatie in de bovenloop van de Bolisserbeek (Bomerheide, Resterheide), in de bovenloop van de Dommel ter hoogte van Mullermerbemden en Molhem en aansluitend ontwikkelen van leefgebied voor een duurzame populatie in het brongebied van de Zwarte beek: bronpopulatie van minimaal 100 roepende mannetjes op telkens minimaal 5 voortplantingsplaatsen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • qua landbiotoop: de kwaliteit van de 2310 en 4030 verbeteren met de nadruk op creëren van open zandige plekken en het verbinden van deze heidetypes;
 • qua voortplantingsbiotoop: waterkwaliteit is belangrijk voor deze soort. Dit wordt gedekt middels de kwaliteitsvereisten voor oligo- tot mesotrofe wateren (habitattype 3130). Bijkomende eis is dat de plassen visvrij moeten zijn om predatie te voorkomen;
 • bijkomend voortplantingsbiotoop creëren onder de vorm van aanleg poelen in natte depressies in het brongebied van de Zwarte beek (Achter Zwarte water), bovenloop van de Bolisserbeek en Resterheide;
 • functioneel verbinden van leefgebieden door corridors van landbiotoop of andere types soortenrijke en schrale graslanden (soortenarme kamgraslanden, droge heischrale graslanden) in bovenloop van de Bolisserbeek.
Omschrijving populatiedoelstelling

Satellietpopulatie van minimaal 1 broedpaar. Dit vereist een minimale oppervlakte leefgebied van 30 ha (Begijnevijver)

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit:

 • geschikt leefgebied, bestaande uit rietland, moerasvegetaties (>50%) en open water (> 30%);
 • helder water met goede waterkwaliteit en een hoog voedselaanbod (jonge vis, ongewervelden, amfibieën);
 • voldoende rust en waar mogelijk het creëren van predatievrije broedgelegenheden tijdens broedperiode;
 • open vijverlandschap;
 • gevarieerde leeftijdsstructuur van de rietvegetaties: per broedkoppel is er nood aan minimaal 0,5 tot 2ha overjarig riet of lisdodde met een voldoende dikke kniklaag (opstapeling van oude stengels);
 • aanwezigheid verlandingsvegetaties (niet enkel riet/lisdodde, maar ook ondergedoken en drijvende watervegetaties);
 • hoog waterpeil in de leefgebieden tijdens het broedseizoen.
Omschrijving populatiedoelstelling

17 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op telkens 5 voortplantingsplaatsen waarbij: behoud 10 populaties Kamp van Beverlo, behoud van 1 populatie Helderbeekvallei, Kraanberg en Remo, uitbreiding te verwachten door herstel heide en venvegetaties in Molenheide, Pijnven, Koerselse Heide/Bergen, brongebied Zwarte beek. Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 3130 en 3160, 4030, 4010 en vereist geen extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van actuele populatiegrootte van 4-6 bp. Deze doelstelling spoort samen met doelstellingen voor habitattype 9190, 9120, halfnatuurlijke graslanden, ingebed in een matrix van soortenrijke graslanden en regionale biotopen en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • mozaïek van structuurrijke bossen met voldoende open plekken en boszomen in een open landschap met soortenrijke graslanden of regionale biotopen;
 • weinig of geen menselijke verstoring rond de nestplaats.

Heide, vennen en bossen op en rond Kamp van Beverlo

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 963 ha (2310: 669 ha; 2330_bu: 295 ha)
Behoud actuele oppervlakte + 252 ha toename door omvorming
Einddoel: 1215 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde landduincomplexen met:

 • aanwezigheid van de verschillende successiestadia op landduinen, waarbij steeds minimaal 40% van het habitattype 2330 voorkomt;
 • beperkte boomopslag (
 • voorzien van niet verstoorde zones tijdens broedseizoen voor nachtzwaluw en boomleeuwerik;
 • ingebed in open of halfopen landschap voor een maximale windwerking;
 • behoud oude hakhoutstoven van zomer- en wintereik.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 2 ha
Behoud actuele oppervlakte + 5 ha toename door omvorming
Einddoel: 7 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld oligotroof tot mesotroof ven met:

 

 • grotendeels vrij van slib en sediment;
 • helder, zeer zwak tot matig gebufferd en min of meer nutriëntenarm water met een lage stikstof- en fosforconcentratie en een matig zure tot circumneutrale pH;
 • natuurlijke hydrologie met aanvoer van lokaal grondwater;
 • voldoende open vijverlandschap, waar windwerking mogelijk is;
 • indien er aanvoer is van oppervlaktewater dient dit te voldoen aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • herstel tot gewenst trofieniveau.

 

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 7 ha
Behoud actuele oppervlakte + 6 ha toename door omvorming.
Einddoel: 13 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld dystroof ven in open heidelandschap met:

 • geschikte waterhuishouding;
 • zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water met beperkingen qua totaalfosfor conductiviteit en van totaal stikstof;
 • helder, door humuszuren bruingekleurd water;
 • 2-3 sleutelsoorten minstens frequent aanwezig.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 260 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename 14 ha door omvorming
Einddoel: 274 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde vochtige heide vegetaties met:

 • aanwezigheid van lokaal frequente veenmoslaag en meer dan 1 veenmossoort;
 • beperkte boomopslag (
 • beperkte vergrassing met pijpestrootje (
 • natuurlijke hydrologie (GHG: 20 cm-mv en 0(5) cm +mv, GLG 60-70 cm –mv, amplitude
 • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P;
 • buffering tegen externe invloeden.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 1672 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename van 202 ha door omvorming Einddoel: 1874 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde droge heide vegetaties met:

 • aanwezigheid van alle ouderdomstadia van struikhei;
 • beperkte boomopslag (
 • beperkte vergrassing met pijpestrootje, bochtige smele (
 • hoge soortenrijkdom.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: Behoud actuele oppervlakte

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Populatie jeneverbes die zich voldoende verjongt om op lange termijn een duurzame populatie te handhaven voorkomend in het open heide landschap en beekdalen (Spiekelspade).

