Planten en dieren

Het heidelandschap met vennen biedt een prachtig leefgebied voor beschermde amfibieƫn zoals de heikikker, de rugstreeppad, de kamsalamander en de poelkikker. Ook de adder, de boomleeuwerik en de nachtzwaluw houden ervan. Klokjesgentiaan is zeer belangrijk voor vlinders zoals het gentiaanblauwtje. In het bos leven de zwarte specht en de wespendief. Het herstel van natte graslanden, rietland en moeras in De Maatjes is noodzakelijk voor soorten als de roerdomp, de regenwulp, de blauwe en bruine kiekendief. In het fort van Brasschaat overwinteren jaarlijks vleermuizen, sommige soorten zelfs in grote aantallen.

Jop Hermans
Agentschap voor Natuur en Bos