Specifieke natuurdoelen

In Noord-Oost Limburg tref je 4 natuurlandschappen aan: het moeras-, bos-, heide- en bocagelandschap met graslanden. Het meest ambitieuze doel is het herstel van minstens 40 ha laagveenmoeras in het Stamprooierbroek, waar de meest zeldzame vogelsoorten broeden. Hiervoor moet er ruimte voor veel en zuiver water gemaakt worden. In de beekvalleien worden ruigten, broekbossen en natuurlijke beekprofielen tot doel gesteld. Waardevolle, vochtige graslanden worden niet meer (over)bemest en wemelen van de insecten, kleine zoogdieren, amfibieën, waardoor ze een rijk gevulde voorraadkamer zijn voor talrijke weidevogels en roofvogels. Ook zijn netwerken van kleine landschapselementen hier prioritair met het ultieme doel 10 broedparen grauwe klauwier. De galigaanmoerassen en bossen worden sterk uitgebreid. De heidegebieden zijn een complex van droge heide, landduinen, venige heide en vennen.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Noord-Oost Limburg':

Bocagelandschap met graslandcomplexen

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,5 ha
Toename door omvorming : 1 ha
Totaal: 1,5 ha
SBZ-H BE2200033: behoud van actuele oppervlakte van 0,5 ha en toename door omvorming met 1 ha in de Vallei van de Abeek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Oplossen van verstoring van de waterhuishouding, eutrofiëring en/of verzuring, vegetatiewijziging.

De habitat bestaat uit mesotrofe graslanden met een vegetatie 30% en, indien aanwezig heeft de strooisellaag en de verruiging een bedekking Nastreven van de natuurlijke hydrologie van de vallei (grondwater) en gericht beheer.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 36,5 ha
Toename: 17 ha, met als richtwaarde voor omvorming 13ha
Totaal: 54 ha

 • SBZ-H BE2200032: In BE2200032 is actueel 21 ha aanwezig en wordt er in totaal 12 ha toename voorzien tot een totaal van 33 ha. In de Lommelse Wateringen wordt een uitbreiding van het habitat 6510 (subtype glanshavergraslanden met Grote pimpernel) voorzien van 7 ha door omvorming. Met een huidige oppervlakte van 18 ha, is de oppervlaktedoelstelling in totaal 25 ha. (Dit zal plaatselijk ten koste gaan van 6430 dat dan elders binnen het SBZ-complex gecompenseerd moet worden via open plekken in 91E0). De rest van de oppervlaktetoename (5ha) kan gerealiseerd worden in het Hageven of de Wambeekvallei. Minimum behoud actuele oppervlakte van 3 ha in het Hageven. Hier zijn ook uitbreidingsmogelijkheden.
 • SBZ-H BE2200033: behoud van actuele oppervlakte van 6,5 ha.
 • SBZ-H BE2200034: actuele oppervlakte van ca. 9 ha. Toename met 5 ha. Ter hoogte van de Itterbeek zal circa 3 ha via schraalgraslandherstel Life-project Itter worden gerealiseerd.
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Herstellen van de habitatkwaliteit door het herstellen van het bevloeiingssysteem en van het hooilandbeheer.
 • Beperken van verbossing, eutrofiering, strooisellaag.
 • Nastreven van een lokaal goede staat van instandhouding van habitattypische soorten zoals Bramensprinkhaan, Geel- en Zwartsprietdikkopje, Koninginnepage, Oranje en Bruin zandoogje, Groot dikkopje, Gouden sprinkhaan.
Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van het belang van het gebied als overwinteringsgebied. Deze aantallen kunnen natuurlijk jaarlijks schommelen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Garanderen van rust in de slaapplaatsen.
Het bevorderen van voedselaanbod in agrarische gebieden (bv. onbewerkte randstroken langs akkers, braakliggende akkers, verruigd grasland, …)
Behoud van de openheid van het landschap in belangrijke overwinteringsgebieden.

Omschrijving populatiedoelstelling

 • Behoud van de populatie in de vallei van de Itterbeek (Brand) (actueel goede LSVI);
 • de realisatie van populaties in een goede LSVI. In enerzijds Stamprooierbroek, Sint-Maartensheide/Luysen en anderzijds Tösch-Langeren: minstens 200 roepende mannetjes per populatie, waarbij elk jaar voldoende voortplanting is);
 • een populatie van 50-100 roepende mannetjes in Jagersborg. Deze moet dienen als een step-stone tussen de populatie van de Brand en den Tösch;
 • er is 1 ha extra oppervlakte leefgebied nodig; De resterende oppervlaktedoelstellingen zijn grotendeels gedekt door de doelstellingen van Grauwe klauwier (zie Grauwe klauwier); de uitbreiding van het leefgebied met 1 ha wordt indicatief als volgt gelokaliseerd: 0,25 ha in Sint-Maartensheide, 0,25 ha in de Brand en 0,5 ha in den Tösch.
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Qua waterbiotoop

 • Het creëren van visvrije waterpartijen. Minimum 5 kleine (100m²) per populatie.
 • Het streven naar waterpartijen met voldoende oppervlakte open water en gevarieerde ondergedoken en drijvende watervegetaties.

Qua landbiotoop

 • Het behoud en versterken van het kleinschalig landschap met ruigtevegetaties (rbbhf, rbbmc), bloemrijke graslanden (rbbhc), houtwallen, bosranden en braamstruwelen met een oppervlakte van meer dan 20 ha per populatie. Dit landbiotoop moet zo goed mogelijk aansluiten bij de voortplantingsbiotopen.

Qua corridors

 • Creatie of optimalisatie van functionele corridors via hagen, houtkanten, bloemrijke graslanden, poelen
  • Van de Brand naar Stamprooierbroek en Sint-Maartensheide
  • Van de Brand, via Jagersborg naar den Tösch
  • In het Smeetshof

  Deze corridors zijn gelegen binnen SBZ-V en gaan van het ene SBZ-H naar het andere.

Omschrijving populatiedoelstelling

Actueel 1 -3 broedpa(a)r(en). Uitbreiding tot een kernpopulatie in Noordoost-Limburg van 10 BP in Sint-Maartensheide en 10 BP in Itterbeek-Brand.
Voor het behalen van een goede staat van instandhouding wordt er 120-130 ha extra leefgebied (kamgraslanden en rbbsp) voorzien (via effectieve uitbreiding) in Sint-Maartensheide en Itterbeek-Brand bovenop de eerder in het rapport benoemd oppervlaktes Europees te beschermen habitats (6510, 6230) om in totaal tot twee kernen van elk ongeveer 100 ha geschikt leefgebied te komen De twee kernen dienen wel met elkaar verbonden te worden door een voldoende dicht netwerk van kleine landschapselementen. Dit houdt enerzijds het herstel in en maar mogelijk de ontwikkeling van kleine landschapselementen.
Behoud van telkens elk één broedpaar Aan de watering ‘De Holen’ en het Smeetshof (beiden enkel SBZ-V)

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied naar bloemrijke en insectenrijke graslanden.
Instandhouding, herstel en ontwikkeling van kleinschalig, relatief extensief beheer landbouwgebied met een grote dichtheid aan lage, kleine landschapselementen met aandacht voor braamstruweel.
Het streefbeeld is een landbouwlandschap met 5-10% extensief beheerde elementen.
Zo veel mogelijk vermijden van gebruik van bestrijdingsmiddelen met het oog op diverse (grote) insectenfauna.
Vermijden van geluidsverstoring.

