7140 - Overgangs- en trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
625
7140 - Overgangs- en trilveen
Schietvelden
Heidelandschap (Schietvelden)
+

Actuele oppervlakte 8 ha.
Beperkte toename van de oppervlakte met ca. 1 ha door omvorming, deels ook in samenhang met de toename van de oppervlakte vochtige heide (zie doelen voor habitat 4010). Lokaal zijn er op lange termijn ook potenties om het habitattype 7110 hieruit te laten ontwikkelen.

Herstel van de lokale hydrologie (stijghoogte en kweldruk van het grondwater) via de vermindering van drainage en grondwateronttrekkingen in de omgeving. Duurzame populaties van volgende habitattypische soorten: Adder, Noordse witsnuitlibel, Geelgerande oeverspin, Zwarte goudoogdaas, Lavendelheide, Kleine veenbes, Bultvormende veenmossoorten