Begrippen beginnend met I

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
Inheems

Soorten die thuishoren in een bepaald gebied (bv. Vlaanderen).

Instandhoudingsbeheer

Regulier natuurbeheer waarbij maatregelen zoals kappen of maaien, herhaaldelijk uitgevoerd worden om een habitat in een goede staat te houden

Instandhoudingsdoelstellingen

De doelen voor Europees te beschermen habitats en soorten in Vlaanderen. Deze zijn geformuleerd op twee niveaus: op Vlaams niveau (gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen) of per gebied (specifieke instandhoudingsdoelstellingen). De gewestelijke doelen geven aan vanaf wanneer de in het Vlaamse Gewest voorkomende Europees te beschermen habitattypes of soorten in een gunstige staat van instandhouding zullen zijn, d.w.z. duurzaam zullen kunnen overleven; de specifieke doelen geven de verdeling van de gewestelijke doelen over de voor de betrokken soort of habitattype relevante gebieden aan.

Afgekort IHD. Ook wel instandhoudingsdoelen of Europese natuurdoelen genoemd.

Instandhoudingsmaatregelen

De plannen of programma’s, geboden of verboden en andere acties die er op gericht zijn om Europees te beschermen habitats of populaties van Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden, en het natuurlijk milieu ervan, in stand te houden, te herstellen of te ontwikkelen.

Investeringssubsidies Natuur

Dit zijn door de Vlaamse overheid gesubsidieerde kortlopende projecten met het oog op realisatie van natuurdoelen. Met deze investeringssubsidies wil de Vlaamse overheid beheerders, eigenaars en gebruikers stimuleren om de natuurdoelen mee te realiseren.