Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de verantwoordelijke beleidscommunicatie van Natuur en Bos:

Jelle De Wilde
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel

m: 0470 20 30 57
e: jelle.dewilde@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

foto stierkikker (c) Robert Jooris
De Amerikaanse stierkikker is een invasieve exoot die in Vlaanderen geen natuurlijke vijanden heeft. Vooral in de vallei van de Grote Nete zorgt hij ervoor dat onze inheemse kikkers en salamanders geen kansen meer krijgen. Het LIFE-project 3n-Stierkikker combineert verschillende bestrijdingswijzen om de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen in te dammen. Om die bestrijding goed te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat we...
foto ingekorven vleermuis (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto
In Herentals bevindt zich de grootste populatie van de ingekorven vleermuis. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete grijpt deze uitzonderlijke aanwezigheid aan om samen met lokale landbouwers, Natuurpunt, stad Herentals en gemeente Olen een PDPO-project uit te werken. Bedoeling is om acties rond agrobiodiversiteit op te starten, met de nadruk op herstel en beheer van groen-blauwe elementen. Via het project wil men onder andere het netwerk van...
De GIS-laag van de soortenbeschermingsprogramma’s werd upgedate naar aanleiding van de in december 2019 goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma’s van heikikker, kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Ter opfrissing. Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een soortenbeschermingsprogramma ( SBP ). Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen en experten opgesteld door of in opdracht van het...
Door de strikte coronamaatregelen vallen heel wat evenementen weg. Het concept van internationale natuurdagen blijft gelukkig wel overeind. Ook al zouden er in normale tijden ook heel wat activiteiten rond worden georganiseerd. Kijk zeker even op de respectievelijke websites als je meer wil weten over World Migratory Bird Day : 9 mei Wereld Bijendag : 20 mei Internationale Dag van de Biodiversiteit : 22 mei
foto otter (c) Yves Adams - Vildaphoto
In het Broek in Blaasveld werd zeer recent een otter gespot. De vorige waarneming dateert van bijna 50 jaar geleden. De waarneming in Blaasveld is bijzonder goed nieuws want de otter komt bijna niet meer voor in Vlaanderen. Bovendien komt de waarneming op het moment dat een aantal partners zich engageren om de komende twee jaar te werken aan een verbetering van het leefgebied van otter in de vallei van de Benedenschelde (incl. Rupel en Durme)...
foto roerdomp (c) Bernard Van Elegem
In het privaat domein Krabbels in Zandhoven wordt het soortenbeschermingsprogramma Roerdomp uitgevoerd. Voormalige visvijvers worden er geoptimaliseerd als leefgebied voor de schuwe moerasvogel. Daarvoor worden de dijken hersteld, slib geruimd, wilgenopslag verwijderd, watergangen gemaakt en in- en uitwateringsconstructies aangelegd. De werken kaderen binnen een Projectsubsidie Natuur (PSN) die in 2018 werd toegekend. Met uitvoering van deze PSN...
Op 1 april publiceerde Natuur en Bos de praktische wegwijzer Ruimtebeslag. Dit is de meest actuele leidraad om de significantie van een effect op de speciale beschermingszones te beoordelen, meer bepaald de Habitatrichtlijngebieden. De praktische wegwijzer Ruimtebeslag gaat in op het directe oppervlaktegebonden verlies van een habitat en de kwaliteitsdaling van een habitat. ► Lees meer over alle praktische wegwijzers die reeds werden...
foto Kleine Modderkruiper (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto
In februari vonden twee infoavonden plaats over het natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer. De talrijke aanwezigen kregen meer informatie over de Natura 2000 -doelen binnen dit project. Graafweide Schupleer omvat 349ha op grondgebied Grobbendonk en Vorselaar, in het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa. In het gebied wordt een natte natuurkern van meer dan 150ha gerealiseerd, met een mozaïek aan biotopen zoals elzenbroekbossen,...
Ook tijdens de coronacrisis kan je blijven bijleren over de natuur. Op het online kennisplatform ecopedia vind je een schat aan informatie waarmee je moeiteloos een hele binnenhuisperiode overbrugt. Daarnaast deelt Inverde elke week op haar facebookpagina enkele video’s waarmee je je kennis over bos-, groen- en natuurbeheer uitbreidt. Voor het fysieke cursusaanbod van Inverde, hou je best de website in het oog.
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koopt samen met de provincie Antwerpen in Kasterlee een gebied van ruim 5ha. Op die manier investeren zij in natuurverbetering en beekherstel in de Vallei van de Calie. De natuur in de Vallei van de Calie is Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer willen de partners deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren. Bedoeling is om de Calie te laten aansluiten op een netwerk van...
foto Nolse duinen (c) Thomas Defoort
In de Nolse duinen wordt al een paar jaar stevig gewerkt aan natuurherstel. Inlandse stuifduinen zijn zeldzaam in Vlaanderen en zijn een beschermde habitatsoort voor Natura 2000 . Natuurpunt zit momenteel in de laatste fase van het duinenherstel in de Nolse duinen. Alle informatie over dit LIFE-project vind je op de website van het Grenspark. ► Bekijk het filmpje over dit project
14 februari was een grote dag voor de duinen van de Vlaamse Westkust. Vertegenwoordigers van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Franse staat, de Conservatoire du Littoral en het Département du Nord ondertekenden het memorandum om deze duinen te beheren als één grensoverschrijdend Europees beschermd natuurgebied. Met dit memorandum willen de partners een samenwerking verzekeren voor het behoud en herstel van de landschappelijke en...
foto Zilveren fluitje: Kurt Geeraerts
Natuur en Bos en Natuurpunt Studie sloegen de handen in elkaar om beter zicht te krijgen op het belang van de Natura 2000 -natuur voor wilde bijen. Doel: wilde bijen in de toekomst beter te kunnen helpen. In 2019 werd in het kader van het Interreg-project SAPOLL het natuurgebied ‘De Westhoek’ geïnventariseerd op wilde bijen. Heel wat wilde-bijensoorten komen hoofdzakelijk of uitsluitend in de duinen voor en zijn in ons land dan ook zeer zeldzaam...
foto kamsalamander: Rollin Verlinde - Vildaphoto
Op 3 februari gingen in Smetlede (Lede) werken van start om vier nieuwe poelen te graven. Deze nieuwe poelen moeten het bestaande poelennetwerk in de Vallei van de Serskampse beek versterken. Zo wordt de toekomst voor de zeldzame kamsalamander veilig gesteld. De vier nieuwe poelen die nu gegraven worden in Smetlede versterken het bestaande poelennetwerk. In een volgende fase, in augustus/september van dit jaar, worden nog vijf bestaande poelen...
De Europese Commissie lanceerde een oproep naar zogenaamde succesverhalen over habitattypes of beschermde soorten. Doel is deze verhalen te gebruiken in Europese Communicatie. Eén van de succesverhalen van Natuur en Bos is dat van de boomkikker. Rond 1990 was deze amfibiesoort nagenoeg uitgestorven in Vlaanderen, met uitzondering van drie populaties (110 roepende mannetjes) in Limburg en een kleine populatie in de Zwinstreek. Samen met...