Specifieke natuurdoelen

Het gebied is belangrijk voor soorten die leven in estuaria en grote riviervalleien. Een robuuste rivier met voldoende ruimte voor verschillende leefgebieden is essentieel voor typische estuariene soorten zoals fint, rivierprik, gewone zeehond en kluut. Typische soorten van grote riviervalleien waaronder bever, meervleermuis, roerdomp, purperreiger, kwak en kwartelkoning horen thuis in gevarieerde wetlands met grootschalige moerassen, vochtige tot natte graslanden, en broekbossen.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Zeeschelde (SIGMA)':

IHD-Zeeschelde

Omschrijving populatiedoelstelling

behoud van het huidige populatieniveau (seizoensgemiddelde berekend over periode 2000/01 – 2005/06 voor pijlstaart, seizoensgemiddelde berekend over periode 1998/99 – 2006/07 voor wintertaling, seizoensgemiddelde berekend over periode 2002/03 – 2006/07 voor krakeend, seizoensgemiddelde berekend over periode 2001/02 – 2006/07 voor tafeleend, seizoensgemiddelde berekend over periode 1992/93 - 2006/07 voor bergeend) . Een zekere afname als gevolg van een verminderde eutrofiëring in het estuarium is aanvaardbaar en kan minstens gedeeltelijk gecompenseerd worden door natuurontwikkeling op andere plaatsen.
Behoud en optimaal beheer van belangrijke watervogelgebieden (in deel Blokkersdijk van SBZ-V2300222) Het besliste geactualiseerde Sigmaplan voorziet zowel in de uitbreiding van het estuarium als in de ontwikkeling van bijkomende waterrijke gebieden die de terugval in dichtheid van watervogels in het estuarium kunnen opvangen:
Estuariene natuurontwikkelingsgebieden, zie habitattype 1130 in Landschap IHD-Zeeschelde - estuarium.
Ondiepe stilstaande wateren met moerasoevers in SBZ-H 2300006, deelgebieden 1, 4, 16 en 24
Ondiepe stilstaande wateren met moerasoevers buiten SBZ, Sigmagebieden 4, 12, 13, 41.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van huidige populatie en areaal

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud of uitbreiding van de bestaande populatie tot minimaal 550 broedparen.
De oppervlaktebehoeften van deze soort zitten vervat in de IHD voor SBZ-V BE2301336 (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22/7/2011) en in de voorgestelde benodigde extra oppervlakte aan leefgebied van roerdomp en porseleinhoen.

Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiding van de huidige populatie (15-30 broedparen) tot 50 broedkoppels.
De oppervlaktebehoeften van deze soort zitten vervat in de IHD voor SBZ-V BE2301336 (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22/7/2011) en in de voorgestelde benodigde extra oppervlakte aan leefgebied van roerdomp en porseleinhoen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied (waaronder het foerageergebied).

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiding van de huidige populatie tot 40 families in het Scheldebekken.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit.
Opheffen migratieknelpunten.
Waterlopen en stilstaande wateren dieper dan 60 cm met natuurlijke en beboste oevers.

Omschrijving populatiedoelstelling

Herstel van een populatie in goede staat van instandhouding in de Zeeschelde en de tijgebonden zijrivieren.
Uitbreiding van het huidige areaal stroomopwaarts in de Schelde en de tijgebonden zijrivieren.
Massale trek van adulten in het voorjaar en massale aanwezigheid van juvenielen in de zomer.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit.
Goede waterkwaliteit in Schelde en zijrivieren , voldoende zuurstofrijk.
Herstel van goede structuurkwaliteit van het estuarium met voldoende laagdynamische slikken en (ondiep) subtidale zones.
Behoud en herstel van geschikt paai- en opgroeihabitat in het zoetwater getijdegebied (Schelde en zijrivieren), meer bepaald onverstoorde (ondiepe) zones met niet te hoge stroomsnelheden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van minstens één leefbare kernpopulatie.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit.
Creëren van moerassen met aanwezigheid van mesotrofe verlandingsvegetaties en vegetaties van drijvende en ondergedoken waterplanten, zonder hoge visdichtheden en een afwisseling van open zonnige plaatsen en struwelen.
De doelen worden mede gerealiseerd in het kader van doelen voor habitattypes 3150 en 7140.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de bestaande populatie

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit.

Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen. De aanwezigheid van een duurzame populatie wordt nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel zomer: Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes in een omliggend landschap met KLE’s. Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen. Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen.
De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen voor habitats 3150, 6430, 9120, 9160 en 91E0. Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.
Doel winter: Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populatie. Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied waarbij gestreefd wordt naar een minimum van 50 adulte individuen per populatie in Sigmagebieden 35 (overlap met deelgebied 21 van SBZ-H BE2300044) 36 en 37 (overlap met deelgebied 19 van SBZ-H BE2300044).

Kwaliteitsdoelstelling
=/↑
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede staat van instandhouding met betrekking tot water- (telkens > 5 poelen per deelgebied) en landhabitat. Opheffen van migratiebarrieres en aanleg of herstel van diepe poelen die niet droogvallen in de zomer. Verbetering van de kwaliteit van het omringende landschap (kleinschalige landschapselementen, struwelen,..) om de connectiviteit te verbeteren.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud en uitbreiding van de bestaande populatie

Kwaliteitsdoelstelling
=/↑
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de bestaande kwaliteit, behoud en uitbreiding van connectiviteit tussen de gebieden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiden van de huidige populatie tot een goede staat en uitbreiding van het areaal in de SBZ-H BE2300006.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede waterkwaliteit in estuarium en waterlopen in de vallei.
Goede connectiviteit (voor vissen) tussen het estuarium en waterlopen in de vallei.
Laagdynamisch ondiep subtidale zones in het estuarium en voldoende structuurdiversiteit in estuarium en ander waterlopen.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populatie.
De kleine zwaan overwintert jaarlijks in schommelende maar meestal kleine aantallen op Blokkersdijk. Behoud en optimaal beheer van de stilstaande wateren in de Blokkersdijk is wenselijk.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiden van de huidige populatie (150-200 broedparen) tot een goede staat met 350 broedkoppels in Prosperpolder-noord en Doelpolder.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit door inrichting van potentieel broed- en foerageerhabitat.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populatie.
Gemiddeld worden 3000-5000 kokmeeuwen geteld bij de maandelijkse boottellingen van het INBO op het Schelde-estuarium, de maxima variëren van 5000 tot 11000 exemplaren. De voorziene wetlands en estuariene gebieden in het Sigmaplan zullen de oppervlakte geschikt overwinteringshabitat doen toenemen.

Omschrijving populatiedoelstelling

Creatie van een populatie van 20 broedparen.
De oppervlaktebehoeften van deze soort zijn volledig vervat in de voorgestelde benodigde extra oppervlakte van roerdomp en porseleinhoen. Door de realisatie van de habitatdoelen en de oppervlakte extra leefgebied voor roerdomp en porseleinhoen zal ook de oppervlakte foerageer­habitat toenemen.

Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied, onder meer door verdere verbetering van de waterkwaliteit en behoud en ontwikkeling van moerasbos.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbouw van een populatie in gunstige staat met 40 paren.
Binnen de gebieden van het Sigmaplan moet 600–1200 ha extra oppervlakte leefgebied gerealiseerd worden, boven op de extra oppervlaktes leefgebied van Roerdomp en Porseleinhoen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit door inrichting van voldoende grote graslandgebieden (> 30 ha) en een gepast maaibeheer (met late maaidatum)
Uitbreiding van habitattype 6510 met 232 – 475 ha en van habitattype 6430 met 38 – 68 ha. Een bijkomende oppervlakte leefgebied van 330 – 657 ha, bestaande uit mesofiele graslanden (RBB_hc, RBB_hu) en ruigten (RBB_hf).
Actieve bescherming van lokale broedparen door al dan niet tijdelijke beheerovereenkomsten met de betrokken landbouwers.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbouw van een populatie van 40 paren in gunstige staat.
Via gerichte ingrepen kunnen binnen de extra oppervlakte leefgebied voor roerdomp en porseleinhoen in de gebieden van het Sigmaplan potentiële broedplaatsen voor deze soort worden ingericht. Potentieel foerageergebied zal voldoende aanwezig zijn door de uitbreiding van habitattype 1130 en van de leefgebieden voor roerdomp en porseleinhoen..

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit door inrichting van potentieel broed- en foerageerhabitat.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de soort op de actuele locaties. (Wijmeers)

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Om de soort te kunnen behouden, is er nood aan een beter inzicht in het voorkomen van de soort en is een evaluatie van de soort in de tijd noodzakelijk.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbouw van een populatie in gunstige staat met 40 broedparen
Binnen de gebieden van het Sigmaplan moet 800-1200 ha extra leefgebied worden gerealiseerd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit door inrichting van voldoende grote moerasgebieden (> 30 ha).
Het leefgebied bestaat uit een mozaïek van open water met oeverzones (RBB_ae), zeggemoerassen (RBB_mc) en natte mesofiele graslanden (RBB_hc, RBB_hu) en ruigten (RBB_hf) en de randen van rietmoerassen (RBB-mr) waaronder uitbreiding van habitattype 6430 met 13 – 14 ha.