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 1 ha
Behoud actuele oppervlakte + 5 ha toename door uitbreiding.
Einddoel: 6 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld vochtig heischraal grasland met:

 • beperkte strooisellaag, vervilting en verruigingsindicatoren;
 • bedekking van sleutelsoorten > 30%;
 • beperkte boomopslag (
 • buffering tegen externe invloeden;
 • herstel bodems tot gewenst trofieniveau.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 66 ha
Behoud actuele oppervlakte met een belangrijke kwaliteitsverbetering + 6 ha toename door omvorming.
Einddoel: 72 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld droog heischraal grasland met:

 • korte vegetatie ( 30% van de sleutelsoorten en
 • buffering tegen externe invloeden;
 • herstel bodems tot gewenst trofieniveau;
 • zonbeschenen en weinig tot geen strooisellaag.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 5 ha
Behoud actuele oppervlakte
Einddoel: 5 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Afwisseling van moerasspirearuigten in complex met kleine zeggenvegetaties. Deze zijn tijdelijk qua ligging en duur en komen verspreid voor de in de vallei in samenhang met 7140_meso. Ze ontstaan hier door achterwege laten van beheer waardoor kleine zeggenvegetaties verruigen tot moerasspirearuigten en uiteindelijk evolueren tot wilgenstruweel.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: kennishiaat
Einddoel: 1,5 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende staat van instandhouding met:

 • zeer constante waterstand, GVG onder tot bijna gelijk met maaiveld;
 • veenmoslaag tussen 10-50% met minstens 2 bultveenmossen;
 • verbossing van minder dan 5%;
 • vergrassing van
 • oppervlakte veenlichaam > 0,1 ha;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • intact veenlichaam.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0 ha
+ 5 ha toename door omvorming
Einddoel: 5 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met:

 • natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden schommelend rond het maaiveld;
 • minder dan 10% boom-of struikopslag in het habitat;
 • 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 70% en minder dan 10% structuurschade door vertrappeling;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden, rietlanden met natuurlijke waterhuishouding en rbb.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 48 ha
Behoud actuele oppervlakte in complex met habitattype 4010 + toename van 18 ha door omvorming
Einddoel: 66 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld zuur overgangsveen met:

 • aanwezigheid van hoogveenontwikkeling, met een veenmoslaag van > 50% en hoge bedekking van de sleutelsoorten;
 • beperkte boomopslag (
 • beperkte vergrassing met pijpestrootje (
 • natuurlijke hydrologie met permanente grondwatertafel rond maaiveldniveau (GHG range 15 cm –mv / 0 cm +mv en GLG > 25 cm -mv, amplitude 25 cm);
 • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P;
 • beperkte strooisellaag met een bedekking van
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 5 ha
Behoud actuele oppervlakte in complex met habitattype 4010
Einddoel: 5 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde slenken in veengronden met:

 • verwevenheid binnen het heidelandschap met pioniersstadia;
 • frequente aanwezigheid van meer dan 3 pioniersoorten;
 • voldoende open plekken;
 • natuurlijke hydrologie (s’ winters boven maaiveld).
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 184 ha (9190) en 25 ha (9120)
Behoud actuele oppervlakte + 1360 ha toename door omvorming.
Einddoel: 1569 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde zuurminnende eikenbossen met:

 • behoud oude bij voorkeur inheemse bomen (voor zwarte specht, vleermuizen);
 • voldoende structuurrijkdom;
 • streven naar ijle bossen met voldoende open plekken (voor nachtzwaluw, boomleeuwerik, wespendief, etc.) in aansluiting bij en rond de heidecomplexen;
 • creëren van mantel-zoomvegetaties met de overgangen naar het open heidelandschap.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 7 ha (91E0_meso: 1 ha, 91E0_oli: 1 ha, 91E0_eutr 5 ha)
Behoud actuele oppervlakte + 30 ha toename door omvorming
Einddoel: 37 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Ontwikkeling van complex van alluviaal bos in een mozaïeklandschap met veel open plekken met:

 • een gevarieerde bosstructuur met voldoende dood hout en sleutelsoorten van het mesotrofe subtype;
 • behoud en/of herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief);
 • ontwikkeling van structuurrijke bosranden en moerasspirearuigten;
 • buffering tegen externe invloeden.
Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 45-65 broedparen, verspreid over de 4 landschappen. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4010, 7140_meso, 6430, ingebed in een matrix van soortenrijke graslanden en regionale biotopen en behoeft geen extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • moerassige vegetaties, rietlanden, laagveenvegetaties met beperkte boomopslag of struweel, soortenrijke graslanden;
 • boorden van waterlopen met ruige vegetatie;
 • geen menselijke verstoring tijdens de broedperiode.
Omschrijving populatiedoelstelling

2-5 als wintergast Deze doelstelling vraagt geen extra leefgebied maar spoort samen met de doelen voor habitattypes van heide en laagveen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied (als wintergast) met grootschalig open heidelandschap met heide en vennen en voldoende voedselaanbod. Open foerageergebied op soortenrijke graslanden en rbb.

