Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
gsm 0499 86 51 58
marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

Wat is Natura 2000 en hoe wordt het toegepast in Vlaanderen? Hoe worden de speciale beschermingszones afgebakend? Hoe worden de natuurdoelen vastgelegd en gerealiseerd? En hoe wordt dit alles geëvalueerd? Wat hebben we te winnen met Natura 2000? Je leert het allemaal tijdens de cursusdag 'Natura 2000 van A tot (SB)Z', op vrijdag 27 april in Neerijse. Ga naar de website van Inverde voor meer informatie .
Met de aankoop van het Beltenbos te Kapellen kan het volledige deelgebied van SBZ Schietvelden voortaan optimaal worden beheerd. Het tot nu toe privé-domein van een kleine 40 hectare was een missing link tussen het militair domein en ´De uitlegger´ en de antitankgracht. Hiermee versterken we niet alleen het regionale ecologisch netwerk, maar kan er nu ook concreet werk worden gemaakt van prioritaire inspanningen en acties voor het Natura 2000 -...
Eind 2017 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma ( SBP ) vast voor de vroedmeesterpad, de hazelmuis, de grauwe klauwier en ook voor beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper. De vroedmeesterpad is een klein padje dat voorkomt op zonnige hellingen in het Brabants heuvelland, het zuiden van Haspengouw en de Voerstreek. De toenemende verbossing en het verdwijnen van zonnige overgangsbiotopen biedt de vroedmeesterpad...
Met de projectsubsidies natuur wil de minister concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen . Het Agentschap voor Natuur en Bos trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit. Dit bedrag wordt verdubbeld tot 3 miljoen euro door een aanvullende Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII). De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost afhankelijk van...
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege subsidieert 53 projecten die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om drie miljoen euro waarmee de minister dus het recordbedrag van vorig jaar verdubbelt. Het succes heeft te maken met een flinke stijging van het aantal projecten, de kwaliteit ervan en de cofinanciering vanuit Europa. De subsidies moeten tonen hoe bepaalde ingrepen snel...
Op 21 november 2017 gaat de nieuwe IMPACTSCORETOOL online. De IMPACTSCORETOOL vervangt de IMPACTSCORE NH3 die in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS) werd ontwikkeld. Met de nieuwe tool kan men begroten hoeveel vermesting door stikstof er vanuit stallen is ter hoogte van habitatrichtlijngebied . De berekening resulteert in een impactscore, die gehanteerd wordt bij de vergunningverlening. Daarbij wordt tevens het...
Betrokkenheid, toewijding en het werk van vele handen vormen de belangrijkste sleutel tot succes voor Natura 2000 . Om dit nog verder aan te moedigen, heeft de Europese commissie de Natura 2000-award in het leven geroepen. Met deze award wil Europa de uitblinkers in management en draagvlakversterking van het Natura 2000-netwerk in de schijnwerpers zetten. Ook wil de commissie hiermee nog verder werken aan sensibilisering en bewustmaking over het...
Omzendbrief/LNE/2015/1 werd gewijzigd. Deze omzendbrief biedt op basis van het Natuurdecreet een kader aan de opstellers van een passende beoordeling . Daarnaast maken ook vergunningverlenende instanties gebruik van dit document, bv. wanneer zij een vergunning afleveren voor een activiteit met mogelijke effecten in een Speciale BeschermingsZone ( SBZ ). De inhoud van de vorige omzendbrief werd grotendeels behouden. De belangrijkste wijziging...
Op vrijdag 13 oktober 2017 worden de resultaten voorgesteld van de tweede Vlaamse bosinventarisatie. De eerste inventarisatie liep van 1997 tot 1999. Op bijna 3.300 locaties in Vlaanderen werd toen de kwaliteit van het bosareaal gemeten. De tweede inventarisatie startte in 2009 en loopt meer continu en gespreid over een periode van tien jaar. Inmiddels zijn ruim 75 procent van van de metingen uitgevoerd. Tijd dus om de eerste resultaten aan je...
Een landbouwer die op zijn bedrijf een impactscore heeft van minstens 5% en minder dan 50% en die plannen heeft om zijn exploitatie uit te breiden maar daarvoor geen gunstige passende beoordeling krijgt, kan in aanmerking komen voor het flankerend beleid nadat een onafhankelijk bedrijfsadvies werd uitgevoerd. De volgende flankerende maatregelen zijn opgenomen in het herstructureringsprogramma: • bedrijfsbegeleiding: een advies bij een erkende...
In uitvoering van de regeringsbeslissing van 30 november 2016 over de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014 gewijzigd. De aanpassingen gaan over de wijze om de zoekzones te bepalen en moeten resulteren in kleinere zoekzones. - De definitie van ‘passend beheer’ is voortaan ruimer. Ook overeenkomsten die het passend beheer beschrijven komen nu in aanmerking om...
Op 1 juli 2017 werden updates gepubliceerd van de praktische wegwijzers eutrofiëring en verzuring via lucht. Dit gebeurde naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 november 2016 inzake IHD en PAS. De praktische wegwijzers vormen de leidraad voor de opmaak van een passende beoordeling . Deze documenten zijn dynamisch en worden naargelang de noodzaak geüpdatet. Door deze beslissing is vanaf 1 juli 2017 een gewijzigd...
Om tot een effectiever natuurbeleid te komen, is een integratie van het Natuurdecreet en het Bosdecreet nodig. In dat kader keurt de Vlaamse Regering nu definitief het besluit goed over de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten. De Vlaamse Regering keurt ook definitief het besluit goed dat de criteria vaststelt voor de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. Dit besluit...
Net voor het zomerreces besliste de Vlaamse Regering over een aantal belangrijke dossiers die de natuur in Vlaanderen meer en beter op de kaart zullen zetten. Op 30 november 2016 besliste de Vlaamse Regering het voorontwerp van het Vlaamse Natura 2000-programma principieel voorlopig vast te stellen. Inmiddels is de decretale rechtsgrond voor het Vlaamse Natura 2000-programma opnieuw ingevoegd in het Natuurdecreet . Het programma werd ook...
foto © Alex Deyaert
Koning Filip en koningin Mathilde brachten eind april een gesmaakt bezoek aan de Polders van Kruibeke, het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen. De polders maken deel uit van het Sigmaplan. Dat plan heeft als doel de regio te beschermen tegen overstromingen, de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen te verzekeren voor de scheepvaart en het ecosysteem van de Schelde te herstellen. Dat herstel betreft twee types natuur:...