Specifieke natuurdoelen

Voor heide en vennen ligt de focus op kwaliteitsverbetering en uitbreiding. Een greep uit de acties: de beperking van verzuring en van de aanvoer van meststoffen, het tegengaan van vergrassing van heide en het herstel van verbindingen tussen deelpopulaties. Zure regen is een probleem dat samenhangt met de hoge uitstoot vanuit de agglomeratie Antwerpen en de emissies van stallen in de omgeving. Dat kan dus niet op gebiedsniveau worden opgelost. De naaldbossen worden omgevormd tot inheemse eikenbossen. In De Maatjes ten slotte is een uitbreiding van het rietmoeras en de natte graslanden voorzien.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Schietvelden':

Forten en bunkers/geschutskoepels/schuilkelders (Schietvelden)

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud of toename van de overwinterings-, zwerm- en paarpopulatie

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat zodat aan volgende kwaliteitseisen voldaan is:

 • geen verstoring van de betreffende soorten;
 • gradiënt van licht gebufferd t.o.v. buitenklimaat tot stabiele hoge temperatuur tussen 7 en 10 °C;
 • gradiënt van relatief droog tot zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (> 90 %);
 • gradiënt van tochtig tot maximaal tochtvrij;
 • geen lichtpollutie in winterverblijfplaatsen, zwerm- en paarplaatsen, fortgrachten en aanvliegroutes.

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein in de speciale beschermingszone door het behouden en versterken van kleine landschapselementen en habitattypes zoals habitattype 9120/9190 en 91E0.
Opstellen van een zoneringsplan voor het fort van Brasschaat.

Populatiedoelstelling
Omschrijving populatiedoelstelling

Vleermuizen algemeen: overwinterende, zwermende en parende soorten in fort van Brasschaat en verspreide bunkers op het terrein: minimaal behoud van de huidige populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatieve verbetering van de overwinteringsplaatsen door inrichting en beperking van verstoring en verlichting.Verbetering van het foerageergebied en van de verbindingselementen in het landschap, opheffen van migratiebarrières.

Heidelandschap (Schietvelden)

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actuele oppervlakte 53 ha.
Locaties die - rekening houdend met de aanwezigheid van en de oppervlaktetoenames voor andere habitats - in aanmerking komen voor toename van de oppervlakte landduinhabitats, zijn: Groot Schietveld, omgeving Huikven (beperkt), Klein Schietveld duinengebied en achter Munitiedepot. Toename door omvorming met ca. 8 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Nastreven van de verschillende typische successiestadia op landduinen door een beheer gericht op de creatie van plekken open zand (plaggen). Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Boompieper, Levendbarende hagedis, Heivlinder, Groene zandloopkever

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actuele oppervlakte: 2 ha (verder sterk verweven met habitattype 2310).
Locaties waar het habitattype in wisselwerking met habitattype 2310 behouden moet blijven zijn: Groot Schietveld, omgeving Huikven (beperkt), Klein Schietveld duinengebied en achter Munitiedepot. Brandwegen zijn een belangrijke groeiplaats voor het subtype Dwerghaververbond. Het open karakter van de brandwegen dient hiervoor behouden te blijven.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de aanwezige vegetaties, in wisselwerking met habitattype 2310. Behoud van de aanwezige vegetaties van het subtype Dwerghaververbond op brandwegen en andere open zandige plekken die geen duinzand zijn. Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Boompieper, Levendbarende hagedis, Rugstreeppad (landhabitat), Heivlinder, Groene zandloopkever

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van de 476 ha actuele oppervlakte met 46 ha door omvorming. Deze oppervlakte werd reeds gerealiseerd via LIFE-project Danah door plaggen en open kappen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Herstel van de kwaliteit in vergraste delen door herstel van de hydrologie en tegengaan van verzuring en eutrofiëring. Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: Wulp, Heikikker, Poelkikker, Rugstreeppad, Levendbarende hagedis, Koraaljuffer, Heidesabelsprinkhaan, Gentiaanblauwtje, Heideblauwtje, Groentje. Specifiek voor Groot Schietveld en uniek voor Vlaanderen ook een duurzame populatie van adder (komt niet voor in Klein Schietveld).

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actuele oppervlakte 348 ha.
Toename met 30 ha door omvorming. Hiervoor werden reeds inrichtingswerken gerealiseerd via LIFE-project Danah door plaggen en open kappen en omzetting vanuit naaldbos.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Nastreven van het voorkomen van alle ouderdomsstadia van Struikhei (van pionier- tot degeneratiestadium) in functie van een hoge structuurrijkdom en van een aantal habitattypische soorten.
Verbetering van de kwaliteit. Tegengaan van vergrassing via tegengaan van verzuring en eutrofiëring.

Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Boompieper, Levendbarende hagedis, Heivlinder.
Specifiek voor Groot Schietveld en uniek voor Vlaanderen ook een duurzame populatie van adder (komt niet voor in Klein Schietveld).

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actuele oppervlakte 13 ha.
Toename van de oppervlakte in het Klein Schietveld met ca. 8 ha op het vliegveld en beperkt op het Groot Schietveld (1 ha) in de vagen door aangepast beheer. Voor het Klein Schietveld geldt een minimale oppervlaktedoelstelling van 20 ha. Dit impliceert toename door omvorming vanuit ander graslandtype.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud en kwalitatieve verbetering van de aanwezige oppervlakte heischraal grasland. Verbetering kan met name nog op het Groot Schietveld plaatsvinden.
Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in (een van) beide deelgebieden: Rugstreeppad (landhabitat), Veldkrekel, Aardbeivlinder, Snortikker, Knopsprietje

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actuele oppervlakte 8 ha.
Beperkte toename van de oppervlakte met ca. 1 ha door omvorming, deels ook in samenhang met de toename van de oppervlakte vochtige heide (zie doelen voor habitat 4010). Lokaal zijn er op lange termijn ook potenties om het habitattype 7110 hieruit te laten ontwikkelen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Herstel van de lokale hydrologie (stijghoogte en kweldruk van het grondwater) via de vermindering van drainage en grondwateronttrekkingen in de omgeving. Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten: Adder, Noordse witsnuitlibel, Geelgerande oeverspin, Zwarte goudoogdaas, Lavendelheide, Kleine veenbes, Bultvormende veenmossoorten

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actuele oppervlakte 3 ha. Behoud en herstel van periodiek overstroomde zandige oevers van sommige vennen. Toename van de oppervlakte met ca. 5 ha door omvorming in samenhang met de toename van de oppervlakte natte heide (zie doelen voor habitat 4010).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Herstel van de lokale hydrologie (stijghoogte van het grondwater).
Herstel van open oeverzones voor de vestiging van het habitattype.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud tot lichte stijging met enkele broedparen van de huidige populatie.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Toename van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van de heide- en landduinhabitats (2310 en 4030). Behoud van het open zandig karakter van een aantal brandwegen. Behoud van de rustgebieden. Inrichten van de bosranden zodat er een zachtere overgang is van bos naar heide.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud tot lichte stijging met enkele broedparen van de huidige populatie.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Toename van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van de heide- en landduinhabitats (2310 en 4030). Inrichten van de bosranden zodat er een zachtere overgang is van bos naar heide. Behoud van voldoende grote rustgebieden.

Kleinschalig extensief weidelandschap (Schietvelden)

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud tot lichte stijging van de huidige winterpopulatie

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwaliteit van de slaapplaats behouden door garanderen van groot onverstoord rustgebied. Verbetering van het voedselaanbod door extensivering van de weilandcomplexen op het Groot Schietveld en behoud en herstel van overgangen van de heide naar extensieve landbouwgronden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Toename van de huidige populatie, door toename van het leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbeteren van de habitatkwaliteit van de huidige leefomgeving door geleidelijk openkappen van de oeverzones. Herstel van extensief weidelandschap met poelen en houtkanten in de weidecomplexen van het Groot Schietveld. Bijkomende creatie van een functioneel netwerk van poelen (metapopulatie). De weilanden in het Marum zijn hiervoor aangewezen.

Omschrijving populatiedoelstelling

Geen doelstelling

Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud en herstel van kleinschalig extensief landbouwgebied in de weilandcomplexen Groot Schietveld bestaande uit weinig bemest structuurrijk grasland, kleine houtwallen en houtkanten en poelen, en ruige delen in de winter als wat voedselrijkere overgangszone tussen heide en agrarisch gebied.

Omschrijving populatiedoelstelling

Toename van de aantallen regenwulp in het gebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de huidige kwaliteit van het foerageer- en leefgebied om het voorkomen van regenwulp als wintergast opnieuw toe te laten. Dit omvat extensieve graslanden, die tot einde april plas-dras staan.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud en herstel als kleinschalig extensief landbouwgebied, herstel van het leef- en/of foerageergebied voor soorten als blauwe kiekendief, regenwulp, vleermuizen, kamsalamander, …

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kamsalamanderhabitat verwezenlijken, wintervoedselaanbod uitbreiden voor soorten als blauwe kiekendief, wespendief e.a. Extensivering van gebruik en herstel kleinschalig landschap. Herstel van natte graslanden in functie van regenwulp. Algemene verbetering van de milieukwaliteit in functie van de habitats en soorten in de rest van de speciale beschermingszone.

