Porseleinhoen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1313
Porseleinhoen
Noord-Oost Limburg
Moeraslandschap
Porseleinhoen

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied tot kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit

  • specifieke inrichting en beheer (Grote zeggenvegetaties, ondiepe oevervegetaties, jong rietland, dotterbloemgraslanden …) met overgangszones naar natte graslanden;
  • stabiel grondwaterpeil rond maaiveldniveau met weinig fluctuaties (op zijn minst in de eerste helft van het broedseizoen op of boven maaiveld)
  • voldoende rust

Actueel 2-4 BP (in SBZ-H en SBZ-V). Uitbreiding met 1-2 broedparen van de populatie tot 3-6 broedparen, verspreid over het complex Stamprooierbroek, Luysen-Zig en het Hageven (alle in SBZ-H) .
Naast de vooropgestelde oppervlaktes van de Europees beschermde habitattypes en het leefgebied van Roerdomp, is hiervoor een toename van het huidige leefgebied (grote zeggenvegetaties, jonge gemaaide rietlanden en/of lage grazige vegetaties in permanent ondiep water) nodig met met 5-10 ha (zeggenvegetaties) in het complex Stamprooierbroek, Luysen-Zig (binnen het SBZ-H), vooral door omvorming.
In het Smeetshof (enkel SBZ-V) is de doelstelling het behoud van het aantal broedparen (1-2). Voor het overige wordt rekening gehouden met een jaarlijks onregelmatig broedgeval binnen het SBZ-complex (onder meer Bergerven en Hageven).