Omschrijving populatiedoelstelling

Vestiging van een populatie van 60 broedparen.
De oppervlaktebehoeften van deze soort zijn volledig vervat in de voorgestelde benodigde extra oppervlakte van roerdomp en porseleinhoen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied

Omschrijving populatiedoelstelling

Tot stand komen van een populatie in goede staat in Vlaanderen met het Schelde-estuarium als geschikte migratiecorridor.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De Schelde en haar zijrivieren functioneren als optimale migratiecorridor voor deze soort tussen zee en haar paaigebieden.
Een goede waterkwaliteit in het estuarium
Geen migratieknelpunten tussen het estuarium en de bovenlopen.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiden van de huidige populatie (0-1 broedpaar) tot een goede staat (20 broedkoppels) en uitbreiding van het areaal.
Binnen de gebieden van het Sigmaplan moet 540-900 ha extra leefgebied worden gerealiseerd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede habitatkwaliteit.
Grote aangesloten en voldoende natte rietlanden (> 50 ha) in combinatie met vis- en amfibierijke plassen en andere moerasvegetaties.

Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten, met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen. De aanwezigheid van duurzame populaties van elk van deze soorten wordt nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel zomer: Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes in een omliggend landschap met KLE’s. Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen. Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen.
De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen voor habitats 3150, 6430, 9120, 9160 en 91E0. Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.
Doel winter: Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven.

Omschrijving populatiedoelstelling

behoud van het huidige populatieniveau (seizoensgemiddelde berekend over periode 2001/02 – 2006/07).
Geschikte herinrichting van diepe winningsputten in de Durmevallei zoals voorzien in het Sigmaplan, zal extra overwinteringshabitat voor slobeend opleveren.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiding van geschikt leefgebied.
De nieuwe moerasgebieden die in het kader van het Sigmaplan zullen aangelegd worden ten behoeve van o.a. roerdomp en porseleinhoen zullen geschikt doortrekhabitat vormen.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiden van de huidige populatie (0-2 broedparen) tot een goede staat met 20 broedkoppels.
De oppervlaktebehoeften van deze soort zijn volledig vervat in de voorgestelde benodigde extra oppervlakte van roerdomp en porseleinhoen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede staat van het leefgebied door uitbreiding van bestaande en ontwikkeling van nieuwe riet- en moerasvegetaties tot grote aangesloten moerassen (> 10 ha).

IHD-Zeeschelde - estuarium

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 4684 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan.[Omdat actueel habitat in de Sigma-natuurontwikkelingsgebieden veelal zal worden omgevormd naar andere habitattypen is bij het bepalen van de oppervlakte actueel habitat voor die habitattypes waarvoor toename wordt voorgesteld, enkel de oppervlakte buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan in rekening gebracht.]

 • 4156 ha in SBZ-H BE2300006,
 • 2 ha in SBZ-H BE2300044,
 • 488 ha in SBZ-V BE2301235,

 • 33 ha in SBZ-V BE 2301336 en
 • 5 ha buiten SBZ. [Het betreft zeer smalle slik/schorstroken langs Grote en Kleine Nete en mismatches tussen de habitatkaart en de SBZ-kaart.]

Doel: + 2000 ha netto waarvan 905 in SBZ-H2300006, 460 ha in SBZ-V2301336, 346 ha buiten SBZ en 300 ha nog te bepalen; door effectieve uitbreiding (richtwaarde 1420 ha, waarvan richtwaarde 628 ha in SBZ-H2300006) en omvorming; door aanleg van nieuwe estuariene getijdengebieden onder vorm van gecontroleerde overstromingsgebieden met gecontroleerd gereduceerd getij (GOG-GGG) en onder vorm van ontpolderingen (2000 ha ten opzichte van de situatie in 2005. Sindsdien is reeds 30 ha gerealiseerd in het GOG-GGG Lippenbroek en de ontpoldering van Heusden.)

