Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Blauwborst

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1338
Blauwborst
Mangelbeek
Blauwborst

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

  • moerassige vegetaties, rietlanden, laagveen-vegetaties met beperkte boomopslag of struweel;
  • natte heidevegetaties en vennen;
  • boorden van waterlopen met ruige vegetatie;
  • geen menselijke verstoring tijdens de broedperiode.

Herstel van een populatie van min 28-35 bp.