Otter

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1308
Otter
Noord-Oost Limburg
Moeraslandschap
Otter

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door

  • herstel van de kwaliteit van het moerasgebied rond het Stamprooierbroek-Grootbroek door herstel van de waterhuishouding
  • instandhouding, ontwikkeling en herstel van natuurlijke overstromingszones langs beken in het bijzonder de Abeek en begeleidend landbiotoop met moeraszones, dichte en uitgestrekte struwelen en burchten; verbetering waterkwaliteit tot de geschikte waterkwaliteit, in het bijzonder een lagere biobeschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen en zware metalen
  • aanwezigheid van natuurlijk visbestanden (onder meer paling)
  • veilige passages ter hoogte van verkeersinfrastructuur (tegen gaan verkeersmortaliteit).

Bij de rattenbestrijding dient er rekening gehouden te moeten worden met de aanwezigheid van Bever en Otter.

Er is recent één individu meermaals waargenomen in het Smeetshof.
Doel:
Het realiseren van een deelpopulatie van enkele individuen in de Abeekvallei en aangrenzende moerasgebieden, die in verbinding staat met de Nederlandse en de Waalse populatie via de deelpopulatie in de Maasvallei
Er is geen extra oppervlakte leefgebied voor deze soort nodig.