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede staat van instandhouding met betrekking tot ecologisch functioneren van het gehele estuarium met inbegrip van het pelagiaal/de vaargeul.
Een goede chemische waterkwaliteit met hoge zuurstofconcentraties die in het estuarium niet lager zijn dan 5 mg/l in zomer en 6 mg/l in winter.
Voldoende ruimte voor het estuariene processen met specifieke aandacht voor ondiep water, slik en schor.
Geen verdere bevordering van de toename van de getijamplitude en –energie.
Vermijden van storten van baggermateriaal of het strategisch storten op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met de morfodynamiek van de rivier.
Bij beheer- en infrastructuurwerken maximaal rekening houden met de seizoenale patronen in de levenscyclus van estuariene soorten.
Afname van de hoge zoetwaterafvoer tijdens piekdebieten.
Verminderen van de toevoer van sediment vanuit de bovenlopen.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0.6 ha (1310) en 0.2 ha (1320). Deze oppervlakten zitten vervat in de oppervlakte van habitattype 1130.
Doel: Uitbreiding, oppervlakte moeilijk te kwantificeren. Deze uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 1130.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Voldoende ruimte voor een natuurlijk dynamiek en hydromorfologische processen met successie van slik naar schor.
Permanent goede water- en sedimentkwaliteit nastreven.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0.6 ha (1310) en 0.2 ha (1320). Deze oppervlakten zitten vervat in de oppervlakte van habitattype 1130.
Doel: Uitbreiding, oppervlakte moeilijk te kwantificeren. Deze uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 1130.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Voldoende ruimte voor een natuurlijk dynamiek en hydromorfologische processen met successie van slik naar schor.
Permanent goede water- en sedimentkwaliteit nastreven.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 48.9 ha. Deze oppervlakte zit vervat in de oppervlakte van habitattype 1130.
Doel: +110 ha. Deze uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 1130.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Behoud of creëren van voldoende ruimte voor dynamiek van erosie en sedimentatie met natuurlijke successie van slik naar schor.
Permanent goede water- en sedimentkwaliteit nastreven.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 1.8 ha. Deze oppervlakte zit vervat in de oppervlakte van habitattype 1130.
Doel: Uitbreiding, moeilijk te kwantificeren. Deze uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 1130.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Behoud of creëren van voldoende ruimte voor dynamiek van erosie en sedimentatie met natuurlijke successie van slik naar schor.
Permanent goede water- en sedimentkwaliteit nastreven.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: ca. 65 ha. [Op de habitatkaart staat 39 ha 6430_hw, op de vegetatiekaart 2003 (Vandevoorde et al. in press) is 67 ha 6430_hw terug te vinden, waarvan ca. 65 ha binnen SBZ.] Deze oppervlakte zit vervat in de oppervlakte van habitattype 1130.
Doel: Uitbreiding, moeilijk te kwantificeren. Deze uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 1130.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Behoud of creëren van voldoende ruimte voor dynamiek van erosie en sedimentatie met natuurlijke successie van slik naar schor.
Permanent goede water- en sedimentkwaliteit nastreven.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 250 ha. Deze oppervlakte zit vervat in de oppervlakte van habitattype 1130.
Doel: + 350 ha. Deze uitbreiding zit vervat in de uitbreiding van habitattype 1130.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Behoud of creëren van voldoende ruimte voor dynamiek van erosie en sedimentatie met natuurlijke successie van slik naar schor.
Permanent goede water- en sedimentkwaliteit nastreven.

IHD-Zeeschelde - wetlands

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 4.5 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (volledig in SBZ-H BE2300006).
Doel: + 26 ha door omvorming (12 ha) en effectieve uitbreiding (14 ha) (volledig in SBZ-H BE2300006).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Maximaal 10 % verbossing en 30 % vergrassing.
Aanwezigheid van kale bodem.
Afname van de atmosferische depositie van stikstof.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 91 ha (27 ha in deelgebied 4 van SBZ-H BE2300006en 64 ha buiten SBZ in Sigmagebied 95, ).
Doel: Behoud van de huidige oppervlakte (91 ha).

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Behoud van de goede lokale staat van instandhouding.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 24 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (volledig in SBZ-H BE2300006).
Doel: + 13 ha in functie van extra leefgebied voor roerdomp door verbetering van kwaliteit van bestaande stilstaande wateren.
Het extra leefgebied voor roerdomp, voorzien in de G-IHD, zal worden gerealiseerd in de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (zoals beslist door de Vlaamse regering op 22 juli 2005 en 28 april 2006). Binnen het leefgebied voor roerdomp zal dit habitat tot ontwikkeling komen:

 • 7 ha in SBZ-H BE2300006 waarvan 3-4 ha voor roerdomp
 • 0.9-1.4 ha in SBZ-V
 • 3.3-4.9 ha buiten SBZ
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Verbetering van chemische kwaliteit van bestaande stilstaande wateren.
Verbetering van structuurkwaliteit van bestaande stilstaande wateren (o.a. door verondiepen van actueel diepe stilstaande wateren)

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 52 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan.

