Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de verantwoordelijke beleidscommunicatie van Natuur en Bos:

Jelle De Wilde
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel

m: 0470 20 30 57
e: jelle.dewilde@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

(foto: Bos+)
Sinds 1997 volgt Natuur en Bos door middel van een herhaalde Vlaamse bosinventaris de toestand van het bos op. Het terreinwerk voor de tweede bosinventaris startte in 2009 en werd in 2019 afgerond. De inventarisaties tonen zeer duidelijk aan dat de bossen in Vlaanderen (openbaar en privé) volop in omvorming zijn. Het aandeel gemengde bestanden stijgt ten nadele van de homogene bestanden en inheems loofhout neemt toe. Waar Grove den vroeger in...
De komende jaren werkt Natuur en Bos mee aan het LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity). Dit LIFE Environment-project zoekt naar oplossingen om (water)bodemsanering af te stemmen op natuurbehoud en waterberging. Zo zullen op de natuur gebaseerde saneringsmethoden ontwikkeld en geïmplementeerd worden die kosteneffectief zijn zonder schade te berokkenen aan de bodem...
foto Kalmthoutse Heide: Marc Slootmaekers
Eind januari werd Natuur en Bos eigenaar van het 49 hectare grote gebied De Markgraaf. Het domein vormt een naadloos aaneengesloten geheel met het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide en het erkend natuurreservaat Stappersven-De Nol. Het gebied is volledig gelegen binnen de speciale beschermingszone ( SBZ ) Kalmthoutse Heide. "Het toekomstige beheer zal gericht zijn op het herstel van de waterhuishouding en de waardevolle natuur. Daarnaast...
foto (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto
De otter is terug in Vlaanderen. Dankzij projecten zoals het Sigmaplan zagen we op specifieke plekken in de Scheldevallei een spectaculaire terugkomst van typische riviernatuur. Daar profiteert de otter nu mee van, maar meer inspanningen zijn nodig om de soort alle kansen te geven. Een nieuwe studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Universiteit Antwerpen en WWF, legt de vinger op de wonde: beperkte en vervuilde...
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert via agentschap Natuur en Bos drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 bij Natuur en Bos hun projectidee indienen. “Met deze 3,3 miljoen euro zetten we een belangrijke eerste stap naar meer bossen en meer natuur, nabij alle Vlamingen en toegankelijk voor iedereen.”, luidt het bij de minister. “...
foto zeearend (c) Hugo Willockx
In Beveren werd recent de machtige zeearend gespot! De Prosperpolder is een zeer aantrekkelijk gebied voor deze roofvogel. Hij vindt er namelijk volop voedsel: vis, (water)vogels en kleine zoogdieren. Ook het verdronken Land van Saeftinghe, dat vlakbij ligt, zorgt voor aantrekkingskracht. Zodra de Hedwige- en Prosperpolder ontpolderd zijn en er getijdennatuur tot ontwikkeling komt, zal dit nog meer de place to be zijn. Hopelijk zien we deze...
Elk jaar actualiseert het INBO een aantal natuurindicatoren voor doelstellingen van het Vlaams en Europees beleid. In het Natuurindicatorenrapport worden de belangrijkste bevindingen samengevat. Dit jaar gaat daarbij speciale aandacht naar streefdoel 1 van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020: het verbeteren van de staat van instandhouding van de soorten en habitats van Europees belang in Vlaanderen. Ook streefdoel 5, het bestrijden van...
foto (c) Natuur en Bos
In de Boterbergen - in het oosten van het Natura 2000 -gebied Kalmthoutse heide - is de laatste fase van het Life HELVEX-programma van start gegaan. Natuurpunt werkt hier aan de aanleg van een nieuwe interne bosrand. Het Life HELVEX-programma omvat het herstel en de ontwikkeling van heide, landduinen, vennen en een integrale bestrijding van exoten. Met deze ingrepen maakt Natuurpunt het gebied opnieuw waardevol voor vele plant- en diersoorten...
foto kamsalamander (c) Rollin Verlinde - Vilda
Eind 2019 keurde minister Demir nog vier soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) goed: van kamsalamander, heikikker, poelkikker en rugstreeppad. Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren voor deze soorten, blijven belangrijke kennishiaten bestaan en/of is hun toekomst nog steeds ongunstig. Deze SBP’s willen natuurbeheerders stimuleren om het leefgebied van de soorten kwaliteitsvol in te richten en te beheren. Lees meer
In het Natura 2000 gebied Zandleemstreek werd recent een zogenaamde stand-still actie uitgevoerd ten voordele van de kamsalamander. 'Stand-still' houdt in dat er onmiddellijk actie ondernomen wordt om de achteruitgang van de soort een halt toe te roepen. De populaties kamsalamander in Serskamp staan bekend als de grootste resterende populatie in Oost-Vlaanderen. Zowel de gemeenten Wetteren en Wichelen in samenwerking met het Regionaal Landschap...
Vorig jaar bouwde NV Campine uit Beerse in samenwerking met technische school VITO uit Hoogstraten een vleermuizenverblijf op hun terrein. De bouw kaderde binnen het Interreg project 2B Connect, dat werkt aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Vrij snel na de ingebruikname werd de eerste vleermuis gespot, de Europees beschermde baardvleermuis. Een echte bosbewoner, die graag overwintert in groeven, bunkers, forten, vestingwerken en oude...
Beter weer kon de afgelopen Netedag zich niet wensen. Het evenement in de vallei van de Kleine Nete kende veel succes. Duizenden bezoekers ontdekten het Landschapspark Pallieterland (Vlaams laureaat Natuur in je Buurt 2018), het gecontroleerd overstromingsgebied Polder van Lier (een deelzone van het SIGMA-project Beneden-Nete) én de Europese topnatuur in de vallei van de Kleine Nete in Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven. Bezoekers konden te voet...
foto kamsalamander door Wouter Pattyn
Door de SIGMA-werken in het Zennegat, die Vlaanderen moeten beschermen tegen overstromingen, verdween het leefgebied van de kamsalamander. Om deze beschermde amfibieënsoort te redden werden de dieren er weggevangen. Er werd een kweekprogramma opgezet en een nieuwe thuis voor ze gezocht. Op 18 augustus werden de laatste dieren vrijgelaten in het Boortmeerbeeks broek. ► Lees meer
(c) INBO
Eind 2017 werd het soortenbeschermingsprogramma ( SBP ) vroedmeesterpad goedgekeurd. Dit SBP beoogt het realiseren van de Instandhoudingsdoelstellingen voor de soort : minstens twintig populaties met telkens minimaal tweehonderd roepende mannetjes. Uit analyse blijkt dat de bestaande populaties heel erg onder druk staan. Een aantal populaties bestaan nog maar uit slechts enkele roepende mannetjes. De kans op overleving van dergelijke populaties...
foto zwartkopmeeuw (c) Wouter Faveyts
Het Zwin kende in 2019 een uitstekend broedseizoen. De voorbije jaren werden omvangrijke verbeteringswerken uitgevoerd onder meer in functie van de typische Europees beschermde broedvogels die er voorkomen. De kroon op het werk was de uitbreiding van de Zwinvlakte die sinds het voorjaar van 2019 een feit is. En of het resultaat gezien mag worden! Zwartkopmeeuwen sloegen in 2019 alle records, met maar liefst 630 broedparen! Met 198 broedparen...