Ingekorven vleermuis, Meervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1216
Ingekorven vleermuis, Meervleermuis
Schietvelden

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat zodat aan volgende kwaliteitseisen voldaan is:

  • geen verstoring van de betreffende soorten;
  • gradiënt van licht gebufferd t.o.v. buitenklimaat tot stabiele hoge temperatuur tussen 7 en 10 °C;
  • gradiënt van relatief droog tot zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (> 90 %);
  • gradiënt van tochtig tot maximaal tochtvrij;
  • geen lichtpollutie in winterverblijfplaatsen, zwerm- en paarplaatsen, fortgrachten en aanvliegroutes.

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein in de speciale beschermingszone door het behouden en versterken van kleine landschapselementen en habitattypes zoals habitattype 9120/9190 en 91E0.
Opstellen van een zoneringsplan voor het fort van Brasschaat.

Behoud of toename van de overwinterings-, zwerm- en paarpopulatie