Inspanningen

Structuurrijke beken met zuiver water vol leven en voldoende hoge grondwaterstand met water van de beste kwaliteit zijn bijzonder belangrijk voor het behalen van de natuurdoelen in dit gebied. Geen meststoffen via de lucht of het grondwater, want dan krijg je veel gras in de heide en banale ruigten langs de beek.

Het natuurbeheer is specialistenwerk. Herstellen van grachtjes, maaien, plaggen, omvormen van bossen, enzovoort gebeurt om een mozaïeklandschap te creëren. Hoe meer variatie, hoe hoger de soortenrijkdom.Ook worden grote natuurkernen met elkaar verbonden, zodat diersoorten gemakkelijk kunnen migreren en populaties sterker worden.

De betrokkenen zijn: Natuurpunt, Isis, ANB en de militaire overheid als beheerders, privé-eigenaars en de gemeentebesturen.

An Creemers
Agentschap voor Natuur en Bos