Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Roerdomp

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1316
Roerdomp
Noord-Oost Limburg
Moeraslandschap
Roerdomp

De kwaliteitseisen voor deze soort zijn sturend voor Woudaap en Blauwborst en omvatten:

 • geschikt leefgebied, bestaande uit nat rietland, moerasvegetaties (>50%) en open water (>30%)
 • helder water met goede waterkwaliteit en een hoog voedselaanbod (jonge vis, ongewervelden, amfibieën)
 • voldoende geschikte randzones (waterriet/ondiep water/oeverplantenvegetaties
 • voldoende rust en waar mogelijk het creëren van predatievrije broedgelegenheden tijdens broedperiode
 • open vijverlandschap
 • gevarieerde leeftijdsstructuur van de rietvegetaties: per broedkoppel is er nood aan min. 0,5 tot 2 ha overjarig riet of lisdodde met voldoende dikke kniklaag (opstapeling van oude stengels)
 • aanwezigheid van verlandingsvegetaties (niet enkel riet/lisdodde, maar ook ondergedoken en drijvende watervegetaties)
 • hoog waterpeil in de leefgebieden tijdens het broedseizoen

In totaal 8-10 BP. Voor elk broedpaar dient 30-50 ha geschikt leefgebied aanwezig te zijn. Dit vereist een minimale oppervlakte leefgebied van ongeveer 270 tot 500 ha.
Om dit te realiseren is naast de kwaliteitsverbetering van het bestaand leefgebied, een extra oppervlakte leefgebied noodzakelijk van 80-100 ha (open water en moeras) waarvan 30 ha door omvorming en 50–70 door effectieve uitbreiding. In concreto zijn de doelstellingen als volgt gelokaliseerd:

 • behoud van de actuele (grensoverschrijdende) satellietpopulatie van 2-3 broedparen in het Hageven. Dit vereist geen extra leefgebied
 • in het complex Luysen-Mariahof-Stramprooierbroek-De Zig wordt een uitbreiding van de huidige populatie voorzien tot een totaal van 5-6 broedparen. Dit vereist een extra leefgebied van 50-55 ha (35-40 ha door uitbreiding en 15 ha door omvorming);
 • in ( SBZ-V wordt 1 broedpaar tot doel gesteld. Dit vereist een extra leefgebied van 30-45 ha (15-30 ha door uitbreiding en 15 door omvorming)