Specifieke natuurdoelen

Landduinen met stuivend zand? In de Duinengordel gaan we ervoor. Op het Schietveld creëren we een uitgestrekte, kwaliteitsvolle natte heide met vennen, omgeven door structuurrijk bos en voedselrijke akkers waarin toppers een plek vinden: gentiaanblauwtje, heivlinder, kommavlinder, wulp, geoorde fuut, veldkrekel, maanwaterjuffer, noordse witsnuitlibel, levendbarende hagedis, grauwe kiekendief, grauwe klauwier, nachtzwaluw en boomleeuwerik. In de vallei van de Mangelbeek kiezen we voor herstel van kleine zeggenvegetaties en kwaliteitsvolle broekbossen.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Mangelbeek':

Heide, vennen en bossen op en rond het Schietveld en de duinengordel

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van de actuele oppervlakte van 921 ha tot 1161 ha, met richtwaarde voor effectieve uitbreiding 45 ha op landbouwconcessies in het zuiden en oosten van het militaire Schietterrein.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde heidevegetaties met:

 • Een goede structuurvariatie van de habitat met op de psammofiele heiden een voldoende aanbod van de verschillende successiestadia;
 • Zo beperkt mogelijke boomopslag (maximum 10%) in de habitat. Het terugdringen van boomopslag is een belangrijke kwaliteitsopgave, voornamelijk op de spontaan verboste of beboste psammofiele heide op de oostelijke duinengordel;
 • Min 10% naakte,omgewoelde bodem, om mineraalrijkere situaties te bekomen en min 40% bloemrijke situaties op de droge heide die ontwikkeld vanuit de landbouwgronden in het oosten en het zuiden van het Schietveld in functie van soorten als knoflookpad, kommavlinder e.a.;
 • Niet verstoorde zones in broedseizoen (i.f.v. nachtzwaluw, boomleeuwerik, grauwe kiekendief…).
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van de actuele oppervlakte van 52 ha tot 115 ha, waarvan 10 ha omvorming vanuit naaldhout (realisatie gebiedsvisie VNR ‘de Oudsberg’) en 53 ha omvorming vanuit naaldhout in de oostelijke duinengordel.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde landduincomplexen met:

 • een goede structuurvariatie van de habitats met zoveel mogelijk open (stuivend) zand en behoud van de buntgrasvegetatie, mostapijtjes en korstmosvegetaties afgewisseld met een gevarieerde ouderdom van struikheide;
 • beperkte boomopslag (
 • voorzien van niet verstoorde zones tijdens broedseizoen voor nachtzwaluw en boomleeuwerik;
 • ingebed in open of halfopen landschap voor een maximale windwerking;
 • behoud oude hakhoutstoven van zomer- en wintereik.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 5 ha.
Behoud actuele oppervlakte. Toename door omvorming in de kerngebieden schietveld-Sonnisheide en Monnikwyer-Den Damp met 10 ha.
Einddoel: 15 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld oligotroof tot mesotroof ven met:

 

 • grotendeels vrij van slib en sediment;
 • helder, zeer zwak tot matig gebufferd en min of meer nutriëntenarm water met een lage stikstof- en fosforconcentratie en een matig zure tot circumneutrale pH;
 • natuurlijke hydrologie met aanvoer van lokaal grondwater;
 • voldoende open landschap, waar windwerking mogelijk is;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • herstel tot gewenst trofieniveau.