Omschrijving populatiedoelstelling

2-3 kernpopulaties van > 60 broedparen Behoud tot lichte stijging van de kernpopulaties. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

 • open heide- en landduinenlandschap dat schaars begroeid is met bomen, overgangen naar soortenrijke graslanden en rbb;
 • beperken van recreatieve verstoring tijdens broedseizoen;
 • bosrandenbeheer voeren aan zones met buntgrasvegetaties.
Omschrijving populatiedoelstelling

Minimum 4 groeiplaatsen, waarbij elke groeiplaatsen > 50 m2 of uit 100 planten bestaat.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwaliteitsvereisten: zie kwaliteitsdoelen voor habitattype 3130 (Landschap: Heide, vennen en bossen op en rond Kamp van Beverlo).

Omschrijving populatiedoelstelling

Actueel als broedvogel uitgestorven in Vlaanderen 3bp zijn aangemeld. Sinds 2000 verdwenen als broedvogel, maar nog wel waargenomen tijdens trek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

 • warme droge zandige open heidegebieden;
 • behoud pioniersstadia van duinen met ijle begroeiing;
 • beperken van verstoring tijdens broedseizoen.

Deze doelstelling spoort samen met herstel van landduinen – habitattypes 2310, 2330 en behoeft geen extra leefgebied.

Omschrijving populatiedoelstelling

Herstel van leefgebied

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap. Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt middels doelen voor habitat 3130, 7140 en de heikikker. Nadruk op overgangen tussen verlandingsveen en waterhabitats en dekking met drijvende en ondergedoken waterplanten van 10-70%.

Omschrijving populatiedoelstelling

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is van de populaties in het SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de biotopen maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen verkeren.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Gericht beheer van bossen volgens de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer voor privé-boseigendommen en via de beheervisie waar ANB het beheer voert. Bijzondere aandacht dient gegeven aan oude bomen (toekomstbomen), open plekken en geleidelijke bosranden, en hun bereikbaarheid onderling in functie van deze soorten.

Omschrijving populatiedoelstelling

Bronpopulatie van minimum 400 adulte dieren die zich uitstrekt over het volledige heidelandschap. Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 4030, 4010, 6230, waarbij de ontwikkeling van een heidecorridors in de SBZ voorzien is tussen het Pijnven, het Kamp van Beverlo via de Grote Nete vallei, brongebied Zwarte beek en Bolisserbeek, Resterheide, en Molenheide. De ontwikkeling van een heidestapsteen in het brongebied van de Zwarte beek en de bovenloop van de Bolisserbeek spoort samen met leefgebied grauwe kiekendief en heidestapsteen voor rugstreeppad, heikikker, knoflookpad en habitattypische soort gentiaanblauwtje. Voor gladde slang is daarnaast een extra leefgebied van 67 ha nodig, dit is gespecifieerd bij de habitatdoelen van het Landschap van de vallei van de Zwarte beek en het Landschap van Dommel en Bolisserbeek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aanwezigheid van open droge terreinen (heide, open bossen) met structuurrijke vegetatie en open plekken doorheen de SBZ met elkaar verbonden via geschikt habitat voor de soort.

Omschrijving populatiedoelstelling

3 broedparen. De soort lift mee met de doelstellingen in de SBZ opgenomen bij de verschillende habitattypen, behorend tot het leefgebied van de grauwe kiekendief (heidehabitats, halfnatuurlijke graslanden, laagveenvegetaties). Het leefgebied van grauwe kiekendief overschrijdt de grenzen van deze SBZ. Tot het leefgebied van de grauwe kiekendief behoren eveneens de SBZ-V 3.10 ‘Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer’ en de SBZ-V 3.13 ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ (schietveld van Houthalen-Helchteren).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit:

 • open landschap bestaande uit heide (4030, 4010), heischrale graslanden (6230_hn en 6230_hmo), in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen in de verschillende beekvalleien (Helderbeek, Broekbeek, Grote Nete, Zwarte beek, Bolisserbeek);
 • voldoende geschikte broedplaatsen en verbeteren van de voedselbeschikbaarheid;
 • behoud en kwaliteitsverbetering van de actuele oppervlakte graslanden en regionale biotopen.
Omschrijving populatiedoelstelling

7 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op telkens 5 voortplantingsplaatsen. Herstel van populatie in Brongebied Zwarte Beek-Bolisserbeek. Deze doelstelling spoort samen met herstel van voedselarme vennen 3130, 3160 en vochtige/venige heide 4010, 7140_oli in het heidelandschap.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap en verbinding van de verschillende populaties.

Omschrijving populatiedoelstelling

Duurzaam behoud van actuele populatie in Kamp Beverlo, vallei van de Grote Nete (Lochterpoel) en aan de Begijnevijvers. Deze doelstelling spoort samen met de doelen voor vennen en kleinschalige beekdallandschappen.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen extra kwaliteitsdoelstelling.