Omschrijving populatiedoelstelling

Er wordt gestreefd naar een populatie in het Hageven (BE2200032-1), in de Warmbeekvallei (BE2200032-2) en in de Brand (BE2200034) met minstens 200 roepende mannetjes (of eiklompjes) met elk jaar voldoende voortplanting.
Bij de populatie in het Hageven moet men streven naar een mogelijkheid tot uitwisseling met de populatie in Nederland. Er is geen extra oppervlakte nodig.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Vennen zonder beschaduwing en niet te verzuurd ifv ontwikkeling eieren.
Voldoende zonnige, mesotrofe, plantenrijke plassen die het ganse jaar water bevatten. De oeverzone is meer dan 50% voorzien van abundante vegetatie en in de buurt liggen geen verkeerswegen.
Visvrij houden van de poelen (Amerikaanse hondsvis).

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de populatie aanwezig in de Brand, Jagersborg en Stamprooierbroek.
Uitbouw van de huidige populatie in het Stamprooierbroek, ’t Hasselt en in Plateaux/Hageven (Neerpelt) en Smeetshof (enkel SBZ-V) tot een populatie in goede staat van instandhouding (> 50 adulte dieren en > 50 larven of eieren).
Uitbreiding van de aantallen Kamsalamander is mogelijk door kwaliteitsverbetering van het leefgebied. Er is geen extra oppervlakte leefgebied nodig. De oppervlaktedoelstellingen zijn gedekt door de doelstellingen van Boomkikker.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt door de doelen van Boomkikker (Zie Landschap Bocagelandschap met graslandcomplexen: Boomkikker).
In het Hageven-Les Plateaux dient naast kwaliteitsverbetering eveneens extra habitat in de vorm van waterpartijen gecreëerd te worden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Creëren van verschillende duurzame populaties in goede staat van instandhouding in de Brand, in Bergerven en in het Hageven. Hierbij wordt gestreefd naar minstens 200 roepende mannetjes per populatie. Bij de populatie in het Hageven moet men streven naar een mogelijkheid tot uitwisseling met de populatie in Nederland.
Er is geen extra oppervlakte nodig.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Natuurlijke hydrologie optimaliseren. Deze doelstelling gaat samen met de kwaliteitsdoelstelling voor de oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren (3130) en vochtige heidehabitats (4010).
Aandacht besteden aan de problemen van eutrofiëring en verzuring.
Het verhinderen van hybridisatie van poelkikker met meerkikker.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van de actuele kernpopulatie (23-29 BP). De realisatie van de benodigde leefgebieden behoeft geen extra leefgebied ten opzichte van wat al nodig is om andere doelen te bereiken. De doelstelling vereist evenwel het behoud van een grote oppervlakte kwalitatief leefgebied, waarbij het het behoud van de grote kwaliteitsvolle bos- en natuurkernen maar vooral het minimaal behoud van de kwaliteitsvolle open ruimte met hoge basisnatuurkwaliteit essentieel zijn.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Buiten de kwaliteitsdoelstellingen van het Boslandschap heeft de Wespendief ook nood aan insectenrijke foerageergebieden.

Boslandschap

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 360
Toename: 637 ha met als richtwaarde 132 ha bosuitbreiding
Totaal: 997

 • SBZ-H BE2200032: actueel ca. 30 ha (12,5 ha 9120 en 17,5 ha 9190) voornamelijk aangrenzend aan de Warmbeekvallei en Achelse Kluis. Er wordt een oppervlaktetoename voorzien van ongeveer 329 ha met als richtwaarde 19 ha bosuitbreiding. Totaal: 359 ha
 • SBZ-H BE2200033: de actuele oppervlakte van deze habitats bedraagt ca. 160 ha. Er wordt een toename voorzien van 110 ha met als richtwaarde 48 ha bosuitbreiding. Er wordt gestreefd naar grote aaneengesloten bosgebieden. Totaal: 270 ha
 • SBZ-H BE2200034: de actuele oppervlakte van deze habitats bedraagt 170 ha. Er wordt een toename voorzien van ongeveer 198 ha met als richtwaarde 65 ha bosuitbreiding. Totaal: 368 ha
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwaliteitseisen (Criteria Duurzaam Bosbeheer) zijn onder meer:

 • >10% dood hout en behoud staand dood hout voor domeinbossen en >4% voor de overige bossen;
 • een gevarieerde bosstructuur met 10-15% open plekken die elk tot 3 ha groot kunnen zijn. Op deze open plekken kunnen verschillende habitattypes (4010, 4030, … ) en RBB’s (bloemrijke graslanden, …) voorkomen;.
 • aandacht voor goed ontwikkelde bosranden;
 • minimale aanwezigheid van invasieve exoten in de bossen (Amerikaanse vogelkers, rododendron, …)
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel:636 ha
Toename: 342 ha met als richtwaarde 144 ha bosuitbreiding
Totaal: 978 ha

 • SBZ-H BE2200032: de actuele oppervlakte van dit habitattype bedraagt ca. 95 ha. Er wordt een toename van de oppervlakte met 99 ha met als richtwaarde 53 ha bosuitbreiding voorgesteld. Deze doelen moet leiden tot grotere aaneengesloten stukken habitatwaardig bos. Voor deze uitbreiding en omvorming komt in eerste instantie de vallei van de Warmbeek in aanmerking. Totaal: 194 ha
 • SBZ-H BE2200033: de actuele oppervlakte van deze habitat bedraagt ca. 390 ha. Er wordt een toename voorzien van ongeveer 166 ha met als richtwaarde 50 ha bosuitbreiding aansluitend op bestaande kernen. Totaal: 556 ha
 • SBZ-H BE2200034: de actuele oppervlakte van dit habitat bedraagt 151 ha. Er wordt een toename voorzien van ca. 77 ha met als richtwaarde 41 ha bosuitbreiding aansluitend op bestaande kernen. Totaal: 228 ha
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Een gevarieerde bosstructuur met 15% open plekken die elk tot 3 ha groot kunnen zijn. Op deze open plekken kunnen verschillende habitattypes (3260, 6430, 7140… ) en RBB’s (rbbsm, rbbmc, rbbhc, …) voorkomen;
 • aanwezigheid van voldoende dood hout en sleutelsoorten.
 • behoud en/of herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (zowel kwantitatief als kwalitatief) zodat grote kernen zich kunnen ontwikkelen.
 • structuurrijke bosranden.
 • De waterhuishouding is voor deze bossen zeer belangrijk. Er wordt gestreefd naar een voldoende hoge grondwaterstand.
Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van de actuele populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud en kwaliteitsverbetering van de bestaande de leefgebieden, behoud en verder uitbouwen van de connectiviteit tussen de jachtgebieden, de kolonieplaatsen en de overwinteringsgebieden.
Er moeten voldoende holle bomen aanwezig zijn aangezien deze soorten deze ook als verblijfplaatsen gebruiken.
Betere inrichting van kolonieplaatsen (kerken, zolders, ..) en vermijden van verlichting van uitvliegplaatsen. Inrichten van winterverblijven (kelders, forten, groeven, bunkers, ..) en zomerverblijven (kerken, zolders, ..).
Toename kleinschaligheid en het behoud van lijnvormige elementen tussen woonkernen (geschikte kolonieplaatsen in gebouwen) en geschikte jachtgebieden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige aantallen in de Warmbeekvallei.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied. Er moeten voldoende holle bomen aanwezig zijn aangezien deze soorten deze ook als verblijfplaatsen gebruiken.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van de actuele broedparen (5-10 BP). Er is geen extra oppervlakte leefgebied nodig. Deze doelstelling is gedekt door de doelstellingen van de boshabitats.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwaliteitsdoelstellingen grotendeels gedekt door de doelstellingen van de boshabitats 9120 en 9190.
Belangrijk is tevens het algemene bewarend beleid ten aanzien van oude en dikke bomen, in het bijzonder inlandse eiken (of andere loofhoutsoorten met ruwe stam) en het verhogen van het aandeel dood hout

