91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_meso - mesotrofe elzenbroekbossen, 91E0_oli oligotrofe elzenbroekbossen, 91E0_eutr ruigte elzenbossen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
876
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_meso - mesotrofe elzenbroekbossen, 91E0_oli oligotrofe elzenbroekbossen, 91E0_eutr ruigte elzenbossen
Zwarte Beek
+

Actueel: 7 ha (91E0_meso: 1 ha, 91E0_oli: 1 ha, 91E0_eutr 5 ha)
Behoud actuele oppervlakte + 30 ha toename door omvorming
Einddoel: 37 ha

Ontwikkeling van complex van alluviaal bos in een mozaïeklandschap met veel open plekken met:

  • een gevarieerde bosstructuur met voldoende dood hout en sleutelsoorten van het mesotrofe subtype;
  • behoud en/of herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief);
  • ontwikkeling van structuurrijke bosranden en moerasspirearuigten;
  • buffering tegen externe invloeden.