7140 - Overgangs- en trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
676
7140 - Overgangs- en trilveen
Noord-Oost Limburg
Moeraslandschap
+

Actueel: ± 6 ha
Toename door omvorming: 40 ha
Einddoel: 47 ha

SBZ-H BE2200032: behoud van actuele oppervlakte. Lokaal herstel van ± 1 ha is mogelijk bij herstel van de habitatkwaliteit en gebeurt in complex met type 4010 (zie ook LIFE-project Dommeldal).
SBZ-H BE2200033: actuele oppervlakte bedraagt ±6 ha verspreid over de Abeekvallei en Stramprooierbroek. Binnen het Stramprooierbroek wordt gestreefd naar één aaneengesloten kern van 30 ha, in de Abeekvallei naar een oppervlakte van 10 ha. In de bovenloop van de Abeek zal door de smalle afbakening en de asymmetrische beekvallei geen aaneengesloten kern kunnen ontstaan maar kan dit habitattype wel in mozaïek voorkomen in de vallei, als open plekken van 91E0 (zie doelstellingen Boslandschap).

Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met:

  • natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden schommelend rond het maaiveld, wat de facto een herstel van de natuurlijke waterhuishouding en een waterpeilverhoging op een aantal plaatsen impliceert;
  • minder dan 10% boom-of struikopslag in de habitat;
  • 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 70% en minder dan 10% structuurschade door vertrappeling;
  • buffering tegen externe invloeden; het tegen gaan van negatieve effecten vanuit de omgeving op actueel aanwezige habitats en op plekken waar doelen gerealiseerd zullen worden (v.b. via bufferzones).
  • inbedding in matrix van regionale belangrijke biotopen