Inspanningen

Voor de opwaardering van heide en vennen is verdere vernatting van het gebied en vermindering van zure regen nodig. Door de afvoer van oppervlaktewater te vertragen en de winning van grondwater beter af te stemmen op de natuurdoelen kan er meer water in het gebied blijven. Het omvormen van naald- naar gemengde loofbossen van eik en berk is van belang voor onder andere de zwarte specht en de wespendief. De boomleeuwerik en nachtzwaluw verkiezen de heide en de overgangen naar het bos. Het rietmoeras in De Maatjes moet met 100 hectare uitbreiden voor soorten als de bruine en blauwe kiekendief, de roerdomp en de regenwulp.

Jop Hermans
Agentschap voor Natuur en Bos