Habitattypes

Aangetast hoogveen waar herstel nog mogelijk is (7120)

In het verleden zijn de meeste natte heidegebieden in Vlaanderen in meer of mindere mate ontwaterd.

Actief hoogveen (7110)

Eenarig wollegras

Blauwgraslanden (6410)

Spaanse Ruiter

Droge heide (4030)

Droge Struikheivegetaties

Droge heide op jonge zandafzettingen (2310)

Kalmthoutse Heide

Droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem (6210)

Tiendeberg

droog heischraal grasland en soortenrijk struisgrasland (6230_hn, 6230_ha)

Liggend walstro en Tormentil

Duinstruweel (2160)

Duindoornbessen zijn een lekkernij voor doortrekkende en overwinterende zangvogels.

Duinstruweel van Kruipwilg (2170)

Rond wintergroen profiteert van het zwak zure bladstrooisel van Kruipwilg.

Dynamische rivieren met voedselrijk slikoevers met eenjarige planten (3270)

Oevers van de Grensmaas

Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkenbossen op zure bodems (9120_9190)

Eiken-berkenbos met vooral pijpenstrootje in de kruidlaag in bosreservaat Sevendonk (Turnhout)

Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen (9130)

Beukenbos met Wilde hyacint

Eiken-Beukenbossen op zure bodems (9120)

Dalkruid in Kluisbos (Oost-Vlaanderen)

Embryonale duinen (2110)

Zeepostelein

Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint (9160)

In het Meerdaalwoud komt ook het subtype van rijkere bodems voor.

Estuaria (1130)

Zulte, Zeekraal en Lamsoor

Galigaanvegetaties (7210)

Galigaanvegetatie

Geen Habitat (gh)

Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden (6510)

Gewone margriet en Beemdkroon

Hardhoutooibossen (91F0)

het Kraaibosje te Leut is het enige voorbeeld in Vlaanderen van goed ontwikkeld hardhoutooibos.

Heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems (6230)

Liggend walstro en Tormentil

Jeneverbesstruweel (5130)

Jeneverbes

Kalkmoeras (7230)

Paddenrusvegetatie met Grote muggenorchis.

Kalkrijke beukenbossen (9150)

Purperorchis op voormalige kapvlakte.

Kalktufbronnen met tufsteenformatie (7220)

Kalktufbronnen herbergen bijzondere mossoorten, die uitsluitend in dit milieu voorkomen.

Natuurlijke loofbossen van de kustduinen (2180)

Abelen-Iepenbos in de duinbossen van De Haan

Niet voor het publiek opengestelde grotten (8310)

Ingang van een oude mergelgroeve onder de Tiendeberg te Kanne (Riemst).

Ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties (3260)

Ijsvogel

Ondiepe zandbanken in zee die altijd onder water liggen (1110)

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken Ondiepe zandbanken in zee die altijd onder water liggen

Open graslanden op landduinen (2330)

Buntgras

Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand (9190)

De Wilde lijsterbes is een frequente, begeleidende struiksoort van dit bostype.

overzicht Regionaal Belangrijke Biotopen

Schorren (1330)

Lamsoor

Schorren met Slijkgras (1320)

Engels slijkgras langs de Beneden-Zeeschelde

Slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide (7150)

Vegetatie van Witte snavelbies, een kwetsbare soort in Vlaanderen.

Slik- en zandplaten die droogvallen bij eb (1140)

Gewone zeehond

Slikken met Zeekraal (1310)

Pioniervegetaties met Zeekraal

Stroomdalgraslanden langs de Maas (6120)

winterbed van de Grensmaas

Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen (91E0)

Slanke sleutelbloem is een typische soort van oude, beekbegeleidende bossen.

Vastgelegde duinen (2130)

Kruipend stalkruid

Vastgelegde ontkalkte duinen (2150)

Bremstruwelen ontstaan op verstoorde en verruigde, ontkalkte duinen (d'Heye, Bredene / De Haan).

Veenbossen (91D0)

Veenbossen

Veldbies-Beukenbossen (9110)

Witte veldbies

Vochtige duinvalleien (2190)

Vochtige duinvallei

Vochtige tot natte heide (4010)

Dopheide

Voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties (7140)

Overgangsveen

Voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers (3130)

Het open water wordt gedomineerd door Duizenknoopfonteinkruid en/of Vlottende bies.

Voedselarme zwak gebufferde vennen die niet vaak droogvallen (3110)

Oeverkruid

Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie (3150)

Waterplassen

Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen (6430)

Soortenrijke, natte ruigte in de Vallei van de Zuidleie (Oostkamp).

Wandelende duinen met Helmgras (2120)

Paelsteenpanne te Bredene

Wateren met kranswiervegetaties (3140)

Detail Gebogen kransblad met voortplantingsorganen.

Zure bruingekleurde vennen (3160)

Den Damp