Omschrijving populatiedoelstelling

Actueel enkele losse waarnemingen in Jagersborg (BE2200034) en Stramprooierbroek (BE2200033) Uitbouw van een duurzame populatie in het Stamprooierbroek (o.a.Staatsbos) en Jagersborg, met elk meer dan 30 losse waarnemingen per jaar en elk meer dan 2 broedplaatsen. Er is geen extra oppervlakte leefgebied nodig. De realisatie van de benodigde leefgebieden behoeft geen extra leefgebied ten opzichte van wat al nodig is om de doelen voor de boshabitats 9120 en 9190 te bereiken.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door

 • realisatie van ijle bosstructuren en open plekken aan de zuidranden en zuidhellingen van het bos. Maximale overschaduwing boomlaag: 50 %
 • continuïteit beschikbaarheid van voldoende dood hout, verspreid over het bos maar in het bijzonder nabij potentiële en effectieve broedplaatsen. Streefcijfers: min. 3 dikke (diam. > 50 cm) dode bomen/ha en de continuïteit van dit aanbod garanderen. Aanleg van kunstmatige broedhopen op geschikte locaties tot deze streefcijfers gerealiseerd worden
 • maximaal behoud van oude of zieke, aftakelende bomen (kwijnende bomen). Richtcijfer > 3 dikke De doelstellingen worden grotendeels gedekt door deze van de habitats 9120 en 9190.
Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van de actuele kernpopulatie (23-29 BP). De realisatie van de benodigde leefgebieden behoeft geen extra leefgebied ten opzichte van wat al nodig is om andere doelen te bereiken. De doelstelling vereist evenwel het behoud van een grote oppervlakte kwalitatief leefgebied, waarbij het het behoud van de grote kwaliteitsvolle bos- en natuurkernen maar vooral het minimaal behoud van de kwaliteitsvolle open ruimte met hoge basisnatuurkwaliteit essentieel zijn.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwaliteitsverbetering van de grote bos- en natuurkernen maar ook het minimaal behoud of toename van de kwaliteitsvolle open ruimte met hoge basisnatuurkwaliteit zijn essentieel. Het foerageergebied bestaat uit > 1500 ha geschikt mozaïeklandschap in. Dit houdt onder meer een verbetering en het behoud van de actuele RBB’s, historisch permanente graslanden, de overige graslanden, de kleine landschapselementen en andere biologisch minder waardevolle tot zéér waardevolle ecotopen in.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van de actuele populaties (19-25 BP). De realisatie van de benodigde leefgebieden behoeft geen extra leefgebied ten opzichte van wat al nodig is om andere doelen te bereiken.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwaliteitsdoelstellingen gedekt door de doelstellingen inzake droge bos- en heidehabitats.

Heidelandschap

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 8 ha 2310 en 10 ha 2330
Toename: 25-30 ha door omvorming
Totaal: 48 ha

SBZ-H BE2200032: de huidige oppervlakte van de habitattypes 2310 en 2330 is respectievelijk 8 ha in het Hageven en 10 ha in de Achelse kluis / Beverbeekse heide.
Er wordt een toename van 30 ha voorzien door omvorming. Er wordt gestreefd naar één aaneengesloten oppervlakte van in het complex Beverbeekse heide/ Achelse Kluis.
Totaal 48 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Nastreven van een goede structuurvariatie van de habitats met open, (stuivend) zand, buntgrasvegetaties, mostapijtjes en korstmosvegetaties voor schraallanden van landduinen. Voor duinheiden wordt gestreefd naar een voldoende groot aandeel naakte bodem afgewisseld met Struikheide van gevarieerde ouderdom.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 55,5 ha
Uitbreiding door omvorming : 5 ha
Totaal: 60,5 ha

 • SBZ-H BE2200032: actueel is er 7 ha. Er wordt een uitbreiding voorzien van 5 ha door omvorming van een aantal zure vennen op de linkervalleiflank van de Dommel (met onder meer de Waterbiesvennen, het Kranenven, het Sluisven, het Kuilven en het Nieuw kraaieven).
 • SBZ-H BE2200033: behoud van actueel voorkomen (0,5ha) en toename van 1 ha.
 • SBZ-H BE2200034: voor de geherstructureerde grindplassen van het Bergerven wordt het behoud van de actuele oppervlakte van ongeveer 48 ha voorzien.
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede tot uitstekende kwaliteit:

 • Permanent herstel van het historische waterpeil van de vennen door het opheffen van de drainage in de Achelse Kluis.
 • Geschikte waterkwaliteit: geen interne en externe eutrofiëring.
 • Om windwerking toe te laten is het open houden van de dijken van belang.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 36,74 ha
Toename: 45 ha
Totaal: 82 ha

 • SBZ-H BE2200032: actueel: 26,74 ha. In het Hageven wordt een oppervlakte-uitbreiding voorzien van 9 ha (cfr. LIFE-project Dommeldal). In de Warmbeekvallei en de Achelse Kluis wordt een oppervlaktetoename voorzien van 10 ha door omvorming van naaldhoutbestanden en verboste heide in de vallei van de Warmbeek en door afgraven van de voedselrijke bouwvoor en herstel van de hydrologie in de Achelse Kluis. Voor het habitattype 7150 wordt het behoud van de actuele oppervlakte voorzien. Lokale uitbreiding is mogelijk bij herstel van de habitatkwaliteit en gebeurt in complex met type 4010. In voldoende grote heide-vennen-complexen kan een zekere dynamiek gebracht worden onder de vorm van wisselende waterstanden in depressies en vennen, betreding door grazers en lokaal plaggen.
 • SBZ-H BE2200033: behoud van de actuele oppervlakte van habitattype 4010 van 1,9 ha in het Stamprooierbroek. toename met richtwaarde voor uitbreiding van 1 ha. Tot een totaal van 3 ha.
 • SBZ-H BE2200034: de actuele oppervlakte 4010 bedraagt 8 ha. Er wordt een toename van 25 ha naar een totale oppervlakte van 33 ha voorzien.
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De goede staat van het habitattype kan op meerdere plaatsen bereikt worden door het terugdringen van vergrassing. Intensief beheer van de vochtige heide (maaien, plaggen, ...) en het herstel van de natuurlijke hydrologie. Beide habitattypes vereisen continu beheer omwille van hun pionierskarakter.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 58 ha
Toename: 47 ha
Totaal: 105 ha

