3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
669
3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion
Noord-Oost Limburg
Moeraslandschap
+

Actueel komen er habitatwaardige vegetaties voor in de vallei van de Dommel, Warmbeek, Abeek, Bosbeek en Itterbeek.
Uitbreiding tot 30 – 60 % van de volledige waterlopen binnen SBZ van de Dommel, Warmbeek, Itterbeek en A-beek (en hun bovenlopen)
SBZ-H BE2200032: Toename van de habitat over 30 – 60 % van de lengte van de Dommel en de Warmbeek binnen SBZ.
SBZ-H BE2200033: Toename van de habitat over 50 – 70 % van de lengte van de Abeek binnen SBZ.
SBZ-H BE2200034: Toename van de habitat over 30 – 60 % van de lengte van de Itterbeek en Bosbeek binnen SBZ.

Dynamisch meanderend riviersysteem met:

  • natuurlijke beek- en oeverstructuur met goed ontwikkelde waterplantenvegetaties in open beek trajecten
  • natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek
  • helder water met een hoge stroomdiversiteit, zonder invasieve soorten en met voldoende zonbeschenen delen.
  • hooguit matig eutroof water met een lage stikstof- en fosforconcentratie ,lage concentratie bestrijdingsmiddelen en lage sedimentvracht. Natuurlijke beekstructuur (meandering, afwisseling sedimentfracties, …)
  • voldoende brede bufferzones langsheen de waterloop
  • buffering tegen externe invloeden; het tegen gaan van negatieve effecten vanuit de omgeving op actueel aanwezige habitats en op plekken waar doelen gerealiseerd zullen worden (B.v. via bufferzones).