Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de verantwoordelijke beleidscommunicatie van Natuur en Bos:

Jelle De Wilde
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel

m: 0470 20 30 57
e: jelle.dewilde@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

foto (c) Martin Steenhaut
De kluut plant zich niet gemakkelijk voort in Vlaanderen. Deze elegante steltloper vindt hier moeilijk een geschikte broedplaats. In de Hedwige-Prosperpolder krijgt de kluut nu alle kansen op aangepaste broedeilanden. Dat resulteerde in niet minder dan 75 broedparen! ► Bekijk het filmpje over dit mooie project.
foto kroeskarper: Rollin Verlinde - Vildaphoto
Recent werd opnieuw kleine modderkruiper waargenomen in de Rupelmondse Kreek in de Polders van Kruibeke. Daar is visserijbioloog Alain Dillen (Natuur en Bos) zeer blij mee, want kleine modderkruiper is een heel zeldzame soort . In 2017 werden een aantal kleine modderkruipers uitgezet met het Life-project Scalluvia. Dit project transformeerde 90 hectare elzenbroekbossen en kreken tot een paradijs voor plant en dier. Naast kleine modderkruiper...
foto bruine kiekendief: Yves Adams - Vildaphoto
Het team van Onze Natuur zette een drone met warmtecamera in bij de zoektocht naar de geheime broedplaats van de bruine kiekendief. Zonder monitoring van deze roofvogel loopt de populatie het gevaar in te storten. Met moderne technieken, zoals een drone met warmtecamera, kunnen we de bruine kiekendief beschermen! ► Bekijk het filmpje over de zoekactie. Ook de grauwe kiekendief doet het goed. Deze bijzondere roofvogel broedt maar zelden in...
(foto: ©Falcoflight - Wannes Dermout)
In het Viersels Gebroekt in Zandhoven (prov. Antwerpen) zaten dit voorjaar vier mannetjes van de zeldzame kwartelkoning te roepen. De zittende landbouwer wilde weten of hij tijdens het maaien rekening zou moeten houden met een bezet nest, en ook of hij eventueel beroep kon doen op subsidies nestbescherming 2020. In opdracht van Natuurpunt werden dronebeelden gemaakt, in samenwerking met Natuur en Bos. Nesten van kwartelkoning zijn bijzonder...
Sinds 10 augustus kan je opnieuw gaan wandelen in het natuurreservaat Tielenheide. Dit heide- en bosgebied ligt ten zuiden van Turnhout en is 60 hectare groot. Het gaat om een voormalig militair domein dat bestaat uit landduinen, heide, vennen en gemengd bos. Via twee uitgestippelde wandelingen kunnen bezoekers het gebied ontdekken. Lees meer
De GIS-laag van de soortenbeschermingsprogramma’s werd upgedate naar aanleiding van de in december 2019 goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma’s van heikikker, kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Ter opfrissing. Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een soortenbeschermingsprogramma ( SBP ). Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen en experten opgesteld door of in opdracht van het...
Door de strikte coronamaatregelen vallen heel wat evenementen weg. Het concept van internationale natuurdagen blijft gelukkig wel overeind. Ook al zouden er in normale tijden ook heel wat activiteiten rond worden georganiseerd. Kijk zeker even op de respectievelijke websites als je meer wil weten over World Migratory Bird Day : 9 mei Wereld Bijendag : 20 mei Internationale Dag van de Biodiversiteit : 22 mei
foto otter (c) Yves Adams - Vildaphoto
In het Broek in Blaasveld werd zeer recent een otter gespot. De vorige waarneming dateert van bijna 50 jaar geleden. De waarneming in Blaasveld is bijzonder goed nieuws want de otter komt bijna niet meer voor in Vlaanderen. Bovendien komt de waarneming op het moment dat een aantal partners zich engageren om de komende twee jaar te werken aan een verbetering van het leefgebied van otter in de vallei van de Benedenschelde (incl. Rupel en Durme)...
foto stierkikker (c) Robert Jooris
De Amerikaanse stierkikker is een invasieve exoot die in Vlaanderen geen natuurlijke vijanden heeft. Vooral in de vallei van de Grote Nete zorgt hij ervoor dat onze inheemse kikkers en salamanders geen kansen meer krijgen. Het LIFE-project 3n-Stierkikker combineert verschillende bestrijdingswijzen om de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen in te dammen. Om die bestrijding goed te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat we...
foto roerdomp (c) Bernard Van Elegem
In het privaat domein Krabbels in Zandhoven wordt het soortenbeschermingsprogramma Roerdomp uitgevoerd. Voormalige visvijvers worden er geoptimaliseerd als leefgebied voor de schuwe moerasvogel. Daarvoor worden de dijken hersteld, slib geruimd, wilgenopslag verwijderd, watergangen gemaakt en in- en uitwateringsconstructies aangelegd. De werken kaderen binnen een Projectsubsidie Natuur (PSN) die in 2018 werd toegekend. Met uitvoering van deze PSN...
foto ingekorven vleermuis (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto
In Herentals bevindt zich de grootste populatie van de ingekorven vleermuis. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete grijpt deze uitzonderlijke aanwezigheid aan om samen met lokale landbouwers, Natuurpunt, stad Herentals en gemeente Olen een PDPO-project uit te werken. Bedoeling is om acties rond agrobiodiversiteit op te starten, met de nadruk op herstel en beheer van groen-blauwe elementen. Via het project wil men onder andere het netwerk van...
Op 1 april publiceerde Natuur en Bos de praktische wegwijzer Ruimtebeslag. Dit is de meest actuele leidraad om de significantie van een effect op de speciale beschermingszones te beoordelen, meer bepaald de Habitatrichtlijngebieden. De praktische wegwijzer Ruimtebeslag gaat in op het directe oppervlaktegebonden verlies van een habitat en de kwaliteitsdaling van een habitat. ► Lees meer over alle praktische wegwijzers die reeds werden...
foto Kleine Modderkruiper (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto
In februari vonden twee infoavonden plaats over het natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer. De talrijke aanwezigen kregen meer informatie over de Natura 2000 -doelen binnen dit project. Graafweide Schupleer omvat 349ha op grondgebied Grobbendonk en Vorselaar, in het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa. In het gebied wordt een natte natuurkern van meer dan 150ha gerealiseerd, met een mozaïek aan biotopen zoals elzenbroekbossen,...
Ook tijdens de coronacrisis kan je blijven bijleren over de natuur. Op het online kennisplatform ecopedia vind je een schat aan informatie waarmee je moeiteloos een hele binnenhuisperiode overbrugt. Daarnaast deelt Inverde elke week op haar facebookpagina enkele video’s waarmee je je kennis over bos-, groen- en natuurbeheer uitbreidt. Voor het fysieke cursusaanbod van Inverde, hou je best de website in het oog.
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koopt samen met de provincie Antwerpen in Kasterlee een gebied van ruim 5ha. Op die manier investeren zij in natuurverbetering en beekherstel in de Vallei van de Calie. De natuur in de Vallei van de Calie is Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer willen de partners deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren. Bedoeling is om de Calie te laten aansluiten op een netwerk van...