 • SBZ-H BE2200032: de huidige oppervlakte bedraagt 48 ha. Er wordt een oppervlaktetoename voorzien in de regio van de Achelse Kluis en in het Hageven.
 • SBZ-H BE2200033: behoud van actuele oppervlakte (5ha).
 • SBZ-H BE2200034: de actuele oppervlakte van 5 ha neemt toe tot een totale oppervlakte van 10 ha door omvorming op de steilrand.
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Nastreven van het voorkomen van alle ouderdomsstadia van Struikhei van pionier- tot degradatiestadium in functie van een hoge structuurrijkdom en het voorkomen van een aantal habitattypische soorten.
 • Tegengaan van vergrassing door terugdringen van verzurende en eutrofiërende depositie. Het beheer richten op het terugdringen van vergrassing door het maaien en plaggen.
 • Tegengaan van verbossing door het verwijderen van houtige opslag zoals grove den.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 9 ha
Toename: 16 ha
Totaal: 25 ha

 • SBZ-H BE2200032: behoud van de actuele oppervlakte 0,45 ha.
 • SBZ-H BE2200033: de actuele oppervlakte is 5 ha. Deze oppervlakte zal toenemen met 1 ha tot een totaal van 6 ha.
 • SBZ-H BE2200034: de huidige oppervlakte in Bergerven bedraagt 4 ha. Er wordt een toename voorzien van 15 ha, zodat de totale oppervlakte minstens 19 ha bedraagt. De richtwaarde voor omvorming bedraagt 3ha. Ter hoogte van de Itterbeek zal circa 6 ha via schraalgraslandherstel Life-project Itter worden gerealiseerd.
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Er wordt gestreefd naar soortenrijke Heischrale graslanden met een hoge bedekking van sleutelsoorten en een vegetatie die laag blijft.

 • Beperken van de strooisellaag, vervilting en boomopslag (
 • Extensief gebruik van deze graslanden zorgt voor een hogere abundantie aan ongewervelden en de hierop prederende fauna.
Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van de actuele populaties (25-29 BP).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de kwaliteit van de heide, landduin- en boshabitats. Deze doelstelling spoort samen met de kwaliteitsdoelstellingen voor de habitats 2310, 2330, 4010, 4030, 9120 en 9190. Verder zijn de kwaliteitseisen

 • Voldoende plekken open zand
 • Golvende bosranden in de overgang van bos naar heide
 • Open plekken in het bos
 • Sturing van de recreatie is belangrijk om voldoende broedrust te kunnen garanderen op potentiële broedplekken.
Omschrijving populatiedoelstelling

SBZ-H BE2200032:
Voor SBZ-H BE2200032 wordt gestreefd naar leefbare populaties in het Hageven. Hierbij wordt gestreefd naar groeiplaatsen met een minimale oppervlakte van 50 m2 of een populatie van meer dan 100 planten.
SBZ-H BE2200034:
Voor SBZ-H BE2200034 wordt gestreefd naar twee leefbare populaties op Bergerven. Hierbij wordt gestreefd naar groeiplaatsen met een minimale oppervlakte van 50 m2 of een populatie van meer dan 100 planten.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De soort overlapt voor een aanzienlijk deel met de doelen voor habitat 3130 (begeleidend doel). Herstel van de waterkwaliteit (vervuiling, eutrofiëring en verzuring) zijn cruciaal voor beide doelen. Daarnaast is het ruimen van organisch sediment op de waterbodem en het instellen van gefaseerd beheer cruciaal voor het in stand houden van de soort.

Omschrijving populatiedoelstelling

Ontwikkeling deelpopulatie in de omgeving van het Wolfsven in Hamont en in het Hageven. Er wordt telkens gestreefd naar een populatie van minstens 10 exemplaren waar ook voortplanting plaatsvindt.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Bedekking met drijvende en ondergedoken waterplanten van 10-70%
 • Zonbeschenen plassen zonder vis
 • Successie terugdringen
 • Nadruk op overgangen tussen verlandingsveen en waterhabitats die niet verzuurd zijn en met een voldoende dekking met drijvende en ondergedoken waterplanten en een visvrij tot maximaal visarm waterlichaam
 • Tegengaan eutrofiering.
Omschrijving populatiedoelstelling

Streven naar een populatie in Bergerven populatie, met minstens 5 adulte dieren per 2km waarbij elk jaar voldoende voortplanting is (huidig

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

In stand houden van open terrein (i.e. geen verboste stukken) met losse ondergrond. De verbinding van de actueel gescheiden leefgebieden door ontsnipperingsmaatregelen is noodzakelijk. Deze doelstellingen sporen samen met de kwaliteitsdoelstellingen voor de habitattypes van droge en natte heide (2330, 4010, 4030 en 6230).

Omschrijving populatiedoelstelling

Er wordt gestreefd naar een populatie in het Hageven (BE2200032-1), in de Warmbeekvallei (BE2200032-2) en in de Brand (BE2200034) met minstens 200 roepende mannetjes (of eiklompjes) met elk jaar voldoende voortplanting.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende zonnige, mesotrofe, plantenrijke plassen die het ganse jaar water bevatten. De oeverzone is meer dan 50% voorzien van abundante vegetatie.
Tegengaan predatie door vis. Vennen zonder beschaduwing en niet te verzuurd ifv ontwikkeling eieren.
Voor het landhabitat van de Heikikker is de instandhouding van vochtige heide en laagveen noodzakelijk. Hiervoor is het herstel nodig van de natuurlijke hydrologie met een hoge (grond)waterstand.
De verbinding van de actueel gescheiden leefgebieden door ontsnipperingsmaatregelen is noodzakelijk.
Deze doelstellingen sporen samen met de kwaliteitsdoelstellingen voor de vochtige heidehabitats (4010, 7140 en 7150) en de venhabitats (3110 en 3160).

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van het actueel voorkomen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de huidige connectiviteit van het landschap dat dient als migratieroute tussen de jachtgebieden, de kolonieplaatsen en overwinteringsgebieden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van de actuele populaties (25-27 BP).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Deze worden grotendeels gedekt door de kwaliteitsdoelstellingen van Boomleeuwerik (zie Boomleeuwerik). Daarnaast is de soort gebaat bij solitaire loofbomen en grove dennen met lage takken.

Omschrijving populatiedoelstelling

Creëren van een duurzame populatie (minstens 200 roepende mannetjes) ter hoogte van de Achelse Kluis (SBZ-H BE2200032) en Bergerven (SBZ-H BE2200034). Er is geen extra oppervlakte leefgebied nodig.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Instellen van een optimale kwaliteit van het water- en landhabitat. Vooral ondiepe, visvrije voortplantingsplassen die snel kunnen opwarmen zijn nodig voor deze soort. De verbinding van de actueel gescheiden leefgebieden door ontsnipperingsmaatregelen is noodzakelijk. De doelstelling wordt gedekt door de kwaliteitsvereisten van habitat 3130.

