6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hn - Droge heischrale graslanden

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
856
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hn - Droge heischrale graslanden
Zwarte Beek
=

Actueel: 24 ha
Behoud actuele oppervlakte met een belangrijke kwaliteitsverbetering.
Einddoel: 24 ha

Goed ontwikkeld droog heischraal grasland met:

  • korte vegetatie ( 30% van de sleutelsoorten en
  • buffering tegen externe invloeden;
  • zonbeschenen en weinig tot geen strooisellaag;
  • herstel bodems tot gewenst trofieniveau;
  • plaatselijk bocage landschap met zoomvegetaties, doornstruwelen i.f.v. leefgebied grauwe klauwier;
  • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.