Omschrijving populatiedoelstelling

Actueel als broedvogel uitgestorven in Vlaanderen Laatste broedgeval in 1999 in noordelijk deel van het Kamp van Beverlo.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

 • mozaïek van uitgestrekt heide- en veengebieden, met open berkenbossen, extensief beheerde hooilanden, aansluitend bij kleinschalig extensief beheerde akkers;
 • overgangen naar soortenrijke graslanden en rbb;
 • aanwezigheid van bosbes in de bossen;
 • bedekking van jonge opslag van bomen en struiken in de heidevegetatie met 30%;
 • afwisseling met sommige hoogopschietende delen van de heide;
 • beperken van verstoring tijdens broedseizoen.

Deze doelstelling spoort samen met herstel van droge en vochtige heide, heischrale graslanden – habitattypes 4030, 4010, 6230_hmo, soortenrijke graslanden en rbb in de beekvalleien en behoeft geen extra leefgebied.

Omschrijving populatiedoelstelling

8 kernpopulaties van > 30 broedparen Behoud tot lichte stijging van de kernpopulaties Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

 • structuurrijke heidelandschap met een geleidelijke overgang naar open tot halfopen bossen, soortenrijke graslanden en rbb;
 • zandige ruimten en onbegroeide plekken;
 • beperkt aandeel verspreide bomen;
 • beperken van recreatieve verstoring tijdens broedseizoen.
Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de soort op de actuele locaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De kwaliteitseisen worden grotendeels gedekt door deze van Heikikker (zie Heikikker). Voortplantingswateren dienen jaarrond water te houden.

Omschrijving populatiedoelstelling

17 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op telkens 5 voortplantingsplaatsen waarbij: behoud 10 populaties Kamp van Beverlo, behoud van 1 populatie Helderbeekvallei, Kraanberg en Remo, uitbreiding te verwachten door herstel heide en venvegetaties in Molenheide, Pijnven, Koerselse Heide/Bergen, brongebied Zwarte beek. Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 3130 en 3160, 4030, 4010 en vereist geen extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap.

Omschrijving populatiedoelstelling

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is van de populaties in het SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de biotopen maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen verkeren.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Waterplassen die voor vleermuizen bereikbaar zijn vanuit de bosgebieden. Bosgebieden met een goede horizontale en verticale structuur. Bijzondere aandacht dient gegeven aan open plekken en geleidelijke bosranden, vooral nabij deze open waterpartijen en hun bereikbaarheid hiernaartoe.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van actuele populatiegrootte van 4-6 bp. Deze doelstelling spoort samen met doelstellingen voor habitattype 9190, 9120, halfnatuurlijke graslanden, ingebed in een matrix van soortenrijke graslanden en regionale biotopen en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • mozaïek van structuurrijke bossen met voldoende open plekken en boszomen in een open landschap met soortenrijke graslanden of regionale biotopen;
 • weinig of geen menselijke verstoring rond de nestplaats.
Omschrijving populatiedoelstelling

Minimaal behoud actuele populatiegrootte. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 9190, 9120, en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Bossen met voldoende variatie aan (loof)boomsoorten, voldoende oude bomen en open plekken. Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen voor de habitats 9190 en 9120.

Vallei van de Grote Nete

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0 ha
Toename door omvorming is mogelijk aangezien dit habitattype stroomafwaarts voorkomt in de Grote Nete in de SBZ Einddoel: 1-8 km

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Dynamisch meanderend riviersysteem met:

 • natuurlijke beek- en oeverstructuur;
 • natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek;
 • helder water met een hoge stroomdiversiteit, zonder invasieve soorten en met voldoende zonbeschenen delen;
 • voldoen aan de richtwaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische beek’ (conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 mei 2010 voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater);
 • voldoende brede bufferzones langsheen de waterloop.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 6 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename van 24 ha
Einddoel: 30 ha

Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde droge heide vegetaties met:

 

 • aanwezigheid van alle ouderdomstadia van struikhei;
 • beperkte boomopslag (max. 20%);
 • beperkte vergrassing met pijpestrootje, bochtige smele (30%);
 • hoge soortenrijkdom;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.

 

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 3 ha
Behoud actuele oppervlakte
Einddoel: 3 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Afwisseling van moerasspirearuigten in complex met kleine zeggenvegetaties. Deze zijn tijdelijk qua ligging en duur en komen verspreid voor de in de vallei in samenhang met 7140_meso. Ze ontstaan hier door achterwege laten van beheer waardoor kleine zeggenvegetaties verruigen tot moerasspirearuigten en uiteindelijk evolueren tot wilgenstruweel.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 9 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename van 31 ha
Einddoel: 60 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met:

 • natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden schommelend rond het maaiveld;
 • beperkte aanwezigheid van boom-of struikopslag in het habitat;
 • 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 70% en minder dan 10% structuurschade door vertrappeling;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 3 ha (9190: 1 ha en 9120: 2 ha)
Behoud actuele oppervlakte + toename van 27 ha door uitbreiding.
Einddoel: 30 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde zuurminnende eikenbossen met:

 • behoud oude bij voorkeur inheemse loofbomen (voor zwarte specht, vleermuizen);
 • voldoende structuurrijkdom;
 • max. 10% invasieve exoten;
 • streven naar ijle bossen met voldoende open plekken (voor nachtzwaluw, boomleeuwerik, wespendief, etc.) in aansluiting bij en rond de heidecomplexen;
 • creëren van mantel-zoomvegetaties met de overgangen naar het open heidelandschap.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 54 ha (91E0_meso: 51 ha; 91E0_eutr: 3 ha)
Behoud actuele oppervlakte + toename van 12 ha, waarvan 4 ha door uitbreiding.
Einddoel:66 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Ontwikkeling van complex van beide subtypes in een mozaïeklandschap met veel open plekken met:

 • een gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten;
 • behoud en/of herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) zodat grote kernen van het mesotroof subtype zich kunnen ontwikkelen;
 • ontwikkeling van structuurrijke bosranden;
 • buffering tegen externe invloeden.
Omschrijving populatiedoelstelling

Versterken populatie in de Zwarte beek die voldoet aan een goede staat van instandhouding (> 200 ind/ha). Terugkeer van populaties in de Grote Nete, door kolonisatie vanuit stroomafwaartse populatie in Scheps. Herintroductie in Dommel – Bolisserbeek of terugkeer van populaties door kolonisatie vanuit stroomafwaartse populatie in Eindhoven mogelijk na oplossing van vismigratieknelpunten.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld leefgebied in gans het traject van Zwarte beek, Grote Nete, Dommel en Bolisserbeek, bestaande uit:

 • structuurrijk (meanderend) beekbiotoop met zand en grindige banken;
 • voldoen aan de richtwaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische beek’ (conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 mei 2010 voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater);
 • bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake : BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten;
 • natuurlijk hydrologisch regime en beperkte sedimentlast;
 • vrije mismigratie, van bovenloop tot middenloop;
 • aangepast beekruimingsbeleid;
 • voldoende buffering tegen externe invloeden.
Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 45-65 broedparen, verspreid over de 4 landschappen. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4010, 7140_meso, 6430, ingebed in een matrix van soortenrijke graslanden en regionale biotopen en behoeft geen extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • moerassige vegetaties, rietlanden, laagveenvegetaties met beperkte boomopslag of struweel, soortenrijke graslanden;
 • boorden van waterlopen met ruige vegetatie;
 • geen menselijke verstoring tijdens de broedperiode.
Omschrijving populatiedoelstelling

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is van de populaties in het SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de biotopen maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen verkeren.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Gericht beheer van bossen volgens de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer voor privé-boseigendommen en via de beheervisie waar ANB het beheer voert. Bijzondere aandacht dient gegeven aan oude bomen (toekomstbomen), open plekken en geleidelijke bosranden, en hun bereikbaarheid onderling in functie van deze soorten.

Omschrijving populatiedoelstelling

Bronpopulatie van minimum 400 adulte dieren die zich uitstrekt over het volledige heidelandschap. Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 4030, 4010, 6230, waarbij de ontwikkeling van een heidecorridors in de SBZ voorzien is tussen het Pijnven, het Kamp van Beverlo via de Grote Nete vallei, brongebied Zwarte beek en Bolisserbeek, Resterheide, en Molenheide. De ontwikkeling van een heidestapsteen in het brongebied van de Zwarte beek en de bovenloop van de Bolisserbeek spoort samen met leefgebied grauwe kiekendief en heidestapsteen voor rugstreeppad, heikikker, knoflookpad en habitattypische soort gentiaanblauwtje. Voor gladde slang is daarnaast een extra leefgebied van 67 ha nodig, dit is gespecifieerd bij de habitatdoelen van het Landschap van de vallei van de Zwarte beek en het Landschap van Dommel en Bolisserbeek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aanwezigheid van open droge terreinen (heide, open bossen) met structuurrijke vegetatie en open plekken doorheen de SBZ met elkaar verbonden via geschikt habitat voor de soort.

Omschrijving populatiedoelstelling

3 broedparen. De soort lift mee met de doelstellingen in de SBZ opgenomen bij de verschillende habitattypen, behorend tot het leefgebied van de grauwe kiekendief (heidehabitats, halfnatuurlijke graslanden, laagveenvegetaties). Het leefgebied van grauwe kiekendief overschrijdt de grenzen van deze SBZ. Tot het leefgebied van de grauwe kiekendief behoren eveneens de SBZ-V 3.10 ‘Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer’ en de SBZ-V 3.13 ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ (schietveld van Houthalen-Helchteren).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit:

 • open landschap bestaande uit heide (4030, 4010), heischrale graslanden (6230_hn en 6230_hmo), in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen in de verschillende beekvalleien (Helderbeek, Broekbeek, Grote Nete, Zwarte beek, Bolisserbeek);
 • voldoende geschikte broedplaatsen en verbeteren van de voedselbeschikbaarheid;
 • behoud en kwaliteitsverbetering van de actuele oppervlakte graslanden en regionale biotopen.
Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 9-15 broedparen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • natuurlijke oevers met plaatselijk steile bij voorkeur zandige wanden;
 • voldoende helder water;
 • groot aanbod aan kleine vissen;
 • geschikte foerageergebieden met visrijke waterhabitats.
Omschrijving populatiedoelstelling

Duurzaam behoud van actuele populatie in Kamp Beverlo, vallei van de Grote Nete (Lochterpoel) en aan de Begijnevijvers. Deze doelstelling spoort samen met de doelen voor vennen en kleinschalige beekdallandschappen.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen extra kwaliteitsdoelstelling.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van actuele populatiegrootte van 4-6 bp. Deze doelstelling spoort samen met doelstellingen voor habitattype 9190, 9120, halfnatuurlijke graslanden, ingebed in een matrix van soortenrijke graslanden en regionale biotopen en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • mozaïek van structuurrijke bossen met voldoende open plekken en boszomen in een open landschap met soortenrijke graslanden of regionale biotopen;
 • weinig of geen menselijke verstoring rond de nestplaats.
Omschrijving populatiedoelstelling

Minimaal behoud actuele populatiegrootte. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 9190, 9120, en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Bossen met voldoende variatie aan (loof)boomsoorten, voldoende oude bomen en open plekken. Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen voor de habitats 9190 en 9120.