Moeraslandschap

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 32,5 ha
Totaal: 32,5 ha
SBZ-H BE2200032: Behoud van actuele oppervlakte van 3 ha.
SBZ-H BE2200033: Behoud van de actuele oppervlakte van 28,5 ha.
SBZ-H BE2200034: Behoud van de actuele oppervlakte van 0,5 - 1 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de habitatkwaliteit door oplossen van verstoringen zoals de gewijzigde waterhuishouding, ongunstige waterkwaliteit en vertroebeling.
Streven waar mogelijk naar een doorstroomkarakter van de plassen met water van een voldoende kwaliteit. Indien mogelijk het instellen van een beheer van cyclisch droogleggen om de voedselrijke sliblaag te stabiliseren en invasieve vissen te verwijderen. Tijdens het vegetatieseizoen moeten de plassen wel permanent water bevatten. Helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of meer neutrale tot matig alkalische pH.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel komen er habitatwaardige vegetaties voor in de vallei van de Dommel, Warmbeek, Abeek, Bosbeek en Itterbeek.
Uitbreiding tot 30 – 60 % van de volledige waterlopen binnen SBZ van de Dommel, Warmbeek, Itterbeek en A-beek (en hun bovenlopen)
SBZ-H BE2200032: Toename van de habitat over 30 – 60 % van de lengte van de Dommel en de Warmbeek binnen SBZ.
SBZ-H BE2200033: Toename van de habitat over 50 – 70 % van de lengte van de Abeek binnen SBZ.
SBZ-H BE2200034: Toename van de habitat over 30 – 60 % van de lengte van de Itterbeek en Bosbeek binnen SBZ.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Dynamisch meanderend riviersysteem met:

 • natuurlijke beek- en oeverstructuur met goed ontwikkelde waterplantenvegetaties in open beek trajecten
 • natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek
 • helder water met een hoge stroomdiversiteit, zonder invasieve soorten en met voldoende zonbeschenen delen.
 • hooguit matig eutroof water met een lage stikstof- en fosforconcentratie ,lage concentratie bestrijdingsmiddelen en lage sedimentvracht. Natuurlijke beekstructuur (meandering, afwisseling sedimentfracties, …)
 • voldoende brede bufferzones langsheen de waterloop
 • buffering tegen externe invloeden; het tegen gaan van negatieve effecten vanuit de omgeving op actueel aanwezige habitats en op plekken waar doelen gerealiseerd zullen worden (B.v. via bufferzones).
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Doel : behoud van actuele oppervlakte van 166 ha waarbij lokaal omvorming naar 6510 verantwoord is. Lokaal kan een kleine uitbreiding plaats vinden via de open plekken binnen 91E0 (zie doelstellingen Boslandschap). Wel wordt er een voor Beekprik een toename voorzien van 4-5 ha 6430 als bufferzone (zie Beekprik).

 • SBZ-H BE2200032: behoud van de actuele oppervlakte: ± 115 ha in De Wateringen, ten zuiden van het Hageven en de Warmbeekvallei. In de beekvalleien kan dit habitattype ook voorkomen onder de vorm van open plekken binnen 91E0 (zie doelstellingen Boslandschap).
 • SBZ-H BE2200033: actuele oppervlakte van 33 ha minstens behouden. In de beekvalleien kan dit habitattype ook voorkomen onder de vorm van open plekken van 91E0 (zie doelstellingen Boslandschap).
 • SBZ-H BE2200034: actuele oppervlakte van 18 ha minstens behouden. In de beekvalleien kan dit habitattype ook voorkomen onder de vorm van open plekken van 91E0 (zie doelstellingen Boslandschap).
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Als kwaliteitsdoel worden ruigten met een voldoende grote bedekking van sleutel- en begeleidende soorten (>70%) gesteld.

 • Herstel van de natuurlijke waterhuishouding is noodzakelijk om de momenteel verdroogde delen te herstellen evenals voor het tegengaan van de verbossing.
 • Het creëren van voldoende open plekken (in elzenbroekbossen) zal deels resulteren in dit habitattype.
 • Oppervlaktedoelstelling
  +
  Omschrijving oppervlaktedoelstelling

  Actueel: ± 6 ha
  Toename door omvorming: 40 ha
  Einddoel: 47 ha

  SBZ-H BE2200032: behoud van actuele oppervlakte. Lokaal herstel van ± 1 ha is mogelijk bij herstel van de habitatkwaliteit en gebeurt in complex met type 4010 (zie ook LIFE-project Dommeldal).
  SBZ-H BE2200033: actuele oppervlakte bedraagt ±6 ha verspreid over de Abeekvallei en Stramprooierbroek. Binnen het Stramprooierbroek wordt gestreefd naar één aaneengesloten kern van 30 ha, in de Abeekvallei naar een oppervlakte van 10 ha. In de bovenloop van de Abeek zal door de smalle afbakening en de asymmetrische beekvallei geen aaneengesloten kern kunnen ontstaan maar kan dit habitattype wel in mozaïek voorkomen in de vallei, als open plekken van 91E0 (zie doelstellingen Boslandschap).

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met:

  • natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden schommelend rond het maaiveld, wat de facto een herstel van de natuurlijke waterhuishouding en een waterpeilverhoging op een aantal plaatsen impliceert;
  • minder dan 10% boom-of struikopslag in de habitat;
  • 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 70% en minder dan 10% structuurschade door vertrappeling;
  • buffering tegen externe invloeden; het tegen gaan van negatieve effecten vanuit de omgeving op actueel aanwezige habitats en op plekken waar doelen gerealiseerd zullen worden (v.b. via bufferzones).
  • inbedding in matrix van regionale belangrijke biotopen
  Oppervlaktedoelstelling
  =
  Omschrijving oppervlaktedoelstelling

  Actueel: 3 ha
  Toename : -
  Totaal: 3 ha

  SBZ-H BE2200032: dankzij een recent herstelprogramma is de actuele oppervlakte van dit habitat in het Hageven uitgebreid tot 3 ha. Komt ook in zeer kleine oppervlakte voor in de Warmbeekvallei. Doelstelling is het behoud van de totale oppervlakte.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  De lokaal goede staat van instandhouding van de habitat is voor een groot deel afhankelijk van het beheer. Hiervoor worden volgende herstelopgaven voorgesteld:

  • om de spontane successie tot bos te verhinderen moet een periodisch kapbeheer ingesteld worden.
  • het (oppervlakte)waterpeil moet worden afgestemd op de ecologische vereisten van het habitat. De aanvoer van mineraalrijk grondwater dient te worden behouden.
  • herstel oppervlakte- en grondwaterkwaliteit (vermindering van vervuiling en eutrofiëring).
  Oppervlaktedoelstelling
  +
  Omschrijving oppervlaktedoelstelling

  Actueel:636 ha
  Toename: 342 ha met als richtwaarde 144 ha bosuitbreiding
  Totaal: 978 ha

