Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de verantwoordelijke beleidscommunicatie van Natuur en Bos:

Jelle De Wilde
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel

m: 0470 20 30 57
e: jelle.dewilde@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

De Natura 2000 -inspiratiedag staat dit jaar in het teken van klimaatslim bosbeheer. Meer informatie volgt binnenkort, maar noteer nu alvast de voormiddagen van 3 en 4 december in je agenda. De Natura 2000-inspiriatiedag zal online plaatsvinden.
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) speelt al decennialang een coördinerende rol in de broedvogelmonitoring in Vlaanderen. Het wordt daarin bijgestaan door Natuurpunt Studie voor het organiseren van het noodzakelijke telwerk. In het kader van de Europese Vogelrichtlijn wordt 6-jaarlijks een rapport opgemaakt waarin de Vlaamse data worden gecombineerd met die van Wallonië. Recent verscheen het rapport voor de periode 2013-2018. Het...
foto (c) Erwin Derous
Op 18 september keurde de Vlaamse regering het besluit over de subsidiëring van bebossing principieel goed. Het besluit wil het subsidielandschap rond bebossing vereenvoudigen en bijstellen. Het voorziet financiële ondersteuning aan private en openbare grondeigenaars en trekt subsidiebedragen op voor het verwerven van te bebossen gronden met oog op de erkenning als reservaat. Op die manier draagt het bij aan het uitvoeren van de doelstellingen...
foto (c) Diederik D'Hert
Boswachter Werner Bosman spotte recent meerdere malen een zwarte ooievaar boven zijn gebied Poortersbossen. Deze Europees te beschermen soort was tot enkele jaren geleden heel zeldzaam. Nu verblijft hij in steeds groter aantal in Vlaanderen. Een bijzonder mooie aanwinst voor onze natuur! ► Ga naar ecopedia voor meer informatie over deze bijzondere vogel. De Poortersbossen liggen in Puurs-Sint-Amands in de vallei van de Molenbeek. Het gebied is...
foto (c) Yves Adams - Vildaphoto
Een wildcamera van het Wereld Natuurfonds (WWF) legde opnieuw een otter vast in het Blaasveldbroek. Het dier werd waargenomen dichtbij de locatie waar hij eerder al gespot is. WWF, Natuur en Bos, Regionaal Landschap Schelde-Durme en Regionaal Landschap Rivierenland willen met project Otterland de Schelde en haar zijrivieren opnieuw ottervriendelijk te maken. ► Bekijk het filmpje . PS. De datum in het beeld is niet correct, de opname dateert van...
foto (c) website Sigmaplan
In de Kalkense Meersen was een groot evenement gepland in het kader van de Wereldvismigratiedag. Omwille van de Corona maatregelen kan dit evenement helaas niet doorgaan. In het gebied werden heel wat visvriendelijke ingrepen uitgevoerd. Zo werd de meander Oude Schelde gerestaureerd en werd er een vistrap gebouwd tussen die herstelde meander en de getijdenrivier Schelde. Er werd ook vishabitat gecreërd door de inrichting van ecolgische oevers op...
foto (c) Martin Steenhaut
De kluut plant zich niet gemakkelijk voort in Vlaanderen. Deze elegante steltloper vindt hier moeilijk een geschikte broedplaats. In de Hedwige-Prosperpolder krijgt de kluut nu alle kansen op aangepaste broedeilanden. Dat resulteerde in niet minder dan 75 broedparen! ► Bekijk het filmpje over dit mooie project.
foto kroeskarper: Rollin Verlinde - Vildaphoto
Recent werd opnieuw kleine modderkruiper waargenomen in de Rupelmondse Kreek in de Polders van Kruibeke. Daar is visserijbioloog Alain Dillen (Natuur en Bos) zeer blij mee, want kleine modderkruiper is een heel zeldzame soort . In 2017 werden een aantal kleine modderkruipers uitgezet met het Life-project Scalluvia. Dit project transformeerde 90 hectare elzenbroekbossen en kreken tot een paradijs voor plant en dier. Naast kleine modderkruiper...
foto bruine kiekendief: Yves Adams - Vildaphoto
Het team van Onze Natuur zette een drone met warmtecamera in bij de zoektocht naar de geheime broedplaats van de bruine kiekendief. Zonder monitoring van deze roofvogel loopt de populatie het gevaar in te storten. Met moderne technieken, zoals een drone met warmtecamera, kunnen we de bruine kiekendief beschermen! ► Bekijk het filmpje over de zoekactie. Ook de grauwe kiekendief doet het goed. Deze bijzondere roofvogel broedt maar zelden in...
(foto: ©Falcoflight - Wannes Dermout)
In het Viersels Gebroekt in Zandhoven (prov. Antwerpen) zaten dit voorjaar vier mannetjes van de zeldzame kwartelkoning te roepen. De zittende landbouwer wilde weten of hij tijdens het maaien rekening zou moeten houden met een bezet nest, en ook of hij eventueel beroep kon doen op subsidies nestbescherming 2020. In opdracht van Natuurpunt werden dronebeelden gemaakt, in samenwerking met Natuur en Bos. Nesten van kwartelkoning zijn bijzonder...
Sinds 10 augustus kan je opnieuw gaan wandelen in het natuurreservaat Tielenheide. Dit heide- en bosgebied ligt ten zuiden van Turnhout en is 60 hectare groot. Het gaat om een voormalig militair domein dat bestaat uit landduinen, heide, vennen en gemengd bos. Via twee uitgestippelde wandelingen kunnen bezoekers het gebied ontdekken. Lees meer
De GIS-laag van de soortenbeschermingsprogramma’s werd upgedate naar aanleiding van de in december 2019 goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma’s van heikikker, kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Ter opfrissing. Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een soortenbeschermingsprogramma ( SBP ). Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen en experten opgesteld door of in opdracht van het...
Door de strikte coronamaatregelen vallen heel wat evenementen weg. Het concept van internationale natuurdagen blijft gelukkig wel overeind. Ook al zouden er in normale tijden ook heel wat activiteiten rond worden georganiseerd. Kijk zeker even op de respectievelijke websites als je meer wil weten over World Migratory Bird Day : 9 mei Wereld Bijendag : 20 mei Internationale Dag van de Biodiversiteit : 22 mei
foto otter (c) Yves Adams - Vildaphoto
In het Broek in Blaasveld werd zeer recent een otter gespot. De vorige waarneming dateert van bijna 50 jaar geleden. De waarneming in Blaasveld is bijzonder goed nieuws want de otter komt bijna niet meer voor in Vlaanderen. Bovendien komt de waarneming op het moment dat een aantal partners zich engageren om de komende twee jaar te werken aan een verbetering van het leefgebied van otter in de vallei van de Benedenschelde (incl. Rupel en Durme)...
foto stierkikker (c) Robert Jooris
De Amerikaanse stierkikker is een invasieve exoot die in Vlaanderen geen natuurlijke vijanden heeft. Vooral in de vallei van de Grote Nete zorgt hij ervoor dat onze inheemse kikkers en salamanders geen kansen meer krijgen. Het LIFE-project 3n-Stierkikker combineert verschillende bestrijdingswijzen om de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen in te dammen. Om die bestrijding goed te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat we...