Verminderen van recreatiedrukken

3308

In haast alle bos- en waterrijke deelgebieden zijn een groot aantal tweede verblijven en andere constructies opgetrokken in gebieden die hier conform het gewestplan Turnhout niet toe bestemd zijn. In veel van de deelgebieden leidde en leidt dit nog steeds tot verlies van Europese natuurwaarden. De problematiek stelt zich uitgesproken in de Rode Del (16) en in mindere mate in Liereman-Korhaan (1) en Moer (2). In de deelgebieden 3, 5 6, 7 en 9 komen zonevreemde weekendverblijven eerder verspreid voor. Hiervoor dient in overleg een structurele oplossing te worden uitgewerkt.

In het gebied is er een stijgende recreatiedruk. Bijzondere aandachtsgebieden zijn de weidevogelterreinen in het Turnhouts vennengebied (3, 5) en het vliegveld van Weelde (5). Een hoge recreatiedruk kan hier leiden tot verstoring enerzijds, een sterke vertreding van heidevegetaties anderzijds.