Korhoen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1331
Korhoen
Mangelbeek
Korhoen

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

  • mozaïek van uitgestrekt heide- en veengebieden, met open berkenbossen, extensief beheerde hooilanden, aansluitend bij extensief beheerde akkers;
  • overgangen naar soortenrijke graslanden en rbb;
  • aanwezigheid van bosbes in de bossen;
  • bedekking van jonge opslag van bomen en struiken in de heidevegetatie met 30%;
  • afwisseling met sommige hoogopschietende delen van de heide;
  • beperken van verstoring tijdens broedseizoen.

Deze doelstelling spoort samen met herstel van droge en vochtige heide, heischrale graslanden – habitattypes 4030, 4010, 6230_hmo, soortenrijke graslanden en rbb en behoeft geen extra leefgebied.

Geen concreet populatiedoel