Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hn - Droge heischrale graslanden

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
688
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hn - Droge heischrale graslanden
Mangelbeek
+

Toename van de actuele oppervlakte van 20 ha tot 27 ha, waarvan een deel omvorming vanuit grasland of verboste situaties.

Goed ontwikkeld droog heischraal grasland met:

  • korte vegetatie ( 30% van de sleutelsoorten en
  • buffering tegen externe invloeden;
  • zonbeschenen en weinig tot geen strooisellaag;
  • herstel bodems tot gewenst trofieniveau;
  • plaatselijk bocage landschap met zoomvegetaties, doornstruwelen i.f.v. leefgebied grauwe klauwier;
  • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen.