Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Begrippen beginnend met I

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
IHD

Zie Instandhoudingsdoelstellingen

IHM

Zie instandhoudingsmaatregelen

Inheems

Soorten die thuishoren in een bepaald gebied (bv. Vlaanderen).

Instandhoudingsbeheer

Regulier natuurbeheer waarbij maatregelen zoals kappen of maaien, herhaaldelijk uitgevoerd worden om een habitat in een goede staat te houden

Instandhoudingsdoelstellingen

De verbeter- of behoudsdoelstellingen voor de Europees te beschermen habitats of populaties van Europees te beschermde soorten en hun leefgebieden. De doelstellingen zijn geformuleerd op twee niveaus: op Vlaams niveau (‘gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen of G-IHD’) of per speciale beschermingszone (‘specifieke instandhoudingsdoelstellingen of S-IHD’).

Instandhoudingsmaatregelen

De plannen of programma’s, geboden of verboden en andere acties die erop gericht zijn om Europees te beschermen habitats of populaties van Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden, en het natuurlijk milieu ervan, in stand te houden, te herstellen of te ontwikkelen. Onder ’andere acties’ moet ook inrichting en beheer van terreinen en het nemen van maatregelen op het vlak van het natuurlijk milieu begrepen worden.

Investeringssubsidies Natuur

Dit zijn door de Vlaamse overheid gesubsidieerde kortlopende projecten met het oog op realisatie van natuurdoelen. Met deze investeringssubsidies wil de Vlaamse overheid beheerders, eigenaars en gebruikers stimuleren om de natuurdoelen mee te realiseren.