Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Begrippen beginnend met K

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
Kaalslag

Het volledig kappen van een bos zonder aan de grond een ander gebruik te geven

Kaderrichtlijn Water

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (Publicatieblad Nr. L 327 van 22/12/2000 blz. 0001 – 0073)

Kritische depositiewaarde

Kritische depositiewaarde = kritische last = kritische grenswaarde

Om een gunstige staat van instandhouding te bereiken moeten de milieueffecten ter hoogte van habitats en leefgebieden worden teruggebracht tot onder hun zogenaamde ‘kritische depositiewaarde”. Deze kritische grenswaarde of kritische last is de maximaal toelaatbare milieudruk per eenheid van oppervlakte of volume die een bepaald habitattype of leefgebied kan verdragen zonder dat deze - volgens de huidige kennis - er hinder van ondervindt.

De kritische depositiewaarde (KDW) voor verzuring (NOx, NH3, SO2) wordt uitgedrukt in zuurequivalent per hectare per jaar.

De kritische depositiewaarde (KDW) voor vermesting (NH3) wordt uitgedrukt in kilogram stikstof per hectare per jaar.

Bij alle berekeningen werd gewerkt met empirische kritische depositiewaarden per habitattype volgens van Dobben et al. (2012).

 

Kwel

Het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten buiten het beschouwde gebied