Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Begrippen beginnend met O

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
Oligotroof

Voedselarm (milieu), arm aan voedingsstoffen.

Omzendbrief passende beoordeling

Dit document (Omzendbrief OMG/2017/01) beschrijft de wettelijke achtergronden en regels van de passende beoordeling (in uitvoering van het Natuurdecreet). De brief vormt zo het kader voor aanvragers van een vergunning voor het opstellen van een passende beoordeling én voor de vergunningverlenende overheden die vergunningsdossiers met een passende beoordeling behandelen.

Ontsnippering

Het proces waarbij door genomen maatregelen (bijvoorbeeld aanleg van kleine landschapselementen,) de versnippering (fragmentatie) van gebieden wordt tegengegaan

Ontwikkelingsbeheer

Een aangepast beheer dat de eerste ontwikkelingen in de levensgemeenschap of habitat na de natuurontwikkelingsingrepen stuurt. Wanneer dit in een goede staat is, wordt overgeschakeld op het instandhoudingsbeheer

Ooibos

Bosgemeenschap van periodiek overstroomde laaggelegen grond, in de nabijheid van een rivier. Dit is een bostype dat valt onder habitattype 91E0 ‘vallei- en bronbossen’

Openstaand saldo

Voor de Europese natuurdoelen wordt per deelgebied nagegaan in welke mate zij gerealiseerd worden via afspraken in natuurbeheerplannen of ermee gelijkgestelde plannen of contracten. De doelen die nog niet zijn gedekt door natuurbeheerplannen of ermee gelijkgestelde plannen of contracten vormen het openstaand saldo.

Oppervlaktebehoevende soorten

Voor de oppervlaktebehoevende soorten zijn oppervlaktedoelen in de specifieke instandhoudings-doelstellingen besluiten (S-IHD) opgenomen.

Oud bos

In Vlaanderen wordt hieronder verstaan het bos dat onafgebroken bestaan heeft sinds ongeveer 1775. Deze datum heeft te maken met de Ferrariskaarten, de oudste gebiedsdekkende informatiebron omtrent het grondgebruik in Vlaanderen