Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ijsvogel

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1558
Ijsvogel
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
IJsvogel

IJsvogel is gebonden aan zuiver, visrijk (ijsvrij), stilstaand tot traag stromend water. De soort broedt in steile zandige oeverwanden langs beken, plassen en kleiputten. Een voldoende tot goede lokale SVI wordt beoogd door:

  • voldoende kwalitatief leefgebied en het oplossen van ongunstige waterkwaliteit in de leefgebieden
  • behoud van potentiële nestlocaties (steile, natuurlijke rivier- en beekoevers en wortelkluiten van omgevallen bomen in de nabijheid van waterlopen.

De soort lift mee met de kwaliteitsverbetering die voor het moeraslandschap en andere habitattypische soorten ervan wordt nagestreefd.

Uitgaande van de beoogde kwaliteitsverbetering van verschillende zoetwaterhabitats lijkt een lichte toename van de broedpopulatie met 2-3 bp zelfs mogelijk: uitbreiding van de broedpopulatie tot 9-13 bp. De broedaantallen zijn sterk onderhevig aan het weer (regen, gemiddelde temperatuur). De populatie is bovendien zeer wintergevoelig.