Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Begrippen beginnend met R

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
RBB

Regionaal belangrijke biotopen, of één regionaal belangrijk biotoop.

RBS

Regionaal Belangrijk(e) Soort(en).

Regionaal belangrijke biotopen (RBB)

Afgekort: RBB. Vegetaties of levensgemeenschappen van planten en dieren die niet beschermd zijn door de Habitatrichtlijn, maar die omwille van hun zeldzaamheid in Vlaanderen wel een bescherming genieten, onder meer via de regelgeving rond het verbod op of de vergunningsplicht voor vegetatiewijziging. Voorbeelden zijn dottergraslanden, gagelstruwelen en rietvelden.

Regionaal Belangrijke Soorten

Dit zijn soorten die niet Europees beschermd zijn, maar wel van belang zijn voor de Vlaamse natuur.

Rode Lijst

Overzicht van bedreigde soorten, opgesteld volgens specifieke IUCN-criteria, zie https://www.inbo.be/nl/rode-lijsten-vlaanderen

Ruigtekruiden

Hoog opschietende, sterk competitieve en overjarige kruiden met een hoge productie van biomassa