Valleicomplex van de Zwarte beek

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0 ha
Einddoel: 10 ha door omvorming

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde landduinen met:

 • aanwezigheid van de verschillende successiestadia op landduinen, waarbij steeds minimaal 40% van het habitattype 2330 voorkomt;
 • beperkte boomopslag (
 • ingebed in open landschap.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel Behoud actuele oppervlakte
Einddoel:

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld dystroof ven met:

 • geschikte waterhuishouding;
 • zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water met beperkingen qua totaalfosfor, conductiviteit en van
 • 2-3 sleutelsoorten minstens frequent aanwezig;
 • buffering tegen externe invloeden.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,05 ha (ongeveer 390m)
Behoud actuele oppervlakte + toename door omvorming, zodat dit habitattype verspreid over de Zwarte beek voorkomt. Een kwantificatie van de oppervlakte is moeilijk (ongeveer 1- 8 km).
Einddoel: 1-8 km.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Dynamisch meanderend riviersysteem met:

 • natuurlijke beek- en oeverstructuur;
 • natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek;
 • helder water met een hoge stroomdiversiteit, zonder invasieve soorten en met voldoende zonbeschenen delen;
 • hooguit matig eutroof water met een lage stikstof- en fosforconcentratie ,lage concentratie bestrijdingsmiddelen en lage sedimentvracht. Natuurlijke beekstructuur (meandering, afwisseling sedimentfracties, …);
 • voldoende brede bufferzones langsheen de waterloop;
 • buffering tegen externe invloeden.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 7 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename van 33 ha. Einddoel: 40 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde vochtige heide vegetaties met:

 • aanwezigheid van lokaal frequente veenmoslaag en meer dan 1 veenmossoort;
 • beperkte boomopslag (
 • beperkte vergrassing met pijpenstrootje (
 • natuurlijke hydrologie (GHG: 20 cm-mv en 0(5) cm +mv, GLG 60-70 cm –mv, amplitude
 • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 2 ha
Behoud actuele oppervlakte + toename van 60 ha. Einddoel: 62 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde droge heide vegetaties met:

 • aanwezigheid van alle ouderdomstadia van struikhei;
 • beperkte boomopslag (
 • beperkte vergrassing met pijpestrootje, bochtige smele (
 • hoge soortenrijkdom.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 25 ha.
Behoud actuele oppervlakte + toename van 15 ha door omvorming Einddoel: 40 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld vochtig heischraal grasland met:

 • beperkte strooisellaag, vervilting en verruigingsindicatoren ;
 • bedekking van sleutelsoorten > 30%;
 • beperkte boomopslag (
 • buffering tegen externe invloed;
 • herstel bodems tot gewenst trofieniveau;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 24 ha
Behoud actuele oppervlakte met een belangrijke kwaliteitsverbetering.
Einddoel: 24 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld droog heischraal grasland met:

 • korte vegetatie ( 30% van de sleutelsoorten en
 • buffering tegen externe invloeden;
 • zonbeschenen en weinig tot geen strooisellaag;
 • herstel bodems tot gewenst trofieniveau;
 • plaatselijk bocage landschap met zoomvegetaties, doornstruwelen i.f.v. leefgebied grauwe klauwier;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 15 ha
Behoud actuele oppervlakte
Einddoel: 15 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Afwisseling van moerasspirearuigten in complex met kleine zeggenvegetaties. Deze zijn tijdelijk qua ligging en duur en komen verspreid voor de in de vallei in samenhang met 7140_meso. Ze ontstaan hier door achterwege laten van beheer waardoor kleine zeggenvegetaties verruigen tot moerasspirearuigten en uiteindelijk evolueren tot wilgenstruweel.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: kennishiaat
Einddoel: 0,5ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende staat van instandhouding met:

 • zeer constante waterstand, GVG onder tot bijna gelijk met maaiveld;
 • veenmoslaag tussen 10-50% met minstens 2 bultveenmossen;
 • verbossing van minder dan 5%;
 • vergrassing van
 • oppervlakte veenlichaam > 0,1 ha;
 • buffering tegen externe invloeden.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 52 ha
Behoud actuele oppervlakte + 109 ha toename Einddoel: 161 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met:

 • natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden schommelend rond het maaiveld;
 • minder dan 10% boom-of struikopslag in het habitat;
 • 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 70% en minder dan 10% structuurschade door vertrappeling;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 3 ha
Behoud actuele oppervlakte
Einddoel: 3 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld zuur overgangsveen met:

 • aanwezigheid van hoogveenontwikkeling, met een veenmoslaag van > 50% en hoge bedekking van de sleutelsoorten;
 • beperkte boomopslag (
 • beperkte vergrassing met pijpestrootje (
 • natuurlijke hydrologie met permanente grondwatertafel rond maaiveldniveau (GHG range 15 cm –mv / 0 cm +mv en GLG > 25 cm -mv, amplitude 25 cm);
 • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P;
 • beperkte strooisellaag met een bedekking van
 • buffering tegen externe invloed.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 21 ha
Behoud actuele oppervlakte
Einddoel: 21 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van dit habitattype via volgende verbeteropgaven: terugdringen van naaldhout en verwijderen van exoten; verhogen aandeel dood hout; verbeteren van de horizontale en verticale structuur met bijzondere aandacht voor de bosranden aansluitend bij habitattype 7_meso.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 152 ha (91E0_meso: 124 ha, 91E0_oli: 26 ha, 91E0_eutr 2 ha)
Behoud actuele oppervlakte
Einddoel: 152 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van dit habitattype: gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten; herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) zodat grote kernen van het oligotrofe subtype en mesotroof subtype zich kunnen ontwikkelen; ontwikkeling van structuurrijke bosranden; buffering tegen externe invloeden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Versterken populatie in de Zwarte beek die voldoet aan een goede staat van instandhouding (> 200 ind/ha). Terugkeer van populaties in de Grote Nete, door kolonisatie vanuit stroomafwaartse populatie in Scheps. Herintroductie in Dommel – Bolisserbeek of terugkeer van populaties door kolonisatie vanuit stroomafwaartse populatie in Eindhoven mogelijk na oplossing van vismigratieknelpunten.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld leefgebied in gans het traject van Zwarte beek, Grote Nete, Dommel en Bolisserbeek, bestaande uit:

 • structuurrijk (meanderend) beekbiotoop met zand en grindige banken;
 • voldoen aan de richtwaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische beek’ (conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 mei 2010 voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater);
 • bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake : BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten;
 • natuurlijk hydrologisch regime en beperkte sedimentlast;
 • vrije mismigratie, van bovenloop tot middenloop;
 • aangepast beekruimingsbeleid;
 • voldoende buffering tegen externe invloeden.
Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 45-65 broedparen, verspreid over de 4 landschappen. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4010, 7140_meso, 6430, ingebed in een matrix van soortenrijke graslanden en regionale biotopen en behoeft geen extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • moerassige vegetaties, rietlanden, laagveenvegetaties met beperkte boomopslag of struweel, soortenrijke graslanden;
 • boorden van waterlopen met ruige vegetatie;
 • geen menselijke verstoring tijdens de broedperiode.
Omschrijving populatiedoelstelling

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is van de populaties in het SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de biotopen maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen verkeren.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Gericht beheer van bossen volgens de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer voor privé-boseigendommen en via de beheervisie waar ANB het beheer voert. Bijzondere aandacht dient gegeven aan oude bomen (toekomstbomen), open plekken en geleidelijke bosranden, en hun bereikbaarheid onderling in functie van deze soorten.

Omschrijving populatiedoelstelling

Bronpopulatie van minimum 400 adulte dieren die zich uitstrekt over het volledige heidelandschap. Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 4030, 4010, 6230, waarbij de ontwikkeling van een heidecorridors in de SBZ voorzien is tussen het Pijnven, het Kamp van Beverlo via de Grote Nete vallei, brongebied Zwarte beek en Bolisserbeek, Resterheide, en Molenheide. De ontwikkeling van een heidestapsteen in het brongebied van de Zwarte beek en de bovenloop van de Bolisserbeek spoort samen met leefgebied grauwe kiekendief en heidestapsteen voor rugstreeppad, heikikker, knoflookpad en habitattypische soort gentiaanblauwtje. Voor gladde slang is daarnaast een extra leefgebied van 67 ha nodig, dit is gespecifieerd bij de habitatdoelen van het Landschap van de vallei van de Zwarte beek en het Landschap van Dommel en Bolisserbeek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aanwezigheid van open droge terreinen (heide, open bossen) met structuurrijke vegetatie en open plekken doorheen de SBZ met elkaar verbonden via geschikt habitat voor de soort.

Omschrijving populatiedoelstelling

3 broedparen. De soort lift mee met de doelstellingen in de SBZ opgenomen bij de verschillende habitattypen, behorend tot het leefgebied van de grauwe kiekendief (heidehabitats, halfnatuurlijke graslanden, laagveenvegetaties). Het leefgebied van grauwe kiekendief overschrijdt de grenzen van deze SBZ. Tot het leefgebied van de grauwe kiekendief behoren eveneens de SBZ-V 3.10 ‘Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer’ en de SBZ-V 3.13 ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ (schietveld van Houthalen-Helchteren).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit:

 • open landschap bestaande uit heide (4030, 4010), heischrale graslanden (6230_hn en 6230_hmo), in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen in de verschillende beekvalleien (Helderbeek, Broekbeek, Grote Nete, Zwarte beek, Bolisserbeek);
 • voldoende geschikte broedplaatsen en verbeteren van de voedselbeschikbaarheid;
 • behoud en kwaliteitsverbetering van de actuele oppervlakte graslanden en regionale biotopen.
Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 4-6 broedparen. 2-3 bp liften mee via de doelen voor graslandhabitats (in het bijzonder 6230) 2-3 bp vereisen extra leefgebied met een oppervlakte van 22 ha in het voormalige broedgebied

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit landschap met mozaïekachtige opbouw van verschillende vegetatietypen en grote structuurrijkdom:

 • afwisseling van heischrale graslanden (6230) met soortenrijke hooilanden en vrij kort begraasde weilanden met aangrenzend struweel (rbb_sp);
 • voldoende rustige uitkijkposten en broedgelegenheden:

Leefgebied met ruim en gevarieerd aanbod aan grotere insecten, voornamelijk mestkevers en loopkevers en een goed ontwikkelde mestbewonende fauna.

