Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7230 - Alkalisch laagveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
816
7230 - Alkalisch laagveen
Kalkmoeras (7230)
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
+

Het voorkomen is - gezien de zeer specifieke abiotiek - beperkt tot het Goorken (16). De actuele oppervlakte bedraagt 0,5 ha. Er wordt 1 ha tot doel gesteld (toename met + 0,5 ha) in een voldoende groot, niet-voedselrijk moeras. Tot moeras worden alle niet-voedselrijke plaatsen gerekend waarbij het waterpeil zich permanent tussen 20 cm boven of onder maaiveld situeert (BWK-codes: m-reeks, ao, ce, so, sm, vm, vo).

Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd:

  • behoud en maximaliseren kwel (in dit geval doorsijpelend kanaalwater)
  • tegengaan vegetatiesuccessie
  • lokaal plaggen (‘bultvegetaties’)
  • aangepast maaibeheer
  • tegengaan verzuring (o.a. stagnerend regenwater tegengaan)
  • tegengaan eutrofiëring
  • overstromingen met verontreinigd en/of nutriëntenrijk water vermijden

De nagestreefde kwaliteitsdoelstelling voor 7230 impliceert een parallelle kwaliteitsverbetering van het moeras (matrix van 7140_base, 7150, 3130 en rbb’s) waar het habitat voorkomt.