Specifieke natuurdoelen

Een belangrijk actie is het het omvormen van bestaande bossen naar gevarieerde streekeigen bossen met meer dood hout, open plekken met heide, bosranden en variatie van oude en jonge bomen. Om de kwaliteit van de bossen te verbeteren moeten die met elkaar verbonden worden.  De kwaliteit van de waterlopen is onvoldoende door de instroom van rioleringswater en de afspoeling van meststoffen van akkers langs de beken. Door een verbetering van de waterkwaliteit en de aanleg van overstromingszones kunnen er prachtige valleibossen ontstaan.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Heesbossen':

(Droge) Loofbossen

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 66 ha
Toename tot 170 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 16 ha. Deze toename wordt gerealiseerd in deelgebied 1 (De Hees), deelgebied 4 (Elsakker) en deelgebied 6 (Wortel-Kolonie). In deelgebieden 1 en 4 wordt gestreefd naar een aangesloten oppervlakte habitatwaardig bos van minstens 50 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

 • vermindering van de bedekking met exoten tot maximum 10%;
 • voldoende aantal sleutelsoorten en voldoende bedekking van de sleutelsoorten;
 • voldoende hoeveelheid dood hout en oude bomen. Voorkomen van verruiging en vergrassing;
 • voldoende spontane verjonging van de naaldhoutbestanden.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 66 ha
Toename tot 170 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 16 ha. Deze toename wordt gerealiseerd in deelgebied 1 (De Hees), deelgebied 4 (Elsakker) en deelgebied 6 (Wortel-Kolonie). In deelgebieden 1 en 4 wordt gestreefd naar een aangesloten oppervlakte habitatwaardig bos van minstens 50 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn: vermindering van de bedekking met exoten (vooral Rododendron, Amerikaans vogelkers en Amerikaanse eik ) tot een bedekking maximum 10% door het bestrijden van exoten; voldoende spontane verjonging van de naaldhoutbestanden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Instandhouding van aanwezige populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Hoger aantal dode bomen als verblijfplaats voor vleermuizen in zowel zomer als winter zoals geformuleerd bij de doelstellingen voor habitattype 9190 en 9120. Instandhouding en versterking van het kleinschalige landschap.

Beekdallandschap

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van het habitat van actueel 0,8 (3 km) ha naar 4,3 ha (14 km).  Dit omvat het volledige traject van de Strijbeekse Loop, de Mark en de Heerlese loop binnen habitatrichtlijngebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

 • verhogen van het bodempeil voor de binnen habitatrichtlijngebied gelegen trajecten van de Strijbeekse Loop, de Boven-Mark en de Heerlese Loop;
 • verhogen van de structuurkwaliteit van de Beneden-Mark;
 • hooguit matig eutroof water met een lage stikstof- en fosforconcentratie ,lage concentratie bestrijdingsmiddelen en lage sedimentvracht. Natuurlijke beekstructuur (meandering, afwisseling sedimentfracties, …);
 • verhoging van de instroom van kwelwater in waterlopen met potenties voor verbetering of toename van het habitattype.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: amper 0,02 ha.
Toename van de oppervlakte veldrusgraslanden tot 1 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verlaging van de voedselrijkdom van de aanwezige graslanden. Verzuring en verdroging tegengaan door herstellen of in stand houden van lokale kwel.

Oppervlaktedoelstelling
=/+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actuele oppervlakte is 1 ha.
Beperkte toename van de oppervlakte door verbetering van de kwaliteit van de aanwezige moerasspirearuigtes (rbbhf).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbeteren van de waterkwaliteit. Periodieke overstroming van Moerasspirearuigtes (rrbhf) langs waterlopen. Behoud en verbinding van de oppervlaktes Moerasspirearuigtes (rbbhf).

