Kwak

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1681
Kwak
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde
Kwak

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied, onder meer door verdere verbetering van de waterkwaliteit en behoud en ontwikkeling van moerasbos.

Creatie van een populatie van 20 broedparen.
De oppervlaktebehoeften van deze soort zijn volledig vervat in de voorgestelde benodigde extra oppervlakte van roerdomp en porseleinhoen. Door de realisatie van de habitatdoelen en de oppervlakte extra leefgebied voor roerdomp en porseleinhoen zal ook de oppervlakte foerageer­habitat toenemen.