Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
gsm 0499 86 51 58
marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

foto kamsalamander (c) Rollin Verlinde - Vilda
Eind 2019 keurde minister Demir nog vier soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) goed: van kamsalamander, heikikker, poelkikker en rugstreeppad. Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren voor deze soorten, blijven belangrijke kennishiaten bestaan en/of is hun toekomst nog steeds ongunstig. Deze SBP’s willen natuurbeheerders stimuleren om het leefgebied van de soorten kwaliteitsvol in te richten en te beheren. Lees meer
In het Natura 2000 gebied Zandleemstreek werd recent een zogenaamde stand-still actie uitgevoerd ten voordele van de kamsalamander. 'Stand-still' houdt in dat er onmiddellijk actie ondernomen wordt om de achteruitgang van de soort een halt toe te roepen. De populaties kamsalamander in Serskamp staan bekend als de grootste resterende populatie in Oost-Vlaanderen. Zowel de gemeenten Wetteren en Wichelen in samenwerking met het Regionaal Landschap...
Vorig jaar bouwde NV Campine uit Beerse in samenwerking met technische school VITO uit Hoogstraten een vleermuizenverblijf op hun terrein. De bouw kaderde binnen het Interreg project 2B Connect, dat werkt aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Vrij snel na de ingebruikname werd de eerste vleermuis gespot, de Europees beschermde baardvleermuis. Een echte bosbewoner, die graag overwintert in groeven, bunkers, forten, vestingwerken en oude...
Beter weer kon de afgelopen Netedag zich niet wensen. Het evenement in de vallei van de Kleine Nete kende veel succes. Duizenden bezoekers ontdekten het Landschapspark Pallieterland (Vlaams laureaat Natuur in je Buurt 2018), het gecontroleerd overstromingsgebied Polder van Lier (een deelzone van het SIGMA-project Beneden-Nete) én de Europese topnatuur in de vallei van de Kleine Nete in Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven. Bezoekers konden te voet...
foto kamsalamander door Wouter Pattyn
Door de SIGMA-werken in het Zennegat, die Vlaanderen moeten beschermen tegen overstromingen, verdween het leefgebied van de kamsalamander. Om deze beschermde amfibieënsoort te redden werden de dieren er weggevangen. Er werd een kweekprogramma opgezet en een nieuwe thuis voor ze gezocht. Op 18 augustus werden de laatste dieren vrijgelaten in het Boortmeerbeeks broek. ► Lees meer
(c) INBO
Eind 2017 werd het soortenbeschermingsprogramma ( SBP ) vroedmeesterpad goedgekeurd. Dit SBP beoogt het realiseren van de Instandhoudingsdoelstellingen voor de soort : minstens twintig populaties met telkens minimaal tweehonderd roepende mannetjes. Uit analyse blijkt dat de bestaande populaties heel erg onder druk staan. Een aantal populaties bestaan nog maar uit slechts enkele roepende mannetjes. De kans op overleving van dergelijke populaties...
foto zwartkopmeeuw (c) Wouter Faveyts
Het Zwin kende in 2019 een uitstekend broedseizoen. De voorbije jaren werden omvangrijke verbeteringswerken uitgevoerd onder meer in functie van de typische Europees beschermde broedvogels die er voorkomen. De kroon op het werk was de uitbreiding van de Zwinvlakte die sinds het voorjaar van 2019 een feit is. En of het resultaat gezien mag worden! Zwartkopmeeuwen sloegen in 2019 alle records, met maar liefst 630 broedparen! Met 198 broedparen...
In de Aartshertoginnedreef in Groenendaal staan de bomen er gemerkt bij om gekapt te worden. Waarom moeten die bomen weg? Veiligheid “In ons beheerplan 2014-2034 hebben we inderdaad voorzien om in het komende jaar de dreefbomen bij de Keizer Karelvijver te kappen”, bevestigt Patrick Huvenne, regiobeheerder Groenendaal. “De beuken moeten onder meer gekapt worden uit veiligheidsoverwegingen. Ongeveer een derde van de dreefbomen is de voorbije...
20 partners ondertekenden de overeenkomst van het project Rodeland op het grondgebied van de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere. Het project vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Driesbeek en de Molenbeek. “Zowel voor natuur als recreatie kan Rodeland een topgebied in Oost-Vlaanderen worden, met een grote toegevoegde waarde...
foto vleermuis (c) Het Zwin
Deze zomer kan je in het Zwin driemaal deelnemen aan een vleermuizenavond. De avond start met een presentatie door Zwingids Jan Talloen. Bij zonsondergang neemt hij je mee in en rond het park met een batdetector, waarmee verschillende soorten vleermuizen als het ware gehoord kunnen worden. Meer informatie vind je op de website van het Zwin . Daar kan je ook inschrijven voor de datum naar keuze.
foto bontbekplevier Karel De Blick
In Nieuwpoort wordt een deel van het strand en de duinen afgesloten voor het publiek voor de creatie van een strandreservaat. Zo ontstaat een grote strandzone die zowel tijdens eb als vloed optimaal gebruikt kan worden door kustvogels zoals strandplevier, bontbekplevier, dwergstern, strandleeuwerik en sneeuwgors. Zij kunnen hier eten zoeken, rusten en krijgen er meer kansen om te broeden. Het afgesloten deel is opgenomen in het Europese Natura...
foto blauwe knoop Wim Massant
Vanaf juli starten de werken in het Antwerpse provinciaal domein Vrieselhof. Het natuurinrichtingsproject Vrieselhof is voornamelijk gericht op het behoud en de uitbreiding van het aanwezige relict van blauwgrasland , een zeldzaam en Europees te beschermen habitat . Ook wordt gezorgd voor betere standplaatsfactoren voor het geel schorpioenmos. Het Vrieselhof is een van de weinige groeiplaatsen in Vlaanderen van deze Europees te beschermen soort...
Foto Rollin Verlinde - Vildaphoto
Begin juni werd in Widooie bij Tongeren een groep van 26 wilde hamsters uitgezet in hun natuurlijke habitat : het akkerland. De actie kadert in het Soortenbeschermingsprogramma ( SBP ) Hamster dat eind 2015 werd vastgesteld door toenmalig bevoegd minister Schauvliege. Vlaanderen draagt via dit type programma bij tot het behalen van Europese natuurdoelstellingen. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid coördineerde het project in nauwe samenwerking...
In het kader van het soortenbeschermingsprogramma gladde slang werkt Natuur en Bos in verschillende grote natuurgebieden in Antwerpen en Limburg aan meer en beter geschikt leefgebied voor deze bijzondere soort . Een van de prioriteiten is om de plekken waar gladde slang voorkomt met elkaar te verbinden, bv. door boswegen te verbreden en ´slangenhopen´ aan te leggen. De gladde slang gebruikt deze hopen om te overwinteren en om op te warmen in de...
Foto Wouter Pattyn
Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Meetjesland slaan de handen in elkaar om in de regio Drongengoed het poelennetwerk te inventariseren op salamanders. Meer in het bijzonder gaan ze op zoek naar de kamsalamander, een bijzondere soort die in deze omgeving nog in kleine aantallen voorkomt. Om de kamsalamander de kans te geven opnieuw uit te breiden, worden jaarlijks enkele bestaande poelen geruimd. Er worden ook nieuwe poelen aangelegd...