Lepelaar

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1684
Lepelaar
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde
Lepelaar

Streven naar een goede habitatkwaliteit door inrichting van potentieel broed- en foerageerhabitat.

Uitbouw van een populatie van 40 paren in gunstige staat.
Via gerichte ingrepen kunnen binnen de extra oppervlakte leefgebied voor roerdomp en porseleinhoen in de gebieden van het Sigmaplan potentiële broedplaatsen voor deze soort worden ingericht. Potentieel foerageergebied zal voldoende aanwezig zijn door de uitbreiding van habitattype 1130 en van de leefgebieden voor roerdomp en porseleinhoen..