Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Begrippen beginnend met C

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
Colluvium

Hellingafwaarts gespoeld fijn bodemmateriaal

Compenserende maatregelen

Bij compensatie wordt de aantasting van het leefgebied van een soort of het habitattype (na maximaal toepassen van mitigerende of milderende maatregelen) geaccepteerd, en wordt elders een vervangende oppervlakte habitattype of leefgebied gerealiseerd. Het kan gaan om compensatie van een concreet oppervlak van hetzelfde habitattype, maar ook om compensatie door de kwaliteit van een gebied te verhogen. Uitgangspunt is dat de aantasting zoveel mogelijk gelijkwaardig en tijdig wordt gecompenseerd en zo dicht mogelijk bij de aangetaste plek.

Compenserende maatregelen kunnen de vorm aannemen van:

  • het creëren van nieuwe geschikte leefgebieden (grenzend aan bestaande richtlijngebieden of in een ander gebied) die in Natura 2000 worden geïntegreerd
  • het verbeteren van de habitattypes in een deel van een gebied of in een ander Natura 2000-gebied, in evenredigheid met de door het project veroorzaakte verliezen
  • in uitzonderlijke gevallen, het voorstellen van nieuwe speciale beschermingszones.

De compenserende maatregelen moeten dan ook betrekking hebben op de habitats en soorten waarvoor het betrokken gebied is aangewezen of aanwezige Bijlage III soorten en dit in een mate die is afgestemd op de opvang van de schadelijke gevolgen die zij zullen ondervinden.

Over de voorgestelde verzachtende en compenserende maatregelen wordt overlegd met en een advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Corridor

Route (weg) die de verplaatsing van individuen of soorten toelaat van één gebied naar een ander (bv. twee bossen kunnen onderling verbonden zijn door hagen en bomenrijen)

Cumulatieve effecten

Binnen de speciale beschermingszone dient niet alleen gekeken te worden naar de effecten van de activiteit, het plan of programma op zich, maar ook naar de combinatie met andere bestaande of geplande activiteiten, plannen of programma’s in de onmiddellijke omgeving van het bestudeerde project. Meerdere effecten, waarvan de omvang afzonderlijk genomen bescheiden is, kunnen gezamenlijk namelijk wel tot een betekenisvolle aantasting leiden. Dat wordt het cumulatieve effect van al deze ingrepen op een bepaalde milieucomponent genoemd.