Planten en dieren

Het estuarium herbergt een hoge biodiversiteit. Typisch estuariene vissen als fint en rivierprik, vele doortrekkende en overwinterende vogels (kluut, wintertaling) en enkele zeezoogdieren (gewone zeehond, bruinvis) vinden hun voedsel in het water en het slik. In het stilstaand en langzaam stromend water van de polders leeft onder andere de kleine modderkruiper en neemt de bever stilaan zijn plaats weer in. Grote moerasgebieden vormen het broedgebied voor zeldzame vogels, zoals de woudaap en de porseleinhoen, en graslandgebieden zijn een perfecte thuis voor weidevogels als de grutto en de tureluur.

Lieven Nachtergale (Sigma)
Agentschap voor Natuur en Bos