 • 46 ha in SBZ-H BE2300006
 • 6 ha in SBZ-V BE2301235

Doel: totale oppervlakte van 69 ha

Het extra leefgebied voor kwartelkoning en porseleinhoen, voorzien in de G-IHD, zal worden gerealiseerd in de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (zoals beslist door de Vlaamse regering op 22 juli 2005 en 28 april2006). Binnen het leefgebied voor deze soorten zal habitat 6430 worden voorzien.
Het habitattype zal zich als zoom ontwikkelen tussen andere habitat- en RBB-types op plaatsen met intermediair beheer of intermediaire abiotische omstandigheden. Bv. minder intensief beheerde zomen rond vochtige hooilanden of minder natte standplaatsen langs rietlanden of andere moerastypes. Dit is voldoende voor kwartelkoning en porseleinhoen omdat ze slechts een klein aandeel van dit habitattype nodig hebben in hun leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 37 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan:

 • 22 ha in SBZ-H BE2300006
 • 15 ha in SBZ-V BE2301235

Goed ontwikkelde vormen zijn zeer zeldzaam en het habitattype komt bijna uitsluitend voor op dijken (minder dan 5 ha ligt niet op dijken).
Doel: + 132 ha , met als richtwaarde voor uitbreiding 98 ha.
Daarnaast is extra leefgebied voor kwartelkoning voorzien in de G-IHD, dat zal worden gerealiseerd in de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (zoals beslist door de Vlaamse regering op 22 juli2005 en 28 april2006). Binnen dit leefgebied moet 232 – 476 ha worden voorzien, welke in mozaïek zal voorkomen met andere graslandtypes op matig voedselrijke bodem (rbb_hf, rbb_hc…):

 • 132 ha in SBZ-H BE2300006
 • 106-227 ha buiten SBZ.
Kwaliteitsdoelstelling
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0.4 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (in SBZ-BE2300006 deelgebied 4,)
Doel: + 7 ha , met als richtwaarde voor uitbreiding 3 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Een gepaste hydrologie (natuurlijke waterhuishouding) en waterkwaliteit.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 35 ha op fossiele rivierduinen.
Buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan:

 • 22 ha in SBZ-H BE2300006 binnen de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan
 • (9 ha in SBZ-H BE2300006 buiten Sigma)
 • 1 ha in SBZ-H BE2300044
 • 11 ha buiten SBZ

Doel: behoud van de huidige oppervlakte.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 2.7 ha.
2.7 ha binnen de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan:

 • 1 ha in SBZ-H BE2300006
 • 1.7 ha buiten SBZ

Doel: behoud van de actuele oppervlakte.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 409 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan

 • 350 ha in SBZ-H BE2300006
 • 59 ha in SBZ-V BE2301235

Doel: + 226 ha ha tot een totale oppervlakte van 576 ha in SBZ-H BE 2300006 .
Van de totale toename in SBZ-H BE2300006 van 295 ha (inclusief het deel buiten IHD-Z, zie verder) is een richtwaarde van 106 ha door uitbreiding.

De IHD-Z stelt de ontwikkeling van 400 ha moerasbos in gunstige staat en in grote kernen tot doel als leefgebied voor een aantal doelsoorten. Het besliste geactualiseerde Sigmaplan voorziet in de ontwikkeling van grote kernen 91E0 op een oppervlakte van ca. 296-321 ha in SBZ-H BE2300006 (hiervan is ca. 97 ha actueel habitat). In het GOG KBR (onderdeel van het Sigmaplan) is 100 ha voor 91E0 ingericht.

Bestaand habitat buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan, binnen de SBZ-H 2300006 en SBZ-V BE2301235 wordt in stand gehouden.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Gepaste hydrologie met een voldoende hoog grondwaterpeil, een voldoende hoge kweldruk en een geschikte overstromingsdynamiek.
Voldoende dood hout.

SBZ ‘Schelde-en Durmeëstuarium buiten Sigma en NOP’

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populaties en areaal, met een mogelijke toename.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een verbetering van de waterkwaliteit (traagstromende wateren) en een toename van de waterplantenvegetatie.

