Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Begrippen beginnend met N

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
Natura 2000

Europees netwerk van gebieden die door de lidstaten van de Europese Unie werden aangewezen als Speciale Beschermingszone ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze gebieden zijn aangeduid om Europees beschermde habitattypes en soorten de kans te geven duurzaam te overleven en zo de Europese biodiversiteit te bewaren.

Natura 2000-programma

De Europese doelen tegen 2050 realiseren, is een complex werk van beheer, acties, bescherming, opvolging ... Om het overzicht te bieden, om te plannen en te kunnen bijsturen, wordt gefaseerd gewerkt, met zesjaarlijkse cycli. Het Vlaams Natura 2000-programma beschrijft alle beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties die daartoe in één cyclus geleverd moeten worden.

De samenstelling van het Vlaams Natura 2000-programma is beschreven in het natuurdecreet, art. 50 ter §3:
‘Het Vlaams Natura 2000-programma bevat ten minste:
1° een taakstelling op niveau van het Vlaamse Gewest die bestaat uit de inspanningen met betrekking tot het natuurbehoud, die nodig worden geacht ter realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen tijdens de programmacyclus in kwestie. De taakstelling bevat een bindend gedeelte, namelijk het deel van de inspanningen dat tijdens de programmacyclus in kwestie moet worden gerealiseerd, en een richtinggevend deel, namelijk het deel van de inspanningen waarvan de realisatie tijdens de programmacyclus in kwestie wordt nagestreefd en dat geheel of gedeeltelijk in een latere cyclus kan worden gerealiseerd;
2° een opgave van de acties voor de realisatie van de taakstelling;
3° een overzicht van de actoren die een bijdrage leveren tot:
a) de realisatie van de acties;
b) de coördinatie van de uitvoering van het programma;
c) alle overige door de Vlaamse Regering te bepalen aspecten in verband met de uitvoering van het programma;
4° een overzicht van de geraamde uitgaven voor de uitvoering van het programma.

De taakstelling en de acties als vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, omvatten tevens een programma van aanduiding van zones waar instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen dienen gerealiseerd te worden buiten de speciale beschermingszones en van de opmaak van managementplannen voor deze zones. De Vlaamse Regering duidt deze zones aan voor 1 januari 2019 en bepaalt nadere regels betreffende de procedure voor de aanduiding van deze zones.’

Natuurbeheerplan

Het natuurbeheerplan beschrijft de belangrijkste waarden van een gebied zowel voor de ecologische, de sociale als de economische functie en maakt onderbouwde keuzes over de belangrijke doelstellingen voor dit gebied. Het natuurbeheerplan moet ook duidelijk maken welke maatregelen daarvoor nodig zijn, en hoe en waar die uitgevoerd worden. We willen ook weten of het terrein onder het uitgevoerde beheer effectief in de juiste richting evolueert en waar nodig het beheer bijsturen.

Een natuurbeheerplan heeft een looptijd van 24 jaar, tenzij anders bepaald bij de goedkeuring ervan. Daarnaast is het natuurbeheerplan een administratief document. Het is een contract tussen overheid en beheerder waarbij bepaalde vergoedingen staan tegenover een bepaald engagement.

Het natuurbeheerplan is ook een manier om te toetsen of de voorziene doelen en maatregelen in overeenstemming zijn met beleidsmatige randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld managementplannen, soortenbeschermingsprogramma’s of beschermde landschappen. Dit vereist dat de doelen en maatregelen eenduidig en volgens een afgesproken terminologie geformuleerd worden.

Alle nodige formulieren en extra informatie over het indienen en opstellen van een beheerplan kan je vinden op de website van Natuur en Bos.

Natuurdecreet

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Publicatie Belgisch Staatsblad: 10 januari 1998).

Natuurinrichting

Natuurinrichting is het projectmatig herstellen, ontwikkelen of behouden van waardevolle natuur door natuurontwikkelingswerken uit te voeren. Natuurinrichtingsprojecten volgen een specifieke procedure te vergelijken met een ruilverkaveling

Natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone

Het geheel van biotische en abiotische elementen, samen met hun ruimtelijke en ecologische kenmerken en processen, die nodig zijn voor de instandhouding van: (a) de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor de betreffende speciale beschermingszone is aangewezen; (b) de Europees beschermde soorten; (c) de coherentie van het Natura 2000-netwerk

Natuurontwikkeling

Eén of meerdere eenmalige maatregelen die ingrijpen in het abiotisch milieu (bodem- of waterkwaliteit of –dynamiek, reliëf,…) of het biotisch milieu (eenmalige kappingen, verwijderen van exoten, introductie van soorten). Deze eenmalige ingrepen hebben als doel verandering in het ilieu of de levensgemeenschap mogelijke te maken of op gang te brengen. Vaak is er onmiddellijk daarna een ontwikkelingsbeheer nodig dat de eerste ontwikkelingen na de ingrepen stuurt

Natuurstreefbeeld

Een habitat, een ecosysteem of een landschapstype dat als ecologisch einddoel in een natuurbeheerplan wordt vooropgesteld.

Nitraat

Een zout van salpeterzuur, een essentieel nutriënt voor planten als stikstofbron. De stof wordt opgenomen via de wortels uit de aarde. Nitraten worden gevormd doordat bacteriën ammonium tot nitriet en vervolgens tot nitraat omzetten. Bij deze omzetting wordt veel zuurstof verbruikt. Nitraat is samen met fosfaat de oorzaak van de eutrofiëring van vele oppervlaktewateren. De aanwezigheid van nitraat in het water wijst op vervuiling, gewoonlijk door inspoelen van dierlijke mest of van kunstmeststoffen