  • SBZ-H BE2200032: de actuele oppervlakte van dit habitattype bedraagt ca. 95 ha. Er wordt een toename van de oppervlakte met 99 ha met als richtwaarde 53 ha bosuitbreiding voorgesteld. Deze doelen moet leiden tot grotere aaneengesloten stukken habitatwaardig bos. Voor deze uitbreiding en omvorming komt in eerste instantie de vallei van de Warmbeek in aanmerking. Totaal: 194 ha
  • SBZ-H BE2200033: de actuele oppervlakte van deze habitat bedraagt ca. 390 ha. Er wordt een toename voorzien van ongeveer 166 ha met als richtwaarde 50 ha bosuitbreiding aansluitend op bestaande kernen. Totaal: 556 ha
  • SBZ-H BE2200034: de actuele oppervlakte van dit habitat bedraagt 151 ha. Er wordt een toename voorzien van ca. 77 ha met als richtwaarde 41 ha bosuitbreiding aansluitend op bestaande kernen. Totaal: 228 ha
  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  • Een gevarieerde bosstructuur met 15% open plekken die elk tot 3 ha groot kunnen zijn. Op deze open plekken kunnen verschillende habitattypes (3260, 6430, 7140… ) en RBB’s (rbbsm, rbbmc, rbbhc, …) voorkomen;
  • aanwezigheid van voldoende dood hout en sleutelsoorten.
  • behoud en/of herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (zowel kwantitatief als kwalitatief) zodat grote kernen zich kunnen ontwikkelen.
  • structuurrijke bosranden.
  • De waterhuishouding is voor deze bossen zeer belangrijk. Er wordt gestreefd naar een voldoende hoge grondwaterstand.
  Omschrijving populatiedoelstelling

  Uitbreiding van de huidige populaties tot stabiele populaties met een goede staat van instandhouding: met 50-200 ind/ha verdeeld over minimum 3 lengteklassen en waarbij jaarlijks adulten worden waargenomen tijdens de reproductieperiode in de Abeek (en haar zijlopen de Vellerbeek, Gielisbeek en Bullenbeek), de Wateringen in Lommel, de Itterbeek (en enkele zijlopen), de Oude beek en de Warmbeek. In de Dommel dient het leefgebied voor Beekprik hersteld te worden. Dit allemaal binnen SBZ.
  Om deze doelstellingen te kunnen realiseren en tot een goede lokale staat van instandhouding te kunnen komen, is een goede biotoop- en waterkwaliteit nodig waarbij het aanleggen van bufferzones langsheen de waterloop noodzakelijk zijn. Daarom wordt voor de Habitatrichtlijngebieden een effectieve uitbreiding van 4-5 ha 6430 van de oppervlakte geschikte bufferzone tot doel gesteld Deze oppervlakte-uitbreidingen komen bovenop de oppervlaktes die samenhangen met de doelstellingen van de Europees te beschermen habitats en Europees te beschermen soorten van het moeraslandschap, in het bijzonder habitat 3260.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  • Aanwezigheid van geschikte paaihabitat (structuurrijk, meanderend beek-biotoop met grofzandig of kiezelsubstraat en matige stroming) en opgroeihabitat (structuurrijk, meanderend beekbiotoop met slibbanken en een lage stroomsnelheid.
  • Geen vismigratieknelpunten en geen ingrepen in de structuur van het waterbiotoop (rechttrekking, oeverversteviging, slijk- en kruidruiming).
  • Beekruimingen moeten vermeden worden op plaatsen met beekprikpopulaties, aangezien de larven in de bodem van de beek leven.
  • Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten.
  • Een natuurlijk hydrologisch regime en beperkte sedimentlast en het vermijden van hoge piekdebieten zijn noodzakelijk.
  Omschrijving populatiedoelstelling

  Streven naar duurzame populaties van 400-2500 individuen/ha met herstel van migratiemogelijkheden tussen de populaties onderling. Een uitbreiding van de populaties is mogelijk door kwaliteitsverbetering van het leefgebied (Abeek, Itterbeek, Warmbeek, de Vloeiweiden van Lommel en De Holen (Watering van Neerpelt)).
  Naast de hierboven genoemde doelen van de waterhabitats (zoals 3150 en 3260), worden geen extra oppervlaktedoelen gesteld.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Deze doelstelling spoort samen met de kwaliteitsdoelstellingen voor de oppervlaktewaterhabitats (zoals 3150 en 3260). Aangezien de Bittervoorn afhankelijk is van zoetwatermossels voor de voortplanting, moet de waterkwaliteit bovendien voldoen zowel aan de eisen van deze mossels als de vis zelf (aërobe waterbodem, zuurstofrijk water, geen zware organische belasting ). Het leefgebied moet voldoende structuurkwaliteit hebben met traagstromend tot stilstaand water en de aanwezigheid van uitgebreide waterplantenvegetaties. Beekruimingen dienen waar mogelijk vermeden te worden aangezien deze nadelig zijn door het verwijderen van de waterplanten en de zoetwatermossels.

  Omschrijving populatiedoelstelling

  Minimaal behoud van actuele populaties (55-60 BP).
  De realisatie van de benodigde leefgebieden behoeft geen extra leefgebied ten opzichte van wat al nodig is om andere doelen te bereiken.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Grotendeels gedekt met de realisatie van kwaliteitsdoelstellingen voor Roerdomp, Porseleinhoen en Bruine kiekendief.

  Omschrijving populatiedoelstelling

  Actueel 0-2 BP. Herstel van de populatie binnen het SBZ-complex tot minimum 4 broedparen, waarvan 2 broedparen in het Hageven en 2 broedparen in het gebied Stamprooierbroek/Luysen/Zig.
  De realisatie van deze leefgebieden behoeft geen extra leefgebied ten opzichte van wat al nodig is om andere doelen te bereiken.
  Tot het leefgebied kan worden gerekend: voldoende grote entiteiten van vijver- en moerascomplexen en open vegetaties (heiden en graslanden), en voldoende kwalitatieve open ruimte rond de broedgebieden als foerageergebied.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  • Broedgebied: de kwaliteitseisen worden gedekt door de kwaliteitsdoelstellingen voor de leefgebieden van Roerdomp, Woudaap en Porseleinhoen. Specifiek voor de Bruine kiekendief moeten de waterstanden in tijden van de broed voldoende hoog zijn zodat predatie minder invloed heeft op de broedgevallen.
  • Foerageergebied: er is een herstel nodig van de kwaliteit van het foerageergebied (voldoende kwalitatieve open ruimte) rondom de broedgebieden, in het bijzonder in de volgende gebieden
   • gebied Veldhoven (omgeving Smeethof en langsheen de Raambeek)
   • open ruimte ten oosten van het Hageven richting Achelse kluis

   In concreto komt dit neer op een behoud of herstel van vochtige weilanden (rbbhc, rbbhf, rbbmc, rbbms), bloemrijke graslanden en cultuurlanden met veel voedselaanbod (muizen, konijnen, ..) en kleine landschapselementen. Per koppel Bruine kiekendief is ongeveer 200 ha kwalitatief foerageergebied noodzakelijk.

