91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_meso - mesotrofe elzenbroekbossen, 91E0_eutr Ruigte elzenbossen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
892
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_meso - mesotrofe elzenbroekbossen, 91E0_eutr Ruigte elzenbossen
Zwarte Beek
Vallei van de Grote Nete
+

Actueel: 54 ha (91E0_meso: 51 ha; 91E0_eutr: 3 ha)
Behoud actuele oppervlakte + toename van 12 ha, waarvan 4 ha door uitbreiding.
Einddoel:66 ha

Ontwikkeling van complex van beide subtypes in een mozaïeklandschap met veel open plekken met:

  • een gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten;
  • behoud en/of herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) zodat grote kernen van het mesotroof subtype zich kunnen ontwikkelen;
  • ontwikkeling van structuurrijke bosranden;
  • buffering tegen externe invloeden.