Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Poelkikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1583
Poelkikker
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024
Poelkikker

Kwalitatieve verbetering van de vennen:

  • verzuring, verdroging, eutrofiëring en aanwezigheid van vis (vraat) vormen de belangrijkste bedreigingen;
  • opheffen van migratiebarrières tussen populaties en tussen land- en waterbiotoop.
  • samen met een verbetering van het landbiotoop (4010, 7140, 7150).

Vennen zijn natuurlijke, ondiepe plassen met zwak tot niet-gebufferd en voedselarm water. BWK-kartering: ao, aoo of aom.

Behoud en versterking van de bestaande populaties. De soort is bekend van Nieuwe Bossen (4), Zand- en Koeven (3), Liereman-Korhaan (1) Goorken en Rode Del (16) en Bogaerd (13). Per populatie wordt gestreefd naar 50-200 roepende mannetjes die zich voortplanten in een complex van 250m2), ingebed in een matrix van voldoende geschikt leefgebied (vochtige heide, moeras en zuur laagveen). Zuur laagveen (BWK-code: ms) wordt gerekend tot moeras. Tot moeras worden alle niet-voedselrijke plaatsen gerekend waarbij het waterpeil zich permanent tussen 20 cm boven of onder maaiveld situeert (BWK-codes: m-reeks, ao, ce, so, sm, vm, vo).