 

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 15.5 ha.
Behoud actuele oppervlakte
Toename door omvorming in de kerngebieden schietveld-Sonnisheide, Monnikwyer-Den Damp, en Ophovenerbos-Ruiterskuilen met 40 ha.
Einddoel: 56 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld dystroof ven in open heidelandschap met:

 • geschikte waterhuishouding;
 • zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water met beperkingen qua totaalfosfor, conductiviteit en totaal stikstof helder, door humuszuren bruingekleurd water;
 • permanent waterhoudende vennen, die hoogstens kortstondig droogvallen;
 • 2-3 sleutelsoorten minstens frequent aanwezig.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van de actuele oppervlakte van 252 ha tot 324 ha, waarvan richtwaarde 4 ha effectieve uitbreiding en 54ha omvorming

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde vochtige heide vegetaties:

 • aanwezigheid van lokaal frequente veenmoslaag en meer dan 1 veenmossoort ;
 • beperkte boomopslag (
 • beperkte vergrassing met pijpenstrootje (
 • natuurlijke hydrologie (GHG: 20 cm-mv en 0(5) cm +mv, GLG 60-70 cm –mv, amplitude
 • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P buffering tegen externe invloeden.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 2.27 ha
Toename door effectieve uitbreiding van 5 ha aansluitend op de natte heide en de natte heischrale relicten op Sonnisheide.
Einddoel: 7.27 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld vochtig heischraal grasland met:

 • beperkte strooisellaag, vervilting en verruigingsindicatoren;
 • bedekking van sleutelsoorten > 30%;
 • beperkte boomopslag (
 • buffering tegen externe invloeden.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van de actuele oppervlakte van 20 ha tot 27 ha, waarvan een deel omvorming vanuit grasland of verboste situaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld droog heischraal grasland met:

 • korte vegetatie ( 30% van de sleutelsoorten en
 • buffering tegen externe invloeden;
 • zonbeschenen en weinig tot geen strooisellaag;
 • herstel bodems tot gewenst trofieniveau;
 • plaatselijk bocage landschap met zoomvegetaties, doornstruwelen i.f.v. leefgebied grauwe klauwier;
 • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van de actuele oppervlakte van 15 ha tot 18 ha, door omvorming van 3 ha vanuit verruigde, verboste situaties en het herstellen van de hydrologie.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld zuur overgangsveen met:

 • aanwezigheid van hoogveenontwikkeling, met een veenmoslaag van > 50% en hoge bedekking van de sleutelsoorten;
 • beperkte boomopslag (
 • beperkte vergrassing met pijpenstrootje (
 • natuurlijke hydrologie met permanente grondwatertafel rond maaiveldniveau (GHG range 15 cm –mv / 0 cm +mv en GLG > 25 cm -mv, amplitude 25 cm);
 • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P beperkte strooisellaag met een bedekking van
Oppervlaktedoelstelling
=/+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 2.58 ha.
Behoud actuele oppervlakte in complex met habitattype 4010 + lichte toename van 2 ha na vernatting.
Einddoel: 5 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde slenken in veengronden met:

 • verwevenheid binnen het heidelandschap met pionierstadia;
 • frequente aanwezigheid van meer dan 3 pioniersoorten ;
 • voldoende open plekken;
 • natuurlijke hydrologie (s’ winters boven maaiveld), die niet als plagplekken van natte heide te beschouwen zijn.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 57 ha.
Behoud actuele oppervlakte + 295 ha met een richtwaarde van 33 ha bosuitbreiding.
Einddoel: 353 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde zuurminnende eikenbossen met:

 • behoud oude bij voorkeur inheemse bomen (voor zwarte specht, vleermuizen);
 • voldoende structuurrijkdom;
 • streven naar ijle bossen met voldoende open plekken (voor nachtzwaluw, boomleeuwerik, wespendief, etc.) in aansluiting bij en rond de heidecomplexen ;
 • creëren van mantel-zoomvegetaties met de overgangen naar het open heidelandschap.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 11.5 ha.
Behoud van de actuele oppervlakte.
Einddoel: 11.5 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van dit habitattype:

 • gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten;
 • herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) zodat grote kernen van het oligotrofe subtype zich kunnen ontwikkelen;
 • ontwikkeling van structuurrijke bosranden.
Omschrijving populatiedoelstelling

