Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
gsm 0499 86 51 58
marielaure.vanwanseele@lne.vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten rond Natura 2000

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000 . Daarom zal ook Vlaanderen stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Vlaams Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die Europese natuurdoelen . De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het eerste Vlaams Natura 2000-programma,...
Het Vinne was lang het enige natuurlijke meer in Vlaanderen, tot het in de tweede helft van de 19de eeuw werd drooggelegd. Met het natuurinrichtingsproject Het Vinne werd dit natuurlijke binnenmeer hersteld. Zo kon 70 ha van het Europees beschermde habitat ‘van nature eutrofe meren’ (3150) tot ontwikkeling komen. In januari 2004 gingen de natuurinrichtingswerken van start. Op de plaats waar het meer zou komen werd het bos gekapt. In de oeverzone...
hamster (c) Rollin Verlinde
De grauwe kiekendief en de hamster hebben het moeilijk om in Vlaanderen te overleven. Beide soorten hebben grootschalige akkergebieden nodig en die zijn nog moeilijk te vinden. Om de achteruitgang van deze soorten en alle akkervogels te stoppen, keurde minister Schauvliege onlangs zogenaamde soortenbeschermingsplannen goed. Daarin zijn allerlei maatregelen en middelen voorzien. Zo komen er nu vier gebiedscoördinatoren die lokaal in overleg...
De knoflookpad is een zeer zeldzaam amfibie in Vlaanderen. Zijn leefgebied bestaat uit een open, zandige bodem nabij voornamelijk (middel)grote, matig voedselrijke tot van nature voedselrijke waterpartijen. Het SBP beoogt een toename van het verspreidingsgebied en het versterken van de bestaande populaties tot een minimum van 50 roepende mannetjes per populatie . Daarnaast dient de kwaliteit van het leefgebied te worden verbeterd. Lees het...
Voor het habitatrichtlijngebied ‘Schelde-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en de overlappende vogelrichtlijngebieden ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ en ‘Durme en middenloop van de Schelde’ zijn hoge doelen gesteld voor broedvogels van moeras en open water. Logisch, want deze habitats vormen van nature essentiële onderdelen van vallei- en estuariene ecosystemen. Doelsoorten variëren van Europees beschermde soorten (...
Op 27 januari 2017 werd het decreet afgekondigd waarmee de bepalingen inzake het instandhoudingsbeleid opnieuw worden ingevoerd in het natuurdecreet . Die bepalingen waren vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 april 2016. De reden voor de vernietiging was niet de wijze waarop het instandhoudingsbeleid zelf vorm krijgt, maar wel het feit dat niet is voorzien in een vorm van voorafgaande inspraak voor het publiek. Met het...
Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. De realisatie van natuurdoelen vormt een van de drie strategische projecten om de visie van het ANB waar te maken. Binnen de projectoproep 2017 kiezen we er opnieuw voor om bij de evaluatie van het criterium ‘Inrichting/beheer van habitats’ bijzondere aandacht te schenken aan de mate waarin invulling gegeven wordt aan de realisatie van de...
De Vlaamse Regering bereikte op 30 november 2016 een belangrijk akkoord dat op verschillende vlakken richting geeft aan de realisatie van Natura 2000 . Met de goedkeuring van de ‘conceptnota Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en programmatische aanpak stikstof (PAS)’ is een stappenplan uitgezet voor verdere implementatie. Het Natura 2000 programma 2016-2020 is principieel en voorlopig vastgelegd. Ook is afgesproken dat tegen 2018...
Ooit lagen in Hechtel-Eksel prachtige hoge landduinen. Toen hier massaal dennenbomen werden aangeplant voor de mijnbouw, ging dit jammer genoeg ten koste van de landduinen. Het Regionaal Landschap Lage Kempen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Hechtel-Eksel slaan nu de handen in elkaar om de landduinen weer in ere te herstellen. Over een brede strook van een 800 meter lang worden de oude zandduinen van het natuurgebied In den...
Nadat de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Habitatrichtlijngebieden en de daarmee overlappende Vogelrichtlijngebieden heeft vastgelegd in 2014, wordt dit proces nu ook voor de Vogelrichtlijngebieden gevoerd. Momenteel loopt dit voor het Vogelrichtlijngebied IJzervallei. Een ontwerprapport werd door een wetenschappelijke begeleidingscommissie geviseerd en vervolgens voorgelegd aan een forum van lokale...
In februari 2015 werd de tweede versie gepubliceerd van de praktische wegwijzers voor de effectgroepen verzuring en eutrofiëring via de lucht ten behoeve van de opmaak van een passende beoordeling . De praktische wegwijzer moet begrepen worden als de meest actuele leidraad voor het beoordelen van de significantie van de effecten van stikstofdepositie op de instandhoudingsdoelstellingen in de speciale beschermingszones, voor gebruik door...
Ruim 120 enthousiastelingen zakten op maandag 5 december af naar Leuven voor de eerste Inspiratiedag Natura 2000 . Onder een stralende winterzon ging de voormiddag van start met geleide wandelingen door vier prachtige natuurgebieden waar het Europese beleid met succes in de praktijk wordt omgezet. Het enthousiasme, aangewakkerd door de deskundige en begeesterende uitleg van de beheerders, duurde voort tijdens de groepssessies in de namiddag. Die...
Op 16 september 2016 nam de Vlaamse Regering akte van de technische correcties aan vier besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2014. Met deze besluiten werden speciale beschermingszones ( SBZ ) aangewezen en instandhoudingsdoelen (IHD’s) vastgesteld voor die betrokken speciale beschermingszones. Het gaat om de besluiten voor de SBZ’s Zwarte beek , Zeeschelde , Zandleemstreek en Jeker . De vier besluiten waren in april 2014 al formeel...
In 2016 werd opnieuw de projectoproep Investeringssubsidies Natuur gelanceerd voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…). Doelstelling: een stimulans geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000 . Dat toonde aan dat ook actoren buiten de overheid een rol te spelen hebben. In totaal kregen 25 voorstellen groen licht. Daarvan worden 13...
(Foto hazelmuis © Rollin Verlinde) - Er zijn een aantal nieuwe soortenbeschermings-programma’s (kortweg SBP ) in voorbereiding. Een SBP omvat maatregelen die ervoor moeten zorgen dat een (of meerdere) soort (en) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Europees te beschermen soorten met een ongunstige staat van instandhouding krijgen hierbij prioriteit. Belangrijke criteria zijn: de rode lijst status en de oppervlaktebehoefte van een...