Omschrijving populatiedoelstelling

Instandhouding of groei van de populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Instandhouding, herstel en ontwikkeling van lijnvormige KLE’s als verbinding tussen foerageergebieden. Behoud en verbetering habitatkwaliteit voor zomerkolonies (holle bomen, vervangen ongewenste loofhoutsoorten). Specifieke inrichting (kerk)zolders.

Omschrijving populatiedoelstelling

Instandhouding van de actuele populatie.

Kwaliteitsdoelstelling
=/↑
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Instandhouding, herstel en ontwikkeling van lijnvormige KLE’s. Specifieke inrichting (kerk)zolders.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populaties en areaal, met een mogelijke toename.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een verbetering van de waterkwaliteit (traagstromende wateren) en een toename van de waterplantenvegetatie.

Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten, met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen. De aanwezigheid van duurzame populaties van elk van deze soorten wordt nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verhoging van structuurdiversiteit in de bossen. Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. Behoud en uitbreiding van verbindingen en lijnvormige, landschapselementen. De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen habitats 6430, 9120, 9130 en 91E0.

SBZ ‘Schelde-en Durmeëstuarium buiten Sigma en NOP’ - boslandschap

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,25 ha in deelgebied 42 in overgang naar 2330
Doel: Duurzaam behoud

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Duurzaam behoud van het habitattype

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 1,20 ha in deelgebied 42 in overgang naar 2310
Doel: Duurzaam behoud

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Duurzaam behoud van het habitattype.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Doel: 1/10 van bosranden ontwikkelen als goed ontwikkelde boszomen, voornamelijk van alluviale en broekbossen (habitats 9130 en 91E0) [Voor het habitattype wordt geen oppervlaktedoel geformuleerd, aangezien deze bij de oppervlaktedoelen van de andere boshabitats gerekend wordt].

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Voldoende tot goede staat van instandhouding, met mantelzoomvegetaties van meer dan 5 meter breedte. De vegetatie heeft geleidelijke overgangen van kruidige delen (zoom) via struwelen (mantel) naar aangrenzend bos met de aanwezigheid van habitattypische planten- en diersoorten.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 10,7 ha
Doel: behoud van de huidige oppervlakte

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Behoud van actueel aanwezige oppervlakte met plaatselijke versterkingen

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel : 125 ha
Doel: (alle subtypes)+ 69 ha tot een totale oppervlakte van 194 ha.
Van de totale toename in SBZ-H BE2300006 (incl. IHD-Z, zie Landschap: IHD-Zeeschelde) van 295 ha is een richtwaarde van 106 ha door uitbreiding.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Voldoende staat van instandhouding voor de aanwezige sybtypes.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 102 ha
Doel: zie bij 91E0

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Voldoende staat van instandhouding.
Optimalisatie van de hydrologie in deelgbied 55 Coolhembos
Herstel van een meer natuurlijke hydrologie in deelgbied 29 Moer/Eikevliet

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 23 ha
Doel: zie bij 91E0

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Voldoende staat van instandhouding.

SBZ ‘Schelde-en Durmeëstuarium buiten Sigma en NOP’ - grasland- en moeraslandschap

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: max. 24 ha
Doel: duurzaam behoud van het habitattype in deelgebieden 43-46 Damvallei en 56 Daknamse meersen

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: ca 1,4 ha
Doel: duurzaam behoud in deelgebieden 43-46 Damvallei

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: ca 6,9 ha
Doel: Behoud van de actuele oppervlakte in Coolhembos, + 2 ha in deelgebied 43-46 Damvallei en deelgebied 56 Daknamse meersen door omvorming van bestaande graslanden reeds in natuurbeheer door een natuurbeherende vereniging.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 23 ha
Doel: duurzaam behoud in deelgebieden 43-46 Damvallei en 56 Daknamse meersen. Plaatselijk herstel van samenhangende hooiland- en moerascomplexen met hoge faunawaarde van 30-40 ha.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 3 ha
Doel: + 4 ha door uitbreiding in deelgebieden 43-46 Damvallei en 56 Daknamse meersen. Plaatselijk herstel van samenhangende hooiland- en moerascomplexen met hoge faunawaarde van 30-40 ha.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel : 0,5 ha
Doel: + 1 ha ha door uitbreiding in deelgebieden 43-46 Damvallei en 56 Daknamse meersen.

Lieven Nachtergale (Sigma)
Agentschap voor Natuur en Bos