Herstel van een populatie van min 28-35 bp.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • moerassige vegetaties, rietlanden, laagveen-vegetaties met beperkte boomopslag of struweel;
 • natte heidevegetaties en vennen;
 • boorden van waterlopen met ruige vegetatie;
 • geen menselijke verstoring tijdens de broedperiode.
Omschrijving populatiedoelstelling

2-5 als wintergast. Deze doelstelling vraagt geen extra leefgebied maar spoort samen met de doelen voor habitattypes van heide en laagveen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied (als wintergast) met grootschalig open heidelandschap met heide en vennen en voldoende voedselaanbod op aangrenzende landbouwgronden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud tot lichte stijging van de kernpopulaties. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

 • open heide- en landduinenlandschap dat schaars begroeid is met bomen, overgangen naar soortenrijke graslanden en rbb;
 • beperken van recreatieve verstoring tijdens broedseizoen;
 • bosrandenbeheer voeren aan zones met buntgrasvegetaties.
Omschrijving populatiedoelstelling

Geen concreet populatiedoel.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

 • warme droge zandige open heidegebieden;
 • behoud pioniersstadia van duinen met ijle begroeiing;
 • beperken van verstoring tijdens broedseizoen.

Deze doelstelling spoort samen met herstel van landduinen – habitattypes 2310, 2330 en behoeft geen extra leefgebied.

Omschrijving populatiedoelstelling

>10 adulte ex per jaar en voortplantingsbewijs, en dit op minimum 2 locaties, ter hoogte van het Laambeekven en in de bovenloop van de Abeek. Herstel leefgebied ter hoogte van het vennencomplex Turfven en Ruiterskuilen

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap. Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt middels doelen voor habitat 3130, 7140 en de heikikker. Nadruk op overgangen tussen verlandingsveen en waterhabitats en dekking met drijvende en ondergedoken waterplanten van 10-70%.

Omschrijving populatiedoelstelling

Geen concreet populatiedoel

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Gericht beheer van bossen volgens de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer voor privé-boseigendommen en via de beheervisie waar ANB het beheer voert. Bijzondere aandacht dient gegeven aan oude bomen (toekomstbomen), open plekken en geleidelijke bosranden, en hun bereikbaarheid onderling in functie van deze soorten.

Omschrijving populatiedoelstelling

Bronpopulatie van minimum 200 adulte dieren die zich uitstrekt over het volledige Schietveld en een satellietpopulatie van minimum 50 adulte dieren over het vennencomplex Turfven en Ruiterskuilen en de oostelijke duinengordel.

Om de populatie- en kwaliteitsdoelstelling te bereiken is een extra oppervlakte leefgebied nodig van 65ha bestaande uit de habitattypes 2310/4030. Deze oppervlakte is verrekend in de uitbreidings- en omvormingsdoelstelling van de betreffende habitattypes. Verder spoort de doelstelling samen met herstel van het heidelandschap-habitattypes 2310, 2330, 4030, 4010, 6230, waarbij de ontwikkeling van een heidecorridor tussen het Schietveld, het complex Turfven en Ruiterskuilen en de Oudsberg is voorzien.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aanwezigheid van open droge terreinen (heide, open bossen) met structuurrijke vegetatie en open plekken. Het functioneel verbinden van de leefgebieden van gladde slang in het Schietveld met deze van de oostelijke duinengordel en het verbeteren van de connectiviteit met de zuidelijk gelegen heideterreinen (Opglabekerzavel, Tenhaagdoornheide en de plas van kelchterhoef) door geschikt leefgebied te voorzien tot op de grens van de SBZ-H.

Omschrijving populatiedoelstelling

Complex van 3 broedparen, in combinatie met het omliggende SBZ-V Militair domein en vallei van de Zwarte beek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit:

 • open landschap bestaande uit heide (4030, 4010), heischrale graslanden (6230_hn en 6230_hmo) omgeven door matrix van soortenrijke graslanden;
 • voldoende geschikte broedplaatsen en verbeteren van de voedselbeschikbaarheid;
 • behoud van oppervlakte historisch permanente graslanden en voeren verschralingsbeheer;

 • aanleg van duo en trioranden in de omliggende landbouwgronden gelegen binnen SBZ-V in de zone ten noorden van het Schietveld;
 • beperken van verstoring tijdens het broedseizoen.
Omschrijving populatiedoelstelling

4 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op respectievelijk Sonnisheide, het centrale vennencomplex, de bovenloop van de Abeek en het vennencomplex Turfven en Ruiterskuilen.

