Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
gsm 0499 86 51 58
marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

De Vlaamse Regering gaf op 17 mei 2019 haar definitieve zegen over het nieuwe instandhoudingsbesluit voor het Vogelrichtlijngebied ‘BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde’. In feite ging het enkel om een wijziging van het instandhoudingsbesluit van 17 maart 2017: De instandhoudingsdoelen bleven dezelfde. Enkel de prioritaire maatregelen ( in bijlage 2 ) werden herschreven. Waarom was die wijziging noodzakelijk? Haven en natuur...
Het Life+project Most-Keiheuvel loopt eind mei af. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, Kempens Landschap vzw en Bosgroep Zuiderkempen vzw pakten met het Life+project Most-Keiheuvel heel wat knelpunten aan waardoor het gebied erop vooruit gegaan is voor mens en natuur. In het projectgebied komen ongeveer 170 soorten wilde bijen voor. Dit is de helft van de vastgestelde soorten in...
Natuur en Bos lanceert een subsidie om de nesten en jongen van een aantal broedvogelsoorten op landbouwpercelen te beschermen. Het gaat over de bruine en de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de velduil en de grauwe gors. De subsidie richt zich naar eigenaars, pachters of gebruikers van landbouwpercelen die op de plaats en het moment van de waarneming minstens een deel van het perceel nog niet hebben gemaaid of geoogst. Lees meer
Om de 6 jaar brengt Vlaanderen verslag uit aan Europa over de toestand van zijn beschermde habitats (leefgebieden) en soorten (planten en dieren). Daaruit blijkt dat zeker voor een aantal soorten, en in mindere mate voor enkele habitats, de situatie stilaan verbetert. De toestand blijft nog vaak ongunstig, maar op heel wat plaatsen lijkt de neerwaartse trend gekeerd. Het rapport is een aanmoediging om de inspanningen die geleverd worden verder...
Buiten het vleermuizenoverwinteringsseizoen stelt Natuur 2000 vzw/Werkgroep Fort Oelegem het monument en het bijbehorend natuurgebied van Fort Oelegem elk jaar van april tot september op een aantal momenten open voor geïnteresseerde bezoekers. De vereniging organiseert er in die periode ook een aantal vleermuizen-infoavonden. Het bezoekseizoen 2019 start op zondag 28 april met een opendeurdag. Meer informatie daarover vind je op de website en op...
foto Yves Adams Vildaphoto
De geurige knoflookpad doet het de laatste decennia niet goed in Vlaanderen. Hij is nog maar op enkele plaatsen aanwezig, en laat zich niet gemakkelijk opsporen. eDNA (environmental DNA) kan daarbij helpen. Dat is een vrij recente onderzoeksmethode die het mogelijk maakt om de aanwezigheid van een soort vast te stellen op basis van minuscule DNA-deeltjes die de soort achterlaat in zijn omgeving. Dankzij deze techniek kan, in het kader van het...
Via een natuurbeheerplan wil Natuur en Bos eigenaars of beheerders van een natuurgebied of -reservaat ondersteunen. Met dat plan leg je de basis voor een sterke en diverse natuur. Het grote voordeel? Eén overzichtelijke goedkeuringsprocedure en een heldere langetermijnvisie. Vanaf een goedgekeurd natuurbeheerplan type 2 heb je ook recht op subsidies. ► Meer weten? In deze brochure zetten we alles op een rijtje .
Foto Patrijs Luc Meert
Het wordt steeds stiller in de landbouwgebieden. Alsmaar minder akkervogels zingen er hun mooie lied. Van alle vogels zijn het immers de akkervogels die het sterkst achteruit gaan. Grootschaligheid van de landbouwpercelen is hierbij een belangrijke factor, net zoals intensieve landbewerking en pesticidegebruik. Toch is het niet te laat om hen te helpen. En daarvoor moeten we echt niet terug naar de tijd van paard en kar. Wil je als landbouwer...
Op woensdag 8 mei vindt in Balen het slotevenement van het LIFE+ project Most-Keiheuvel plaats. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, Kempens Landschap vzw en Bosgroep Zuiderkempen nodigen jou daar graag op uit. Het Life+-project werkte rond het herstel van de Europees beschermde leefgebieden, zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Ook vismigratieknelpunten werden...
Op dinsdag 21 mei kan je in De Panne deelnemen aan een geleide avondwandeling door de fossiele duinen van en Ghyvelde. Je maakt er kennis met de 2000 jaar oude strandwal van de Zwarte Hoek, die vandaag vooral uit een vijver en bloemenrijke weiden bestaat. Ook de 5000 jaar oude fossiele duinengordel wordt bezocht, bestaande uit het IWVA-domein Cabour op Belgisch grondgebied en de aanpalende ‘Dune fossile de Ghyvelde’ op Frans grondgebied. Zij...
Op 30 november 2016 heeft de Vlaamse Regering besloten om een monitoringsplan voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op te stellen. In uitvoering hiervan werd de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) de opdracht toegewezen om een monitoringsplan op te zetten in samenwerking met Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid ( ANB ), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de projectleider PAS. Lees meer over deze beslissing Voor de opvolging van de PAS...
Soortenkennis is onmisbaar in de natuur- en groensector. Om natuurstreefbeelden te herkennen, natuurbeheerplannen op te maken, beheermonitoring te kunnen uitvoeren etc., is het van belang om verschillende sleutelsoorten te kunnen identificeren. Inverde lanceert daarom een vormingsinitiatief* om soortenkennis op te frissen. In de nieuwsbrief 'soorten onder de loep' wordt iedere week een plantensoort onder de loep genomen. ► Lees de vorige edities...
Demer - website Sigmaplan
Elk jaar brengt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) de toestand van de Sigmagebieden en het ecosysteem van de Zeeschelde in kaart. Eind 2018 verscheen een rapport over 2017. Algemeen is er een gunstige ontwikkeling van het bodemleven, de garnalen en het visbestand in de Zeeschelde. De vogelaantallen gaan er echter op achteruit. Ondanks die algemene trend, betekenen de Sigmagebieden wel een opsteker voor broedvogels. De...
Kamsalamander - Rollin Verlinde, Vildaphoto
De kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. Vrouwtjes worden tot 18 cm lang, mannetjes blijven iets kleiner (tot 16 cm). De buik is opvallend geel tot oranjerood met een onregelmatig patroon van grote zwarte vlekken. De kamsalamander heeft het niet gemakkelijk, door het verdwijnen of tijdelijk droogvallen van de voortplantingspoelen en/of het verdwijnen van geschikte landbiotopen is hij een zeldzaam amfibie geworden. Wil je weten...
LIFE Animated heeft een kort animatiefilmpje gelanceerd om het brede publiek kennis te laten maken met de natuur en diersoorten in het Meetjesland. Verschillende Natura 2000 mascottes, zoals de kamsalamander en de vleermuis, nemen de kijker mee op sleeptouw in hun avonturen. Dit filmpje komt mede tot stand dankzij de LIFE BNIP financiering voor innoverende natuurprojecten, waarbij LIFE Animated één van de geselecteerde kandidaten was.