Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de verantwoordelijke beleidscommunicatie van Natuur en Bos:

Jelle De Wilde
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel

m: 0470 20 30 57
e: jelle.dewilde@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

Door het grote aantal inschrijvingen zijn we genoodzaakt het format van deze conferentie aan te passen zodat iedere geïnteresseerde kan participeren. Daarom moeten we deze conferentie spijtig genoeg uitstellen naar een latere datum. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe datum? Schrijf je in op de interesselijst .
foto (c) Erwin Derous
Op 18 september keurde de Vlaamse regering het besluit over de subsidiëring van bebossing principieel goed. Het besluit wil het subsidielandschap rond bebossing vereenvoudigen en bijstellen. Het voorziet financiële ondersteuning aan private en openbare grondeigenaars en trekt subsidiebedragen op voor het verwerven van te bebossen gronden met oog op de erkenning als reservaat. Op die manier draagt het bij aan het uitvoeren van de doelstellingen...
Op 10 december 2020 is de akte voor het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek plechtig ondertekend. Na jaren van planvorming is dit een zeer belangrijke mijlpaal in het project. Niet alleen wisselt via deze akte meer dan 35 ha gronden in de vallei van de Zwarte Beek van eigenaar, maar evenzeer is het pad nu geëffend om volgend jaar met de inrichtingswerken uit het projectuitvoeringsplan Vallei op het terrein te kunnen starten. Met het...
De laatste tien jaar deed visdief het niet goed in het Natura 2000 -gebied in en rond de Antwerpse haven. In 2015 haalden we met 20 broedparen slechts 10% van het instandhoudingsdoel (208 broedparen) voor deze kwetsbare soort . Dankzij enkele beheermaatregelen , zoals de bouw van een kunstmatig broedeiland, steeg het aantal broedparen visdief tot wel 167 broedparen in 2019! De aantallen voor 2020 zijn op dit moment nog niet gekend. Eind deze...
Het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) stelde in het verleden reeds Potentiële Leefgebiedenkaarten op voor een aantal Europees en Vlaams prioritaire soorten. De kaarten combineren beschikbare kaartlagen (bv: biologische waarderingskaart , bodemkaart, etc) en gedetailleerde kennis over de specifieke ecologische eisen van elke soort . Er werd echter geen rekening gehouden met de actuele verspreiding van de soorten. Het INBO verfijnde nu...
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei maakte in samenwerking met onder meer Natuur en Bos een promofilmpje over Plan Boommarter, een initiatief voor meer natuur in en rond Halle. De naam van het project is geïnspireerd door de boommarter en zijn favoriete leefgebied, met name grote, goed verbonden bossen. Door het gebied van 2000 ha mooier en groener te maken kunnen er opnieuw boommarters leven. Het doel is om grote en kleine...
Natuur en Bos kwam via het Visserijfonds tussen in de nieuwe vispassage aan het Malesbroek in Geel. De passage bestaat uit een bypass/meander die werd aangelegd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op percelen van Natuurpunt. Om maximaal bij te dragen tot het Europees habitat 'laaglandrivier' is de meander aangelegd met een natuurlijk hoogteverschil en variatie in structuur. Op die manier past de vispassage in het lange termijnplan van de...
(foto: Hendrik Vandewinkel)
Twee jaar geleden begon Natuur en Bos met een stevige facelift van het Dilbeekse natuurgebied Wolfsputten. In uitvoering van het goedgekeurde natuurbeheerplan realiseerde het ANB heel wat inrichtingswerken die ten goede komen aan de bezoeker én de natuur. Het zeventig hectare grote natuurgebied is nu nog een pak waardevoller als groene hotspot in de Groene rand. ► Lees meer
Begin oktober voerde minister Zuhal Demir de eerste kraanwerken uit in het Westhoekreservaat in De Panne. De werken worden uitgevoerd om de stuifduinen te herstellen. Het Westhoekreservaat is het oudste en grootste natuurreservaat aan onze kust. Duinen met helmgras wisselen elkaar af met duingraslanden, vochtige duinpannes, duinstruwelen en duinbossen. Het grote centraal loopduin, ook wel bekend als de Sahara van De Panne, was één van de meest...
Het LIFE Belgian Nature Integrated Project (LIFE BNIP) ging van start in december 2015 en loopt tot december 2023. BNIP geeft een boost aan de bescherming van Europa’s meest waardevolle en bedreigde diersoorten, planten en leefgebieden in België, samen met alle projectpartners. De tweede projectfase (2018 - 2019) is succesvol afgerond en er zijn veel mijlpalen van het project gerealiseerd. ► Lees meer over de verwezenlijkingen van LIFE BNIP,...
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) ontwikkelde een methodiek en criteria voor de bepaling van de lokale staat van instandhouding (LSVI). Er bestaan drie sets van LSVI-criteria: voor habitats, voor habitatrichtlijnsoorten en voor vogelrichtlijnsoorten. De LSVI-criteria hebben in de periode 2008-2019 een grondige evaluatie doorlopen. Het eindresultaat zijn drie nieuwe versies, die recent zijn gepubliceerd op de website van het INBO...
foto (c) Erwin Derous
De nood aan beleefbaar groen dicht bij huis, in alle steden en gemeenten, wordt in coronatijden alsmaar duidelijker. De Vlaamse overheid voorziet extra middelen waarmee lokale besturen en provinciebesturen gronden kunnen aankopen voor bebossing. Samen realiseren we 4000 hectare extra bos tegen 2024! ► Ga naar de website van Natuur en Bos voor het reglement en het aanvraagformulier
foto (c) Diederik D'Hert
Boswachter Werner Bosman spotte recent meerdere malen een zwarte ooievaar boven zijn gebied Poortersbossen. Deze Europees te beschermen soort was tot enkele jaren geleden heel zeldzaam. Nu verblijft hij in steeds groter aantal in Vlaanderen. Een bijzonder mooie aanwinst voor onze natuur! ► Ga naar ecopedia voor meer informatie over deze bijzondere vogel. De Poortersbossen liggen in Puurs-Sint-Amands in de vallei van de Molenbeek. Het gebied is...
foto (c) Yves Adams - Vildaphoto
Een wildcamera van het Wereld Natuurfonds (WWF) legde opnieuw een otter vast in het Blaasveldbroek. Het dier werd waargenomen dichtbij de locatie waar hij eerder al gespot is. WWF, Natuur en Bos, Regionaal Landschap Schelde-Durme en Regionaal Landschap Rivierenland willen met project Otterland de Schelde en haar zijrivieren opnieuw ottervriendelijk te maken. ► Bekijk het filmpje . PS. De datum in het beeld is niet correct, de opname dateert van...
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) speelt al decennialang een coördinerende rol in de broedvogelmonitoring in Vlaanderen. Het wordt daarin bijgestaan door Natuurpunt Studie voor het organiseren van het noodzakelijke telwerk. In het kader van de Europese Vogelrichtlijn wordt 6-jaarlijks een rapport opgemaakt waarin de Vlaamse data worden gecombineerd met die van Wallonië. Recent verscheen het rapport voor de periode 2013-2018. Het...