Deze doelstelling spoort samen met herstel van voedselarme vennen 3130, 3160 en vochtige/venige heide 4010, 7140_oli in het heidelandschap.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap en verbinding van de verschillende populaties.

Omschrijving populatiedoelstelling

Versterking van de populatie, dat wil zeggen een toename van de actuele populatiegrootte tot een populatie van minimum 20 roepende mannetjes(binnen de SBZ) en aansluitend ontwikkelen van leefgebied op minimaal 5 voortplantingsplaatsen (binnen de SBZ).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • qua landbiotoop de kwaliteit van de 2310 en 4030 verbeteren met de nadruk op creëren van open zandige plekken en het verbinden van deze heidetypes;
 • qua voortplantingsbiotoop: waterkwaliteit is belangrijk voor deze soort. Dit wordt gedekt middels de kwaliteitsvereisten voor oligo- tot mesotrofe wateren (habitattype 3130). Bijkomende eis is dat de plassen visvrij moeten zijn om predatie te voorkomen;
 • bijkomend voortplantingsbiotoop creëren onder de vorm van aanleg poelen in natte depressies in de directe omgeving van de huidige locatie;
 • functioneel verbinden van leefgebieden binnen de SBZ door corridors van landbiotoop of andere types bloemrijke en schrale graslanden of heiden.
Omschrijving populatiedoelstelling

Geen concreet populatiedoel

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

 • mozaïek van uitgestrekt heide- en veengebieden, met open berkenbossen, extensief beheerde hooilanden, aansluitend bij extensief beheerde akkers;
 • overgangen naar soortenrijke graslanden en rbb;
 • aanwezigheid van bosbes in de bossen;
 • bedekking van jonge opslag van bomen en struiken in de heidevegetatie met 30%;
 • afwisseling met sommige hoogopschietende delen van de heide;
 • beperken van verstoring tijdens broedseizoen.

Deze doelstelling spoort samen met herstel van droge en vochtige heide, heischrale graslanden – habitattypes 4030, 4010, 6230_hmo, soortenrijke graslanden en rbb en behoeft geen extra leefgebied.

Omschrijving populatiedoelstelling

4 kernpopulaties van > 30 broedparen. Behoud tot lichte stijging van de kernpopulatie . Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

 • structuurrijke heidelandschap met een geleidelijke overgang naar open tot halfopen bossen, soortenrijke graslanden en rbb;
 • zandige ruimten en onbegroeide plekken;
 • beperkt aandeel verspreide bomen;
 • beperken van recreatieve verstoring tijdens broedseizoen.
Omschrijving populatiedoelstelling

5 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes in complex van 3-5 permanente kleine plassen of één of meer grote plassen

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De kwaliteitseisen worden grotendeels gedekt door deze van Heikikker. Voortplantingswateren dienen jaarrond water te houden.

Omschrijving populatiedoelstelling

3 populaties van >200 roepende man op telkens 5 voortplantingsplaatsen, gelegen in de bovenloop van de Abeek, het centrale vennencomplex/Sonnisheide en de omgeving van Kelchterhoef.

Deze doelstelling spoort samen met herstel van het heidelandschap-habitattypes 2310, 2330, 3130 en 3160, 4030, 4010 en vereist geen extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van de actuele populaties (2bp).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Naast de doelstellingen voor de boshabitats en het toepassen van de CDB is een verbetering van het foerageergebied noodzakelijk door een behoud en kwaliteitsverbetering van extensieve graslanden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de actuele populaties.

Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 9190, 9120, en behoeft géén extra leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Bossen met voldoende variatie aan (loof)boomsoorten, voldoende oude bomen en open plekken. Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen voor de habitats 9190 en 9120.

Valleicomplex van de Mangelbeek

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0 ha.
Toename door omvorming van de actuele oppervlakte, zodat dit habitattype verspreid over de Mangelbeek voorkomt. Een kwantificatie van de oppervlakte is moeilijk (ongeveer 3 km).
Einddoel: 3 km.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Dynamisch meanderend riviersysteem met:

 • natuurlijke beek- en oeverstructuur;
 • natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek;
 • helder water met een hoge stroomdiversiteit, zonder invasieve soorten en met voldoende zonbeschenen delen;
 • voldoen aan de richtwaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische beek’ (conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 mei 2010 voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater);
 • voldoende brede bufferzones langsheen de waterloop.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 20 ha.
Behoud actuele oppervlakte.
Einddoel: 20 ha

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Bloemrijke, jaarlijks gemaaide graslanden in de beekvalleien die overgangen vormen naar dottergraslanden en/of kleine zeggenvegetaties.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van de actuele oppervlakte van 4.3 ha tot 5.3 ha, door omvorming vanuit verruigde, verboste situaties en het herstellen van de hydrologie.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met:

 • natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden schommelend rond het maaiveld;
 • minder dan 10% boom-of struikopslag in het habitat;
 • 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 70%;
 • buffering tegen externe invloeden;
 • inbedding in matrix van regionale belangrijke biotopen rbbhc en rbbhf.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 19 ha.
Toename door omvorming van 25 ha.
Einddoel: 44 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van dit habitattype via volgende verbeteropgaven:

 • terugdringen van naaldhout en verwijderen van exoten;
 • verhogen aandeel dood hout;
 • verbeteren van de horizontale en verticale structuur met bijzondere aandacht voor de bosranden aansluitend bij habitattype 7140_meso.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 79 ha .
Toename +15ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 5 ha.
Einddoel: 94 ha.
De uitbreiding vindt bij voorkeur plaats in deelgebied 1 in de vallei van de Mangelbeek waar grote oppervlakte niet habitatwaardig bos actueel stukken habitat doorbreekt.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van dit habitattype:

 • gevarieerde bosstructuur met veel open plekken bestaande uit dottergraslanden, ruigten, kleine zeggevegetaties;
 • voldoende dood hout en sleutelsoorten;
 • herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) zodat grote kernen van het oligotrofe subtype en mesotroof subtype zich kunnen ontwikkelen;
 • ontwikkeling van structuurrijke bosranden;
 • buffering tegen externe invloeden.
Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 4-6 broedparen

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • natuurlijke oevers met plaatselijk steile bij voorkeur zandige wanden;
 • voldoende helder water;
 • groot aanbod aan kleine vissen;
 • geschikte foerageergebieden met visrijke waterhabitats.
Omschrijving populatiedoelstelling

Jaarlijkse broedvogel met 1-2 broedparen. Dit vereist een oppervlakte leefgebied van 15-45 ha. De soort lift mee op de doelen van de habitats.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

 • afwisseling van lage kruidachtige vegetatie en ruigten;
 • inbedding van 7140_meso en 6430 in matrix van rbb en soortenrijke graslanden;
 • stabiel grondwaterpeil rond maaiveldniveau met weinig fluctuaties (op zijn minst in de eerste helft van het broedseizoen op of boven maaiveld);
 • voldoende rust.
Omschrijving populatiedoelstelling

Geen concreet populatiedoel

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Waterplassen die voor vleermuizen bereikbaar zijn vanuit de bosgebieden. Bosgebieden met een goede horizontale en verticale structuur. Bijzondere aandacht dient gegeven aan open plekken en geleidelijke bosranden, vooral nabij deze open waterpartijen en hun bereikbaarheid hiernaartoe.

Kobe Janssen
Agentschap voor Natuur en Bos