Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
685
3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion
Mangelbeek
+

Actueel: 0 ha.
Toename door omvorming van de actuele oppervlakte, zodat dit habitattype verspreid over de Mangelbeek voorkomt. Een kwantificatie van de oppervlakte is moeilijk (ongeveer 3 km).
Einddoel: 3 km.

Dynamisch meanderend riviersysteem met:

  • natuurlijke beek- en oeverstructuur;
  • natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek;
  • helder water met een hoge stroomdiversiteit, zonder invasieve soorten en met voldoende zonbeschenen delen;
  • voldoen aan de richtwaarden voor oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische beek’ (conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 mei 2010 voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater);
  • voldoende brede bufferzones langsheen de waterloop.