Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Grote zilverreiger

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1483
Grote zilverreiger
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
Grote zilverreiger

Behoud van het belang van het gebied voor doortrekkende en overwinterende watervogels (niet-broedvogels).De geprefereerde foerageergebieden zijn rietmoerassen en oeverzones langsheen grote, ondiepe plassen en vijvers, maar ook vochtige en ondergelopen graslanden, met enkele bomen of struiken.
Een voldoende tot goede lokale SVI wordt beoogd door:

  • voldoende kwalitatief foerageergebied waaronder moerasgebieden
  • afwisselend delen met en zonder (hoge) watervegetatie
  • uitgebreide ondiepe zones
  • voldoende rust in het foerageergebied en de rustplaatsen

De soort lift mee met de kwaliteitsverbetering die voor het moeraslandschap en andere habitattypische soorten ervan wordt nagestreefd.

De soort overwintert in het gebied in lage, maar stabiele aantallen. Behoud van doortrekkende en overwinterende aantallen.