Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Roerdomp

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1321
Roerdomp
Noord-Oost Limburg
Roerdomp

Geschikt leefgebied, bestaande uit nat rietland, moerasvegetaties (>50%) en open water (>30%)

  • helder water met goede waterkwaliteit en een hoog voedselaanbod (jonge vis, ongewervelden, amfibieën)
  • voldoende geschikte randzones (waterriet/ondiep water/oeverplantenvegetaties
  • voldoende rust en waar mogelijk het creëren van predatievrije broedgelegenheden tijdens broedperiode
  • open vijverlandschap
  • gevarieerde leeftijdsstructuur van de rietvegetaties: per broedkoppel is er nood aan min. 0,5 tot 2 ha overjarig riet of lisdodde met voldoende dikke kniklaag (opstapeling van oude stengels)
  • aanwezigheid van verlandingsvegetaties (niet enkel riet/lisdodde, maar ook ondergedoken en drijvende watervegetaties)
  • hoog waterpeil in de leefgebieden tijdens het broedseizoen.

in het SBZ-V wordt 1 broedpaar tot doel gesteld. Voor elk broedpaar dient 30-50 ha geschikt leefgebied aanwezig te zijn. Om de globale doelstellingen te realiseren is naast de kwaliteitsverbetering van het bestaand leefgebied, een toename nodig van 15 ha door omvorming en 15-30 ha (open water en moeras) door effectieve uitbreiding nodig binnen SBZ-V.