3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
620
3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Zure bruingekleurde vennen (3160)
Schietvelden
+

Sterke toename van de actuele oppervlakte van 1 ha met 10 ha door omvorming.

Tegengaan van verzuring van de vennen door het verder laten afnemen van verzurende deposities en door herstel van de hydrologie.
Herstel van de natuurlijke oeverzones van de vennen door verwijderen Pijpenstrootje- en/of Pitrusgordel.

Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten in beide deelgebieden: Dodaars, Wintertaling, Boomvalk, Heikikker, Poelkikker, Rugstreeppad, Venwitsnuitlibel, Koraaljuffer, Maanwaterjuffer, Vinpootsalamander