overzicht Regionaal Belangrijke Biotopen

Hieronder vind je een overzicht van de regionaal belangrijke biotopen met hun omschrijving

 • rbbah - zilte plassen
 • rbbhc - dotterbloemgrasland
 • rbbhf - moerasspirearuigte met graslandkenmerken
 • rbbkam - kamgrasland
 • rbbmc - grote zeggenvegetaties
 • rbbmr - rietland en andere Phragmition-vegetaties
 • rbbms - kleine zeggenvegetaties niet vervat in overgangsveen (7140)
 • rbbppm - structuurrijke, oude bestanden van Grove den met een minimale leeftijd van tachtig jaar
 • rbbsf - moerasbos van breedbladige wilgen
 • rbbsg - brem- en gaspeldoornstruwelen
 • rbbsm - gagelstruweel, niet vervat in een habitattype ten gevolge van hun ondergroei
 • rbbso - vochtig wilgenstruweel op venige en zure grond
 • rbbsp - doornstruwelen van leemhoudende gronden
 • rbbzil - zilverschoongrasland
Regionaal Belangrijke Biotopen (RBB)
dinsdag, 20 februari, 2018 - 12:15