Loofbossen (met zandige heideplekken) (De Maatjes, Wuustwezelheide)

Omschrijving populatiedoelstelling

Populatie van 1 of 2 broedparen in het gebied Wuustwezelheide.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Toename van de oppervlakte open plekken met open zandrijke heidevegetaties en voldoende kale plekken tot 10–20 ha. Droge zandrijke (naald)bossen met aanwezigheid van

 • stukken kapvlakten of jonge aanplanten met droge zandige bodem tussen rijen bomen;
 • afwisseling van kale, zandige of schaars begroeide stukken met verspreide jonge bomen;
 • rijen van bomen afgewisseld met voldoende brede zandpaden (? 50 m)
Omschrijving populatiedoelstelling

Stijging van de populatie met 1 of 2 broedparen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aanwezigheid van bosranden met een geleidelijke overgang van (naald)bos naar heide of zand. De doelstellingen overlappen met de doelstellingen voor Boomleeuwerik.

Omschrijving populatiedoelstelling

Eén broedpaar wespendief in de omgeving van het Sterbos.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Deze doelstellingen overlappen met de doelstellingen voor zwarte specht.

Omschrijving populatiedoelstelling

Instandhouden van één broedpaar in het gebied Maatjes en Wuustwezelheide. Dit leidt tot een geschikte bosoppervlakte (actueel 300 ha) van minimum 400 ha, door bebossing van gebieden met een bosbestemming (door omvorming).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Bossen met voldoende variatie aan (loofboom) soorten, voldoende oude bomen, dreven en open plekken. Het beheer van de bossen moet voldoen aan de criteria duurzaam bosbeheer. Deze doelstellingen overlappen met de doelstellingen voor wespendief.

Loofbossen (Schietvelden)

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud van de aanwezige oppervlakte van 2 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de aanwezige kwaliteit.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van de 30 ha actueel habitat tot 204 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 4 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwaliteitsverbetering. Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: Zwarte specht, Wespendief, Bonte vliegenvanger, Kleine bonte specht, Boommarter, Vleermuizen (sp.), Eikenpage, Bont dikkopje, Bruine eikenpage

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud van de actuele oppervlakte van 53 ha broekbossen in de valleien met overgangen van mesotroof naar oligotroof. Elzen- en berkenbroekbos.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Herstel van de hydrologie en trofie van de beekvalleien (stijghoogte van het grondwater, overstromingsregime waterlopen).
Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: Kleine bonte specht, Matkop, Nachtegaal

Omschrijving populatiedoelstelling

Stijging van de huidige populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatieve verbetering van verblijfplaatsen, zwerm- en paarplaatsen, foerageergebied en verbinding tussen gebieden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populatie van minimaal 2 broedparen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Laten verouderen van de bestaande loofbossen.
Omvormen van een deel van de naaldhoutbestanden naar zuurminnend Eiken-berkenbos (9190). Zie doel 9190.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populatie van 5–7 broedparen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Laten verouderen van de bestaande loofbossen.
Behoud van een deel van de naaldhoutbestanden.
Behoud van voldoende staand dood (naald)hout.

Moeras en natte graslanden (De Maatjes, Wuustwezelheide)

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiden van de bestaande populatie tot 50 broedparen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De vereiste 75 – 100 ha overlapt met de doelstellingen voor roerdomp. Habitatkenmerken rietmoeras:

 • minder dan 30 % struiken per ha
 • vegetatie tussen de 50 cm en de 2m
 • open plekken met slik tussen de vegetatie
Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud tot lichte stijging van de huidige doortrekkerspopulatie.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de huidige kwaliteit van de slaapplaats. Verbetering van het voedselaanbod zoals geformuleerd bij bruine kiekendief.

Omschrijving populatiedoelstelling

Populatie van 1 broedpaar.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De vereiste 200 ha leefgebied overlapt met de doelstellingen voor roerdomp (100 ha rietmoeras) en regenwulp (100 ha extra vochtige weilanden)
Onverstoord moerasgebied met aanwezigheid van open water met stabiele en voldoende hoge waterpeilen in het broedseizoen.
Verbetering van het voedselaanbod in de aanwezige weilanden.

Omschrijving populatiedoelstelling

De doelstellingen voor deze soort overlappen met de doelstellingen voor regenwulp, blauwe kiekendief en bruine kiekendief.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Minstens 13 ha met een grashoogte ? 6 cm. De doelstellingen voor deze soort overlappen met de doelstellingen voor regenwulp, blauwe kiekendief, zwartkopmeeuw en bruine kiekendief.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud tot stijging van de huidige doortrekkerspopulatie. Hiervoor is bijkomend foerageergebied noodzakelijk.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Foerageergebied > 200 ha via toename van de oppervlakte open extensieve vochtige weilanden (met veel ongewervelden) met 100 ha.