  • Minimalisatie van verstoring.
  Omschrijving populatiedoelstelling

  Vestiging van een leefbare populatie in SBZ-H BE2200033, die in verbinding staat en deel uitmaakt van de populaties aan de Grensmaas en in Nederlands Limburg. Binnen de verschillende SBZ’s (o.a. Kempenbroek) zijn er goede potentie aanwezig voor de soort.
  Deze doelstelling vereist geen extra oppervlakte leefgebied.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied : door het oplossen van migratieknelpunten; natuurlijke oevers met houtige opslag en struweel; het instellen van rustzones. Bij de rattenbestrijding dient er rekening gehouden te moeten worden met de aanwezigheid van Bever en Otter.

  Omschrijving populatiedoelstelling

  Doelstelling is het uitbouwen van een leefbare populatie in goede staat van instandhouding (> 300 exemplaren/ha) in de Grote Renne en omgeving.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied in de Grote Renne en omgeving door

  • verbetering van de structuurkwaliteit: lage stroomsnelheid, aanwezigheid waterplanten en sliblaag met organisch materiaal. Beekruimingen moeten dus vermeden of beperkt worden
  • instandhouding en herstel van ondiepe moerassige plaatsen langsheen de Grote Renne en de A-beek.
  Omschrijving populatiedoelstelling

  Minimaal behoud van de actuele populaties (30-35 BP). Een tijdelijke natuurlijke afname van de aantallen na strenge winters is aanvaardbaar.

  Kwaliteitsdoelstelling
  =
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit

  • natuurlijke oevers met plaatselijk steile bij voorkeur zandige wanden
  • voldoende helder water
  • groot aanbod aan kleine vissen
  • geschikte foerageergebieden met visrijke waterhabitats
  • minimalisatie van verstoring
  Omschrijving populatiedoelstelling

  Behoud van het actueel voorkomen van satellietdieren in de Achelse Kluis (afkomstig van een populatie in Postel). Er zijn hier potenties voor de ontwikkeling van een populatie. Uitbreiding van de aantallen is mogelijk door de realisaties van de doelstellingen van de Europese habitats en de andere Europese soorten

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied (o.a. door vermindering gebruik van ontwormingsmiddelen) en van de huidige connectiviteit van het landschap dat dient als migratieroute tussen de Achelse Kluis en Postel.behoud en versterking van de goede connectiviteit tussen de kolonieplaatsen en de jachtgebieden (waaronder heidelandschap)

  Omschrijving populatiedoelstelling

  Er is recent één individu meermaals waargenomen in het Smeetshof.
  Doel:
  Het realiseren van een deelpopulatie van enkele individuen in de Abeekvallei en aangrenzende moerasgebieden, die in verbinding staat met de Nederlandse en de Waalse populatie via de deelpopulatie in de Maasvallei
  Er is geen extra oppervlakte leefgebied voor deze soort nodig.

  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door

  • herstel van de kwaliteit van het moerasgebied rond het Stamprooierbroek-Grootbroek door herstel van de waterhuishouding
  • instandhouding, ontwikkeling en herstel van natuurlijke overstromingszones langs beken in het bijzonder de Abeek en begeleidend landbiotoop met moeraszones, dichte en uitgestrekte struwelen en burchten; verbetering waterkwaliteit tot de geschikte waterkwaliteit, in het bijzonder een lagere biobeschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen en zware metalen
  • aanwezigheid van natuurlijk visbestanden (onder meer paling)
  • veilige passages ter hoogte van verkeersinfrastructuur (tegen gaan verkeersmortaliteit).

  Bij de rattenbestrijding dient er rekening gehouden te moeten worden met de aanwezigheid van Bever en Otter.

  Omschrijving populatiedoelstelling

  Actueel 2-4 BP (in SBZ-H en SBZ-V). Uitbreiding met 1-2 broedparen van de populatie tot 3-6 broedparen, verspreid over het complex Stamprooierbroek, Luysen-Zig en het Hageven (alle in SBZ-H) .
  Naast de vooropgestelde oppervlaktes van de Europees beschermde habitattypes en het leefgebied van Roerdomp, is hiervoor een toename van het huidige leefgebied (grote zeggenvegetaties, jonge gemaaide rietlanden en/of lage grazige vegetaties in permanent ondiep water) nodig met met 5-10 ha (zeggenvegetaties) in het complex Stamprooierbroek, Luysen-Zig (binnen het SBZ-H), vooral door omvorming.
  In het Smeetshof (enkel SBZ-V) is de doelstelling het behoud van het aantal broedparen (1-2). Voor het overige wordt rekening gehouden met een jaarlijks onregelmatig broedgeval binnen het SBZ-complex (onder meer Bergerven en Hageven).

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied tot kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit

  • specifieke inrichting en beheer (Grote zeggenvegetaties, ondiepe oevervegetaties, jong rietland, dotterbloemgraslanden …) met overgangszones naar natte graslanden;
  • stabiel grondwaterpeil rond maaiveldniveau met weinig fluctuaties (op zijn minst in de eerste helft van het broedseizoen op of boven maaiveld)
  • voldoende rust
  Omschrijving populatiedoelstelling

  In totaal 8-10 BP. Voor elk broedpaar dient 30-50 ha geschikt leefgebied aanwezig te zijn. Dit vereist een minimale oppervlakte leefgebied van ongeveer 270 tot 500 ha.
  Om dit te realiseren is naast de kwaliteitsverbetering van het bestaand leefgebied, een extra oppervlakte leefgebied noodzakelijk van 80-100 ha (open water en moeras) waarvan 30 ha door omvorming en 50–70 door effectieve uitbreiding. In concreto zijn de doelstellingen als volgt gelokaliseerd:

  • behoud van de actuele (grensoverschrijdende) satellietpopulatie van 2-3 broedparen in het Hageven. Dit vereist geen extra leefgebied
  • in het complex Luysen-Mariahof-Stramprooierbroek-De Zig wordt een uitbreiding van de huidige populatie voorzien tot een totaal van 5-6 broedparen. Dit vereist een extra leefgebied van 50-55 ha (35-40 ha door uitbreiding en 15 ha door omvorming);
  • in ( SBZ-V wordt 1 broedpaar tot doel gesteld. Dit vereist een extra leefgebied van 30-45 ha (15-30 ha door uitbreiding en 15 door omvorming)
  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  De kwaliteitseisen voor deze soort zijn sturend voor Woudaap en Blauwborst en omvatten:

  • geschikt leefgebied, bestaande uit nat rietland, moerasvegetaties (>50%) en open water (>30%)
  • helder water met goede waterkwaliteit en een hoog voedselaanbod (jonge vis, ongewervelden, amfibieën)
  • voldoende geschikte randzones (waterriet/ondiep water/oeverplantenvegetaties
  • voldoende rust en waar mogelijk het creëren van predatievrije broedgelegenheden tijdens broedperiode
  • open vijverlandschap
  • gevarieerde leeftijdsstructuur van de rietvegetaties: per broedkoppel is er nood aan min. 0,5 tot 2 ha overjarig riet of lisdodde met voldoende dikke kniklaag (opstapeling van oude stengels)
  • aanwezigheid van verlandingsvegetaties (niet enkel riet/lisdodde, maar ook ondergedoken en drijvende watervegetaties)
  • hoog waterpeil in de leefgebieden tijdens het broedseizoen
  Omschrijving populatiedoelstelling

  Minimum behoud van de huidige populaties. Uitbreiding van de aantallen is mogelijk door de realisaties van de doelstellingen van de Europese habitats en de andere Europese soorten.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied. De soorten gebruiken ook holle bomen als zomer(- en winter)verblijfplaats. Door het ouder worden van de boshabitats en toepassen van de CDB zal de kwaliteit van het habitat en het aantal geschikte bomen voor deze soort toenemen. Het is van belang om het tekort aan holten op korte termijn op te vangen.

