Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Grootschalig Natuurherstel in de Eksterheide

24-02-2022

In het Vlaamse natuurreservaat Eksterheide, een domein van 200 ha in Beerse in de provincie Antwerpen, wordt een flinke oppervlakte aan landduinen en heide hersteld. Dit gebied maakt deel uit van het Habitatrichtijngebied “Kempense kleiputten”. 

Lang geleden lag hier een vliegveld, dat in 2009 werd afgebroken, waarbij het oorspronkelijke landschap van landduinen, droge en natte heide over een oppervlakte van 10 ha werd hersteld. Door het rooien van 14 ha productienaaldhout ontstond een grote open zone met lage landduinen die reeds dateren uit de Vroege Middeleeuwen. Stronken worden nu weggefreesd, en al het organisch materiaal wordt geplagd tot op de minerale zandbodem. Een brede corridor zorgt voor aansluiting van deze landduinen met al eerder herstelde open heide. 

Een hele reeks planten en dieren moet van deze maatregelen profiteren. Daaronder ook soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Europese natuurdoelen, zoals boomleeuwerik, nachtzwaluw, poelkikker en rugstreeppad

Binnen het natuurreservaat werd al het gekapte bos gecompenseerd, door het aanplanten van een gelijkaardige oppervlakte nieuw bos met maar liefst 14 inheemse en streekeigen soorten bomen (met nadruk op wintereik) en struiken. 

Verder worden nog een aantal ecologische aanpassingen gedaan: het herstel van een aantal vennetjes, een blauwbessenplantage wordt omgevormd tot een natte heideparel, wegen en grachten die de natuurlijke waterhuishouding verstoren worden verwijderd én voor de zeldzame kamsalamander worden enkele poelen gegraven. 

Vorig jaar werden er op kleinere schaal ook al herstelwerken uitgevoerd in de aanpalende natuurreservaten Duivelskuil en Abtsheide, waar resp. 1,3 en 1,5 ha bos gekapt werd om plaats te maken voor natte of droge heide.