Omschrijving populatiedoelstelling

7 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op telkens 5 voortplantingsplaatsen. Herstel van populatie in Brongebied Zwarte Beek-Bolisserbeek. Deze doelstelling spoort samen met herstel van voedselarme vennen 3130, 3160 en vochtige/venige heide 4010, 7140_oli in het heidelandschap.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap en verbinding van de verschillende populaties.

Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 9-15 broedparen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • natuurlijke oevers met plaatselijk steile bij voorkeur zandige wanden;
 • voldoende helder water;
 • groot aanbod aan kleine vissen;
 • geschikte foerageergebieden met visrijke waterhabitats.
Omschrijving populatiedoelstelling

Duurzaam behoud van actuele populatie in Kamp Beverlo, vallei van de Grote Nete (Lochterpoel) en aan de Begijnevijvers. Deze doelstelling spoort samen met de doelen voor vennen en kleinschalige beekdallandschappen.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen extra kwaliteitsdoelstelling.

Omschrijving populatiedoelstelling

Versterking van de populatie, dat wil zeggen een toename van de actuele populatiegrootte tot een bronpopulatie in de bovenloop van de Bolisserbeek (Bomerheide, Resterheide), in de bovenloop van de Dommel ter hoogte van Mullermerbemden en Molhem en aansluitend ontwikkelen van leefgebied voor een duurzame populatie in het brongebied van de Zwarte beek: bronpopulatie van minimaal 100 roepende mannetjes op telkens minimaal 5 voortplantingsplaatsen

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • qua landbiotoop: de kwaliteit van de 2310 en 4030 verbeteren met de nadruk op creëren van open zandige plekken en het verbinden van deze heidetypes;
 • qua voortplantingsbiotoop: waterkwaliteit is belangrijk voor deze soort. Dit wordt gedekt middels de kwaliteitsvereisten voor oligo- tot mesotrofe wateren (habitattype 3130). Bijkomende eis is dat de plassen visvrij moeten zijn om predatie te voorkomen;
 • bijkomend voortplantingsbiotoop creëren onder de vorm van aanleg poelen in natte depressies in het brongebied van de Zwarte beek (Achter Zwarte water), bovenloop van de Bolisserbeek en Resterheide;
 • functioneel verbinden van leefgebieden door corridors van landbiotoop of andere types soortenrijke en schrale graslanden (soortenarme kamgraslanden, droge heischrale graslanden) in bovenloop van de Bolisserbeek.
Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de soort op de actuele locaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De kwaliteitseisen worden grotendeels gedekt door deze van Heikikker (zie Heikikker). Voortplantingswateren dienen jaarrond water te houden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 2-4 broedparen Dit vereist een oppervlakte leefgebied van 30-120 ha. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlaktedoelstelling voor 7140_meso, 6430 en behoeft geen extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • afwisseling van lage kruidachtige vegetatie en ruigten;
 • inbedding van 7140_meso en 6430 in matrix van rbb en soortenrijke graslanden;
 • stabiel grondwaterpeil rond maaiveldniveau met weinig fluctuaties (op zijn minst in de eerste helft van het broedseizoen op of boven maaiveld);
 • voldoende rust.
Omschrijving populatiedoelstelling

17 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op telkens 5 voortplantingsplaatsen waarbij: behoud 10 populaties Kamp van Beverlo, behoud van 1 populatie Helderbeekvallei, Kraanberg en Remo, uitbreiding te verwachten door herstel heide en venvegetaties in Molenheide, Pijnven, Koerselse Heide/Bergen, brongebied Zwarte beek. Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 3130 en 3160, 4030, 4010 en vereist geen extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap.

Omschrijving populatiedoelstelling

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is van de populaties in het SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden voor de vleermuissoorten in het SBZ-H kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de biotopen maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen verkeren.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Waterplassen die voor vleermuizen bereikbaar zijn vanuit de bosgebieden. Bosgebieden met een goede horizontale en verticale structuur. Bijzondere aandacht dient gegeven aan open plekken en geleidelijke bosranden, vooral nabij deze open waterpartijen en hun bereikbaarheid hiernaartoe.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 1373 ha (Rbb: 198 ha, Ha: 40 ha, Hj: 52 ha, Hp*: 201 ha, Hr: 72 ha, mozaiek van waardevolle en minder waardevolle graslanden zoals hp+hp*, hp+hu°, …: 170 ha, biologisch minder waardevolle graslanden met KLE: 260 ha, Hp: 380 ha)
Einddoel: behoud actuele oppervlakte en kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud en kwaliteitsverbetering door extensivering tot soortenrijke graslanden met hoger nectaraanbod voor vogelrichtlijnsoorten velduil, korhoen, grauwe kiekendief, grauwe klauwier, blauwborst, wespendief, blauwe kiekendief en habitattypische soorten watersnip, wulp, geelgors, roodborsttapuit, veldleeuwerik. Nectarbron voor talrijke habitattypische heidesoorten zoals groot dikkopje, hooibeestje, bruin zandoogje, heivlinder, kommavlinder…

Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van actuele populatiegrootte van 4-6 bp. Deze doelstelling spoort samen met doelstellingen voor habitattype 9190, 9120, halfnatuurlijke graslanden, ingebed in een matrix van soortenrijke graslanden en regionale biotopen en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • mozaïek van structuurrijke bossen met voldoende open plekken en boszomen in een open landschap met soortenrijke graslanden of regionale biotopen;
 • weinig of geen menselijke verstoring rond de nestplaats.
An Creemers
Agentschap voor Natuur en Bos