Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de verantwoordelijke beleidscommunicatie van Natuur en Bos:

Jelle De Wilde
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel

m: 0470 20 30 57
e: jelle.dewilde@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

foto Nolse duinen (c) Thomas Defoort
In de Nolse duinen wordt al een paar jaar stevig gewerkt aan natuurherstel. Inlandse stuifduinen zijn zeldzaam in Vlaanderen en zijn een beschermde habitatsoort voor Natura 2000 . Natuurpunt zit momenteel in de laatste fase van het duinenherstel in de Nolse duinen. Alle informatie over dit LIFE-project vind je op de website van het Grenspark. ► Bekijk het filmpje over dit project
14 februari was een grote dag voor de duinen van de Vlaamse Westkust. Vertegenwoordigers van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Franse staat, de Conservatoire du Littoral en het Département du Nord ondertekenden het memorandum om deze duinen te beheren als één grensoverschrijdend Europees beschermd natuurgebied. Met dit memorandum willen de partners een samenwerking verzekeren voor het behoud en herstel van de landschappelijke en...
foto Zilveren fluitje: Kurt Geeraerts
Natuur en Bos en Natuurpunt Studie sloegen de handen in elkaar om beter zicht te krijgen op het belang van de Natura 2000 -natuur voor wilde bijen. Doel: wilde bijen in de toekomst beter te kunnen helpen. In 2019 werd in het kader van het Interreg-project SAPOLL het natuurgebied ‘De Westhoek’ geïnventariseerd op wilde bijen. Heel wat wilde-bijensoorten komen hoofdzakelijk of uitsluitend in de duinen voor en zijn in ons land dan ook zeer zeldzaam...
foto kamsalamander: Rollin Verlinde - Vildaphoto
Op 3 februari gingen in Smetlede (Lede) werken van start om vier nieuwe poelen te graven. Deze nieuwe poelen moeten het bestaande poelennetwerk in de Vallei van de Serskampse beek versterken. Zo wordt de toekomst voor de zeldzame kamsalamander veilig gesteld. De vier nieuwe poelen die nu gegraven worden in Smetlede versterken het bestaande poelennetwerk. In een volgende fase, in augustus/september van dit jaar, worden nog vijf bestaande poelen...
De Europese Commissie lanceerde een oproep naar zogenaamde succesverhalen over habitattypes of beschermde soorten. Doel is deze verhalen te gebruiken in Europese Communicatie. Eén van de succesverhalen van Natuur en Bos is dat van de boomkikker. Rond 1990 was deze amfibiesoort nagenoeg uitgestorven in Vlaanderen, met uitzondering van drie populaties (110 roepende mannetjes) in Limburg en een kleine populatie in de Zwinstreek. Samen met...
(foto: Bos+)
Sinds 1997 volgt Natuur en Bos door middel van een herhaalde Vlaamse bosinventaris de toestand van het bos op. Het terreinwerk voor de tweede bosinventaris startte in 2009 en werd in 2019 afgerond. De inventarisaties tonen zeer duidelijk aan dat de bossen in Vlaanderen (openbaar en privé) volop in omvorming zijn. Het aandeel gemengde bestanden stijgt ten nadele van de homogene bestanden en inheems loofhout neemt toe. Waar Grove den vroeger in...
De komende jaren werkt Natuur en Bos mee aan het LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity). Dit LIFE Environment-project zoekt naar oplossingen om (water)bodemsanering af te stemmen op natuurbehoud en waterberging. Zo zullen op de natuur gebaseerde saneringsmethoden ontwikkeld en geïmplementeerd worden die kosteneffectief zijn zonder schade te berokkenen aan de bodem...
foto Kalmthoutse Heide: Marc Slootmaekers
Eind januari werd Natuur en Bos eigenaar van het 49 hectare grote gebied De Markgraaf. Het domein vormt een naadloos aaneengesloten geheel met het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide en het erkend natuurreservaat Stappersven-De Nol. Het gebied is volledig gelegen binnen de speciale beschermingszone ( SBZ ) Kalmthoutse Heide. "Het toekomstige beheer zal gericht zijn op het herstel van de waterhuishouding en de waardevolle natuur. Daarnaast...
foto (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto
De otter is terug in Vlaanderen. Dankzij projecten zoals het Sigmaplan zagen we op specifieke plekken in de Scheldevallei een spectaculaire terugkomst van typische riviernatuur. Daar profiteert de otter nu mee van, maar meer inspanningen zijn nodig om de soort alle kansen te geven. Een nieuwe studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Universiteit Antwerpen en WWF, legt de vinger op de wonde: beperkte en vervuilde...
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert via agentschap Natuur en Bos drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 bij Natuur en Bos hun projectidee indienen. “Met deze 3,3 miljoen euro zetten we een belangrijke eerste stap naar meer bossen en meer natuur, nabij alle Vlamingen en toegankelijk voor iedereen.”, luidt het bij de minister. “...
foto zeearend (c) Hugo Willockx
In Beveren werd recent de machtige zeearend gespot! De Prosperpolder is een zeer aantrekkelijk gebied voor deze roofvogel. Hij vindt er namelijk volop voedsel: vis, (water)vogels en kleine zoogdieren. Ook het verdronken Land van Saeftinghe, dat vlakbij ligt, zorgt voor aantrekkingskracht. Zodra de Hedwige- en Prosperpolder ontpolderd zijn en er getijdennatuur tot ontwikkeling komt, zal dit nog meer de place to be zijn. Hopelijk zien we deze...
Elk jaar actualiseert het INBO een aantal natuurindicatoren voor doelstellingen van het Vlaams en Europees beleid. In het Natuurindicatorenrapport worden de belangrijkste bevindingen samengevat. Dit jaar gaat daarbij speciale aandacht naar streefdoel 1 van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020: het verbeteren van de staat van instandhouding van de soorten en habitats van Europees belang in Vlaanderen. Ook streefdoel 5, het bestrijden van...
foto (c) Natuur en Bos
In de Boterbergen - in het oosten van het Natura 2000 -gebied Kalmthoutse heide - is de laatste fase van het Life HELVEX-programma van start gegaan. Natuurpunt werkt hier aan de aanleg van een nieuwe interne bosrand. Het Life HELVEX-programma omvat het herstel en de ontwikkeling van heide, landduinen, vennen en een integrale bestrijding van exoten. Met deze ingrepen maakt Natuurpunt het gebied opnieuw waardevol voor vele plant- en diersoorten...
foto kamsalamander (c) Rollin Verlinde - Vilda
Eind 2019 keurde minister Demir nog vier soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) goed: van kamsalamander, heikikker, poelkikker en rugstreeppad. Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren voor deze soorten, blijven belangrijke kennishiaten bestaan en/of is hun toekomst nog steeds ongunstig. Deze SBP’s willen natuurbeheerders stimuleren om het leefgebied van de soorten kwaliteitsvol in te richten en te beheren. Lees meer
In het Natura 2000 gebied Zandleemstreek werd recent een zogenaamde stand-still actie uitgevoerd ten voordele van de kamsalamander. 'Stand-still' houdt in dat er onmiddellijk actie ondernomen wordt om de achteruitgang van de soort een halt toe te roepen. De populaties kamsalamander in Serskamp staan bekend als de grootste resterende populatie in Oost-Vlaanderen. Zowel de gemeenten Wetteren en Wichelen in samenwerking met het Regionaal Landschap...