Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Begrippen beginnend met M

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
Managementplan

Een managementplan is een nieuw instrument van het Vlaamse Natura 2000 beleid. Het geeft een overzicht van alle initiatieven die in Natura 2000 gebied lopen, gepland zijn of onderzocht worden om de Europese natuurdoelen te behalen. Net als het Vlaamse Natura 2000 programma, kent het managementplan een cyclus van zes jaar. Het bevat ook de richtkaart met een aanduiding van de zones waarin doelen optimaal gerealiseerd kunnen worden. Het document wijst de weg voor iedereen die aan de slag wil in een Natura 2000 gebied of/en projecten moet goedkeuren.

Mestbankaangifte

Voor ieder productiejaar moet de landbouwer een mestbankaangifte indienen, voor de productie, de verwerking, de opslag en/of het gebruik van meststoffen. De mestbankaangifte bestaat uit vier delen:

deel 1: Aangifte van mestproductie en mestgebruik voor het voorgaande jaar
deel 2: Aangifte van dierlijke mestproductie in het voorgaande jaar
deel 3: Aangifte van luchtwassers en mestverwerking van exploitatie-eigen mest in het voorgaande jaar
deel 4: Aangifte van de productie van voedingswater en spuistroom in de tuinbouw in het voorgaande jaar.

Mineralisatie

Proces waarbij organische verbindingen in of op de bodem door micro-organismen worden omgezet in minerale (anorganische) verbindingen

Mitigerende of milderende maatregelen

Bij mitigerende of milderende maatregelen worden de gevolgen op natuurwaarden voorkomen of verzacht. Een voorbeeld is het uitvoeren van werkzaamheden in een seizoen waarin een dierpopulatie afwezig is of minder gevoelig is. Ook ecopassages, geluidsschermen en luchtwassers in stallen zijn voorbeelden van mitigerende maatregelen.