  Mogelijk ook inrichten van andere winterverblijven (kelders, forten, groeven, bunkers, ..) en zomerverblijven (kerken, zolders, ..).

  Het foerageergebied bestaat uit moerassen, open water, kanalen, beken en plassen met vegetatie en waterrijke open bosgebieden in de nabije omgeving. Kwaliteitsvolle migratieroutes tussen verblijfplaatsen en jachtgebieden zijn noodzakelijk zoals opgaande lineaire landschapselementen of watergangen breder dan 2,5 m. Deze landschapselementen dienen behouden of versterkt te worden zodat er geen onderbreking plaats vindt. Verlichting langs migratie- en jachtroutes zijn verstorend, vooral voor de Meervleermuis. Deze verlichting dient waar mogelijk vermeden te worden.

  Behoud en versterking van de goede connectiviteit tussen de kolonieplaatsen en de jachtgebieden

  Omschrijving populatiedoelstelling

  Vestiging van een leefbare populatie van meer dan 50 vlinders en de aanwezigheid van rupsen in SBZ-H BE2200032, BE2200033 en BE2200034. Er is geen extra oppervlakte doelstelling voorzien voor deze soort.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Verbetering van de kwaliteit van het mogelijke leefgebied door onder meer het behoud, herstel van voldoende grote zonbeschenen, bloemrijke hooilanden en met een overgang naar moerasspirearuigten en bossen met mantelzoomvegetaties.

  Omschrijving populatiedoelstelling

  Actueel 1 BP in de Luysen. Uitbreiding van 2-3 broedparen tot 3-4 broedparen, in het complex Luysen, Mariahof, Stamprooierbroek en Zig.
  Er is geen extra oppervlakte leefgebied nodig. De kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen inzake het leefgebied worden volledig gedekt door de doelen voor Roerdomp.
  Elk broedpaar heeft nood aan zo’n 15-25 ha geschikt leefgebied.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Verbetering kwaliteit leefgebied is gedekt door de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen voor Roerdomp (zie landschap: Moeraslandschap, Roerdomp).

  Vogelrichtlijngebied buiten Habitatrichtlijngebied

  Omschrijving populatiedoelstelling

  Behoud van het belang van het gebied als overwinteringsgebied. Deze aantallen kunnen natuurlijk jaarlijks schommelen.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Garanderen van rust in de slaapplaatsen. Het bevorderen van voedselaanbod in agrarische gebieden (bv. onbewerkte randstroken langs akkers, braakliggende akkers, verruigd grasland, …). Behoud van de openheid van het landschap in belangrijke overwinteringsgebieden.

  Omschrijving populatiedoelstelling

  Buiten SBZ-H zijn geen populatiedoelstellingen opgesteld.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Voor de doelstellingen binnen SBZ-H te kunnen halen zijn er verbindingen nodig tussen de geschikte leefgebieden deze zijn deels gelegen buiten SBZ-H binnen SBZ-V: Creatie of optimalisatie van functionele corridors voor de soort die bestaat uit kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, struwelen, bloemrijke graslanden of poelen

  • van de Brand naar Stamprooierbroek en Sint-Maartensheide;
  • van de Brand, via Jagersborg naar den Tösch;
  • in het Smeetshof.
  Omschrijving populatiedoelstelling

  Buiten SBZ-H zijn geen broedgebieden afgebakend.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  • Broedgebied: verbetering kwaliteit broedgebieden.
  • Foerageergebied: er is een herstel nodig van de kwaliteit van het foerageergebied (voldoende kwalitatieve open ruimte) rondom de broedgebieden, in het bijzonder in de volgende gebieden
   • gebied Veldhoven (omgeving Smeetshof en langsheen de Raambeek)
   • open ruimte ten oosten van het Hageven richting Achelse kluis

   In concreto komt dit neer op een behoud of herstel van vochtige weilanden (rbbhc, rbbhf, rbbmc, rbbms), bloemrijke graslanden en cultuurlanden met veel voedselaanbod (muizen, konijnen, ..) en kleine landschapselementen. Per koppel Bruine kiekendief is ongeveer 200 ha kwalitatief foerageergebied noodzakelijk.

  • Voldoende hoge waterstand tijdens de broedperiode om predatie tegen te gaan.
  • Minimale rustverstoring.
  Omschrijving populatiedoelstelling

  Behoud van één broedpaar in de omgeving van de watering ‘De Holen’ en één broedpaar het Smeetshof

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Behoud huidige oppervlakte leefgebied m.a.w. behoud van huidige Europese habitattypes en RBB’s en kwaliteitsverbetering.

  Het leefgebied van Grauwe klauwier profiteert mee bij de doelstellingen van leefgebied Bruine kiekendief en de corridor voor Boomkikker.

  Omschrijving populatiedoelstelling

  in het SBZ-V wordt 1 broedpaar tot doel gesteld. Voor elk broedpaar dient 30-50 ha geschikt leefgebied aanwezig te zijn. Om de globale doelstellingen te realiseren is naast de kwaliteitsverbetering van het bestaand leefgebied, een toename nodig van 15 ha door omvorming en 15-30 ha (open water en moeras) door effectieve uitbreiding nodig binnen SBZ-V.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Geschikt leefgebied, bestaande uit nat rietland, moerasvegetaties (>50%) en open water (>30%)

  • helder water met goede waterkwaliteit en een hoog voedselaanbod (jonge vis, ongewervelden, amfibieën)
  • voldoende geschikte randzones (waterriet/ondiep water/oeverplantenvegetaties
  • voldoende rust en waar mogelijk het creëren van predatievrije broedgelegenheden tijdens broedperiode
  • open vijverlandschap
  • gevarieerde leeftijdsstructuur van de rietvegetaties: per broedkoppel is er nood aan min. 0,5 tot 2 ha overjarig riet of lisdodde met voldoende dikke kniklaag (opstapeling van oude stengels)
  • aanwezigheid van verlandingsvegetaties (niet enkel riet/lisdodde, maar ook ondergedoken en drijvende watervegetaties)
  • hoog waterpeil in de leefgebieden tijdens het broedseizoen.
  Omschrijving populatiedoelstelling

  Behoud actuele aantallen broedparen.

  Kwaliteitsdoelstelling
  Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  Behoud huidige oppervlakte leefgebied m.a.w. behoud van huidige Europese habitattypes en RBB’s en kwaliteitsverbetering. Het leefgebied van Wespendief profiteert mee van doelstellingen Bruine kiekendief.

  Kobe Janssen
  Agentschap voor Natuur en Bos