Omschrijving populatiedoelstelling

Herstel van de populatie van 2-3 broedparen. Dit vereist een extra uitbreiding van het leefgebied (rietmoeras) met 93 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

> 30 ha foerageergebied per broedpaar, bestaande uit waterriet en moerasvegetaties (rbbmr, rbbmc) en open helder water (> 30 %) met een hoog voedselaanbod, via toename van het aanwezige rietmoeras tot 100 ha. Het waterpeil is voldoende hoog, de rietvegetaties hebben een gevarieerde leeftijdsstructuur, er zijn voldoende verlandingsvegetaties en er is voldoende rust.

Omschrijving populatiedoelstelling

De doelstellingen voor deze soort overlappen met de doelstellingen voor regenwulp, blauwe kiekendief en bruine kiekendief.

Kwaliteitsdoelstelling
=/↑
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De doelstellingen voor deze soort overlappen met de doelstellingen voor regenwulp, blauwe kiekendief en kemphaan.

Vennen en waterpartijen (Schietvelden)

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud van de huidige oppervlakte van 6 ha in vennen.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de aanwezige vegetaties, open houden van venoevers. Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: Poelkikker, Heikikker, Libellen

Oppervlaktedoelstelling
=(-)
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud van de huidige oppervlakte van 23 ha voor zover die aanwezig is de oeverzone van de E19-plas, tenzij een oppervlaktevermindering door herstel in de richting van een meer natuurlijke hydrologische situatie verantwoord is om een verbetering van een habitattype met een hogere prioriteit te kunnen realiseren.

Kwaliteitsdoelstelling
=(↓)
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de aanwezige vegetaties, tenzij het habitattype in aanmerking komt om omgevormd te worden tot een habitattype met een hogere prioriteit voor dit speciale beschermingszone, of tenzij een kwaliteitsvermindering van het habitattype verantwoord is om een kwaliteitsverbetering van een habitattype met een hogere prioriteit te kunnen realiseren, i.c. de habitattypes 7140, 7110 en 4010.

Oppervlaktedoelstelling
geen doel
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Huidig voorkomen berust op antropogene invloed. Gezien de oligotrofe abiotische omstandigheden zijn er geen potenties aanwezig.

Kwaliteitsdoelstelling
geen doel
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen doelstelling

Oppervlaktedoelstelling
geen doel
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel niet aanwezig. Gezien de oligotrofe abiotische omstandigheden zijn er geen potenties aanwezig.

Kwaliteitsdoelstelling
geen doel
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen doelstelling

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Sterke toename van de actuele oppervlakte van 1 ha met 10 ha door omvorming.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Tegengaan van verzuring van de vennen door het verder laten afnemen van verzurende deposities en door herstel van de hydrologie.
Herstel van de natuurlijke oeverzones van de vennen door verwijderen Pijpenstrootje- en/of Pitrusgordel.

Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: Dodaars, Wintertaling, Boomvalk, Heikikker, Poelkikker, Rugstreeppad, Venwitsnuitlibel, Koraaljuffer, Maanwaterjuffer, Vinpootsalamander

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Instandhouding van het habitatontwikkeling in de herstelde structuurrijke waterloop (Weerijs) en toename in de resterende rechtgetrokken trajecten van de Weerijs binnen het habitatrichtlijngebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud en verbetering van de aanwezige vegetaties en faunasoorten door een verbetering van de waterkwaliteit en structuurkwaliteit van de waterloop binnen de speciale beschermingszone.
Onderzoek naar de impact van afstroming van gronden in landbouwgebruik binnen het habitatrichtlijngebied op de waterkwaliteit.

Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: IJsvogel, Bermpje, Weidebeekjuffer, Eendagsvliegen (sp.), Kokerjuffers (sp.)

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud tot stijging van de huidige populatie.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatieve verbetering van de vennen: Tegengaan van verzuring van de vennen door het verder laten afnemen van verzurende deposities. Herstel van de natuurlijke oeverzones van de vennen. Opheffen migratiebarrières tussen populaties en tussen land- en waterhabitat.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minimaal behoud van de huidige populatie.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud huidig leefgebied.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minimaal behoud van de huidige populatie.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwaliteitsverbetering met betrekking tot de zuurtegraad van het water. Tegengaan van verzuring van de vennen en paaiplaatsen door het verder laten afnemen van verzurende deposities. Herstel van de natuurlijke oeverzones van de vennen door verwijderen Pijpenstrootje- en/of Pitrusgordel. Creëren van verbindingen tussen de bestaande populaties en tussen land- en waterhabitat.

Omschrijving populatiedoelstelling

Stijging van de huidige populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatieve verbetering van foerageergebied en verbinding tussen gebieden.

Jop Hermans
Agentschap voor Natuur en Bos