6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype 6410_ve - veldrusassociatie (veldrusgraslanden)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
882
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype 6410_ve - veldrusassociatie (veldrusgraslanden)
Blauwgraslanden (6410)
Zwarte Beek
Dommel en Bolisserbeek
+

Actueel: Behoud van de actuele oppervlakte + toename door omvorming naar einddoel: 4 ha

Goed ontwikkelde mestrofe graslanden, die niet aangerijkt worden met nutriënten en gebufferd zijn tegen externe invloeden met:

  • specifieke natuurlijke hydrologie met mineraalrijke kwel;
  • zonbeschenen, beperkte boom- en struikopslag (
  • hoog aandeel sleutelsoorten (>5);
  • bedekking van lage schijngrassen hoger dan 30%;
  • buffering tegen externe invloeden;
  • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.