Nieuws

 

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

foto grauwe kiekendief - Wim Bovens
Vier jaar na de start van het soortbeschermingsprogramma ( SBP ) voor de grauwe kiekendief is een team van gebiedscoördinatoren, bedrijfsplanners, akkervogelexperts en landbouwers erin geslaagd 326 hectare geschikt leefgebied te creëren. Het gaat om zogenaamde ‘vogelakkers’ en ‘vogelvoedselgewas wisselteelt’ die landbouwers aanleggen met een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij. Zeldzame soorten zoals velduil en blauwe kiekendief...
foto (c) Sven Dullaert
In een bocht van de Westerschelde ligt Grenspark Groot Saeftinghe. Nergens ter wereld is de combinatie van natuur, landbouw en haven zo nadrukkelijk aanwezig. Vanaf 2016 heeft het Interreg project Grenspark Groot Saeftinghe een krachtige beweging in gang gezet om de historisch gegroeide belangentegenstellingen tussen die drie pijlers om te buigen tot een krachtige en volhoudbare samenwerking. In maart 2020 werd het Interregproject afgerond, maar...
foto (c) Jonas Verhulst - KMDA
In het noordoosten van Geel, ingeklemd tussen een lange rij boerderijen en een landelijke woonbuurt, ligt De Zegge: 120 hectare kwetsbare natuur. Je vindt er zeldzaam trilveen en dit jaar broedde er voor het eerst een ooievaarskoppel. De ringslangen zonnen er op de gemaaide paden en er groeien hier veel rode lijst planten die (bijna) nergens anders in de buurt voorkomen. Om de waardevolle natuur te beschermen, kan je het gebied enkel in groep...
foto bruine kiekendief (c) Ludo Goossens
Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil de nesten en jongen van een aantal broedvogelsoorten op landbouwpercelen beter beschermen. Naast bruine en grauwe kiekendief, kwartelkoning, velduil en grauwe gors, gaat het vanaf dit jaar ook over blauwe kiekendief, steppekiekendief, grutto en wulp. Allemaal bedreigde, zeldzame vogelsoorten die kunnen broeden op landbouwgronden die niet in natuurbeheer zijn. Elke eigenaar, pachter of gebruiker van een...
foto grauwe kiekendief - Yves Adams, Vildaphoto
Kiekendieven zijn graag geziene broedvogels in Vlaanderen. Om de bruine kiekendief zo goed mogelijk te ondersteunen, riep Grenspark Groot Saeftinghe het kiekendiefproject in het leven. Aan de andere kant van de landsgrens voorzag Kenniscentrum Akkervogels dan weer een aantal kiekendieven van een kleine zender. Dankzij die zenders weten we dat de kiekendieven die in onze contreien hun nest komen bouwen tot ver in Afrika vliegen op zoek naar...
(foto konikpaarden (c) Wim De Maeyer)
Dorent is een natuurgebied op de grens van Zemst en Vilvoorde. De komende jaren helpen konikpaarden en Schotse hooglanders bij het natuurbeheer door een concessie met lokale biolandbouwer Puur Laar. Enkele van de weilanden worden het jaar rond begraasd, andere graslanden worden pas begraasd nadat er gemaaid werd. De inrichting kadert binnen het natuurbeheerplan , dat werd opgemaakt samen met de besturen van Zemst en Vilvoorde, en met de lokale...
Het Sigmaplan is vanaf nu lid van het European Rewilding Network (ERN). “Een prachtig voorbeeld van hoe overstromingsbescherming en rewilding hand in hand kunnen gaan, waardoor er veel voordelen ontstaan voor mens en natuur.” Zo omschrijft het European Rewilding Network het Sigmaplan. Rewilding Europe is een ambitieus Europees initiatief om in Europa meer ruimte te maken voor wilde natuur, wildernis en wilde dieren. ► Lees het volledige (...
Twee nieuwe uitkijkpunten brengen de bezoeker dichter bij natuurgebied Aanwijsputten in Beernem. De Aanwijsputten zijn een kwetsbaar natuurgebied dat niet openbaar is. In twee pal tegenover elkaar staande kijkplaatsen krijgen wandelaars en natuurliefhebbers een mooi zicht op de plassen en de unieke natuur. Terwijl de uitkijktoren een zicht biedt vanop 10 meter hoogte, ligt de kijkkamer op een zachte helling iets boven het maaiveld. Ze is...
(foto (c) Yves Adams-Vildaphoto)
In Pikhaken langs de Dijle, recht tegenover de dorpskern van Rijmenam, is een waardevol wetland in de maak. Hier wordt het leefgebied van de zeldzame kamsalamander en de kwartelkoning hersteld. Om de biodiversiteit weer te versterken, voert Natuur en Bos van de Vlaamse overheid hier plagwerken uit, ter bevordering van het ecologisch herstel. Tijdens deze werken wordt de bovenste, voedselrijke laag grond afgegraven en weggevoerd. De afgegraven...
Voor een hervergunning , wijziging of uitbreiding van een bestaande vergunning wordt in afwachting van de praktische wegwijzers eutrofiëring en verzuring via lucht een (tijdelijk) stappenplan voorzien. Dit kan u terugvinden op de webpagina stikstof of rechtstreeks raadplegen via deze link .
Alle info hieromtrent vind je terug op www.natura2000.vlaanderen.be/stikstof .
foto Stierkikker (c) Rollin Verlinde, Vildaphoto
Stierkikker is een invasieve soort die voor tal van problemen zorgt. Daarom is het belangrijk waarnemingen van stierkikker altijd door te geven via waarnemingen.be Een manier om de populatie in toom te houden, is uitzetten van steriele mannelijke dieren. Hoe dat precies verloopt, verneem je in dit filmpje .
foto heikikker (c) Hans Smulders
Binnen het soortenbeschermingsprogramma Heikikker zijn 'kennisopvolging en kennisvergroting', 'instandhouding van het areaal en de populaties’ en ‘verbeteren van de toestand van genetisch verarmde populaties' opgenomen als acties. Om een beter zicht te krijgen op het areaal en de genetische toestand van heikikker, voert het INBO monitoring uit in gekende heikikkerleefgebieden. Ook worden eitjes verzameld om een genetische analyse van de graad...
foto Wulp - Wesley Poelman
Vanaf half maart start het broedseizoen tot 1 juli, ook in Grenspark Kalmthoutse Heide. Vele zeldzame broedvogels staan extra onder druk de laatste tijd. Daarom zullen er tijdens die periode een aantal paden centraal in de heide tijdelijk worden afgesloten, om de vogels zo de nodige rust te gunnen. Vooral de wulp en de nachtzwaluw hebben als grondbroeders behoefte aan voldoende rust in het gebied. ► Welke routes toegankelijk blijven en welke...
foto Geel Zonneroosje - Reinhardt Strubbe
Tot het einde van vorige eeuw was ‘de Sahara’ van het Westhoekreservaat een zeer uitgestrekte zandvlakte van ruim 100 hectare. In de loop der jaren verkleinde het loopduin fors tot er nog amper 10 hectare overbleef, verspreid over verschillende plekken in het voormalige loopduingebied van de Westhoek. Een spijtige zaak voor de biodiversiteit want zandverstuiving is als het ware de motor voor een vitaal duinenlandschap boordevol flora, fauna en...