Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
804
3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora)
Turnhouts vennengebied
Heidelandschap - BE21000024
+

De actuele oppervlakte aan 3110 bedraagt 0,5 ha + 7,3 ha (ingericht via LIFE en NI) = 7,8 ha + toename met 4,5 ha = ca. 12 ha. De oppervlaktetoename van 3110 kan gerealiseerd worden in de deelgebieden 5 en 7 (beperkte opp.). De vennen kunnen er ontwikkeld worden in een matrix met 4010, 7110, 7140 en 7150. In functie van habitatherstel en -ontwikkeling: behoud van niet-habitat-waardige oppervlaktewaterlichamen. De abiotiek (voornamelijk voorkomen op minerale bodem) laat geen toename van het habitat toe buiten de gekende zones (5 en 7).

Globaal wordt een goede tot voldoende lokale SVI beoogd door:

  • tegengaan verzuring en eutrofiëring (ook in het waterleverend gebied)
  • herstel natuurlijke hydrologie en hydrografie
  • herstel natuurlijke wind- en waterpeildynamiek
  • boom-en struikvrije, droogvallende oevers
  • minimaal voorkomen invasieve exoten
  • geïntegreerd beheer zomerganzen
  • tegengaan sedimentatieopbouw

samen met een kwaliteitsverbetering van het open heidesysteem (4010, 4030) waar deze vennen veelal in ingebed zijn.
Bij herstel van de natuurlijke hydrologie en het weren van bemesting in de hydrologische intrekzones is er mogelijkheid tot herstel van historisch verdwenen vennen en kwaliteitsverbetering van de bestaande vennen.