91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_vm - mesotroof elzenbroek

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
936
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_vm - mesotroof elzenbroek
Zeeschelde (SIGMA)
+

Actueel: 102 ha
Doel: zie bij 91E0

Doel: Voldoende staat van instandhouding.
Optimalisatie van de hydrologie in deelgbied 55 Coolhembos
Herstel van een meer natuurlijke hydrologie in deelgbied 29 Moer/Eikevliet