Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
gsm 0499 86 51 58
marielaure.vanwanseele@lne.vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten rond Natura 2000

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000 . Daarom zal ook Vlaanderen stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Vlaams Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die Europese natuurdoelen . De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het eerste Vlaams Natura 2000-programma,...
Op 10 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering twee nieuwe S-IHD -besluiten goed. Met deze besluiten werden de speciale beschermingszones ( SBZ ) aangewezen en specifieke instandhoudingsdoelen (IHD) vastgesteld voor die betrokken speciale beschermingszones. Het gaat om de besluiten voor de SBZ’s Schorren en polders van de Beneden-Schelde (ook ‘Linkerscheldeoever’ genoemd) en Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer (meestal...
Dit jaar vieren zowel Natura 2000 als LIFE hun 25ste verjaardag op 21 mei 2017! Uiteraard willen we dit in de bloemetjes zetten. Ter gelegenheid van deze dag zullen er meer dan 25 activiteiten plaatsvinden, verspreid over heel België en gecoördineerd door het Life BNIP project. De activiteiten zijn onder te verdelen in vier categorieën, zo is er voor elk wat wils. De ‘foodies’ komen aan hun trekken bij de activiteiten met een culinaire twist,...
Binnenkort is het zover, dan kleurt het Hallerbos weer paars van de wilde hyacinten. Ze verspreiden ook een zalige geur. Een lust voor de zintuigen. Dat zorgt elk voorjaar voor een gezellige festivaldrukte die we in goede banen moeten leiden, want wilde hyacinten zijn heel kwetsbaar. Het Hallerbos is dé plek in Vlaanderen met de grootste oppervlakte aan wilde hyacinten. Van heinde en ver komen toeristen dit pimpelpaarse schouwspel bewonderen...
Het Sigmaplan stelt met veel trots zijn gloednieuwe website voor. Je ontdekt er alle aspecten van het veelzijdige Sigmaplan: waterveiligheid, de ontwikkeling van waardevolle riviernatuur, fietsen en wandelen langs het water, de zorg voor groene landschappen. Verwacht je aan nieuws en informatie over de 19 Sigmaprojecten, geflankeerd door knappe beelden, video’s en wetenswaardigheden over de Schelde en haar zijrivieren. Nieuw zijn de ‘Doen!’-...
Elf Vlaamse en Nederlandse landbouwers zorgen in de grensstreek samen voor 150.000m2 nieuw voedselgebied voor de bruine kiekendief. Een demo-project in het Nederlandse Terhole droeg de laatste 32.000 m2 bij om de eerste uitdaging te laten slagen. Met tien concrete uitdagingen in de Grensparkchallenge wil het Interregproject ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ de weg vrijmaken voor een echte grensparkentiteit. De bruine kiekendief kan in de grensregio...
Het Vinne was lang het enige natuurlijke meer in Vlaanderen, tot het in de tweede helft van de 19de eeuw werd drooggelegd. Met het natuurinrichtingsproject Het Vinne werd dit natuurlijke binnenmeer hersteld. Zo kon 70 ha van het Europees beschermde habitat ‘van nature eutrofe meren’ (3150) tot ontwikkeling komen. In januari 2004 gingen de natuurinrichtingswerken van start. Op de plaats waar het meer zou komen werd het bos gekapt. In de oeverzone...
hamster (c) Rollin Verlinde
De grauwe kiekendief en de hamster hebben het moeilijk om in Vlaanderen te overleven. Beide soorten hebben grootschalige akkergebieden nodig en die zijn nog moeilijk te vinden. Om de achteruitgang van deze soorten en alle akkervogels te stoppen, keurde minister Schauvliege onlangs zogenaamde soortenbeschermingsplannen goed. Daarin zijn allerlei maatregelen en middelen voorzien. Zo komen er nu vier gebiedscoördinatoren die lokaal in overleg...
De knoflookpad is een zeer zeldzaam amfibie in Vlaanderen. Zijn leefgebied bestaat uit een open, zandige bodem nabij voornamelijk (middel)grote, matig voedselrijke tot van nature voedselrijke waterpartijen. Het SBP beoogt een toename van het verspreidingsgebied en het versterken van de bestaande populaties tot een minimum van 50 roepende mannetjes per populatie . Daarnaast dient de kwaliteit van het leefgebied te worden verbeterd. Lees het...
Voor het habitatrichtlijngebied ‘Schelde-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en de overlappende vogelrichtlijngebieden ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ en ‘Durme en middenloop van de Schelde’ zijn hoge doelen gesteld voor broedvogels van moeras en open water. Logisch, want deze habitats vormen van nature essentiële onderdelen van vallei- en estuariene ecosystemen. Doelsoorten variëren van Europees beschermde soorten (...
Op 27 januari 2017 werd het decreet afgekondigd waarmee de bepalingen inzake het instandhoudingsbeleid opnieuw worden ingevoerd in het natuurdecreet . Die bepalingen waren vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 april 2016. De reden voor de vernietiging was niet de wijze waarop het instandhoudingsbeleid zelf vorm krijgt, maar wel het feit dat niet is voorzien in een vorm van voorafgaande inspraak voor het publiek. Met het...
Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. De realisatie van natuurdoelen vormt een van de drie strategische projecten om de visie van het ANB waar te maken. Binnen de projectoproep 2017 kiezen we er opnieuw voor om bij de evaluatie van het criterium ‘Inrichting/beheer van habitats’ bijzondere aandacht te schenken aan de mate waarin invulling gegeven wordt aan de realisatie van de...
De Vlaamse Regering bereikte op 30 november 2016 een belangrijk akkoord dat op verschillende vlakken richting geeft aan de realisatie van Natura 2000 . Met de goedkeuring van de ‘conceptnota Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en programmatische aanpak stikstof (PAS)’ is een stappenplan uitgezet voor verdere implementatie. Het Natura 2000 programma 2016-2020 is principieel en voorlopig vastgelegd. Ook is afgesproken dat tegen 2018...
Ooit lagen in Hechtel-Eksel prachtige hoge landduinen. Toen hier massaal dennenbomen werden aangeplant voor de mijnbouw, ging dit jammer genoeg ten koste van de landduinen. Het Regionaal Landschap Lage Kempen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Hechtel-Eksel slaan nu de handen in elkaar om de landduinen weer in ere te herstellen. Over een brede strook van een 800 meter lang worden de oude zandduinen van het natuurgebied In den...
Nadat de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Habitatrichtlijngebieden en de daarmee overlappende Vogelrichtlijngebieden heeft vastgelegd in 2014, wordt dit proces nu ook voor de Vogelrichtlijngebieden gevoerd. Momenteel loopt dit voor het Vogelrichtlijngebied IJzervallei. Een ontwerprapport werd door een wetenschappelijke begeleidingscommissie geviseerd en vervolgens voorgelegd aan een forum van lokale...