Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Begrippen beginnend met A

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
Abiotische factor

Een factor die te maken heeft met de niet-levende natuur. Voorbeelden zijn de bodemtextuur en de hoeveelheid water en het kalkgehalte van het water

Actiegebied

Een actiegebied wordt opgemaakt voor de realisatie van de taakstelling die betrekking heeft op de toestand van het natuurlijk milieu binnen een speciale beschermingszone. Het gaat dus niet over het beheer of de ontwikkeling van een habitattype of leefgebied van een soort, maar over acties die worden genomen om milieudrukken zoals verdroging, verzuring en vermesting weg te nemen of te verzachten.

Acties 2020

Acties ter realisatie van de doelen 2020.

Actieve implementatie

 Implementatie van de instandhoudingsdoelen door acties en/of beheer op het terrein.

Alluviaal (bos)

Alluviaal of alluvium is het losse materiaal dat als sediment door een rivier is afgezet. Een alluviaal bos (habitattype 91E0) is een bostype dat vooral voorkomt op alluviale bodems langs rivieren en beken en in moerassige depressies

Ammionakemissie

Het vrijkomen van ammoniak uit dierlijke mest is het resultaat van de afbraak van in de mest aanwezige stikstofverbindingen. Het ontstaan van NH3 in de rundvee- en varkensmest is vooral het gevolg van microbiële processen die de in de mengmest aanwezige stikstof (onder de vorm van ureum, eiwitverbindingen en peptiden) omzetten naar ammoniak. Bij pluimvee is het voornamelijk urinezuur dat door microbiële afbraak omgezet wordt naar ureum en vervolgens naar ammoniak.

ANB

Agentschap voor Natuur en Bos

Aquatisch

Tot het water behorend, in het water levend