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,5 ha.
Toename van de oppervlakte glanshavergraslanden met grote pimpernel in de vallei van de Mark met 15 ha. Ontwikkeling van ten minste één schraal graslandcomplex van 30 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Soortenrijke onbemeste graslanden met frequent voorkomen van Grote pimpernel. Herstellen of in stand houden van lokale kwel (GVG > of = 70 cm onder maaiveld, GLG > of = 80 cm onder maaiveld). Natuurlijk overstromingsregime met niet vervuild water.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Doel gedekt door de doelstellingen voor habitats 3260, 6410, 6510, 6430, 91E0 in Landschap: Beekdallandschap.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel gedekt door de doelstellingen voor habitats 3260, 6410, 6510, 6430, 91E0 in Landschap: Beekdallandschap.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 16 ha + toename tot 61 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 27 ha. Ongeveer 3/4 van deze toename zal gerealiseerd worden in de vallei van de Boven-Mark (deelgebied 7).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

 • verhogen van het aandeel dood hout en het aandeel sleutelsoorten;
 • herstellen of in stand houden van lokale kwel;
 • natuurlijk overstromingsregime met niet vervuild water;
 • tegengaan eutrofiëring.
Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de soort op de actuele locaties. Ontwikkeling van een populatie van meer dan 50 adulte dieren in Wortel (Dg 6 en Dg 7).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Waterbiotoop: niet beschaduwde, visvrije waterpartij, rijk aan waterplanten; creatie van minstens twee, voor Kamsalamander geschikte, poelcomplexen (3-5 poelen, niet beschaduwd, visvrij, rijk aan waterplanten) in Wortel. Landbiotoop: instandhouding en uitbreiding van het kleinschalig landschap (ruigten, struwelen, houtwallen, ). Dit moet zo goed mogelijk aansluiten bij de voortplantingsbiotopen; instandhouding en versterking van rbbsf (Wilgenstruwelen).

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de bestaande populaties. Doelstellingen voor deze bijlagesoorten overlappen met de doelstellingen voor habitattypes 91E0, 6510 en kamsalamander.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud oude bomen (toekomstbomen), open plekken en geleidelijke bosranden, vooral nabij open waterpartijen. Verbetering kwaliteit waterpartijen. Verhoging van het aantal oude en dode bomen in de bossen zoals geformuleerd bij habitattype 91E0 en 9190.

Heide met vennen en (overgangs)venen

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van de bestaande oppervlakte (0,53 ha) met 22 ha door omvorming.
In de Elsakker (Dg 4) en Wortel-Kolonie (Dg 6) wordt gestreefd naar minstens één aangesloten kern van 5 à 10 ha. Lokaal herstel in de randzones van het Ringven (Dg 2) en het Veen van Duprez (Dg 4). Ontwikkelingsmogelijkheden voor het habtitattype 7150 op plagplekken in de vochtige heide.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

 • beperkte aanwezigheid van Pijpenstrootje;
 • beperkte aanwezigheid van boomopslag;
 • natuurlijke hydrologie.

Behoud van voldoende plagplaatsen in natte heide.

Oppervlaktedoelstelling
=/+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van de bestaande oppervlakte (16 ha) met 10 ha tot 26 ha via omvorming bestaande habitatfragmenten met als doel deze te verbinden.
In de Elsakker (Dg 4) en Wortel-Kolonie (Dg 6) wordt gestreefd naar minstens één aangesloten kern van 5 à 10 ha. Instandhouding van de oppervlakte in De Hees (Dg 1).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

 • beperkte aanwezigheid van Pijpenstrootje;
 • beperkte aanwezigheid van boomopslag;
 • aanwezigheid verschillende ouderdomsstadia.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actuele oppervlakte is 0,8 ha. Toename van de oppervlakte van elke kern oligotroof zuur overgangsveen (Ringven, Veen van Duprez en ven op de Elsakker) tot 0,5 ha. Dit betekent een totale toename van het habitat tot 2 ha. Elke kern is gelegen in een moeras met een minimum oppervlakte van 1ha. Instandhouding en verbetering van het netwerk van grensoverschrijdende kwaliteitsvolle overgangsvenen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

 • beperkte aanwezigheid van Pijpenstrootje;
 • beperkte aanwezigheid van boomopslag;
 • de grondwatertafel is vrijwel het gehele jaar rond het maaiveld en oligotroof.
Omschrijving populatiedoelstelling

Satellietpopulatie in Wortel-Kolonie (Dg 6) met uitbreidingsmogelijkheden naar de Elsakker (Dg 4). Streven naar een cluster van gebieden met verlandingsvegetaties die fungeren als leefgebied.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied (vennen en verlandingsvegetaties) zoals vermeld bij Poelkikker en 7140_oli. Verbetering van de kwaliteit in de aanwezige cluster van verlandingsvegetaties (hydrologie, vergrassing,), zodat er gevarieerde verlandingsvegetaties ontstaan: 25-50% open waterzone, enkel door uitbreiding van habitatvlekken (niet door verwijderen veenmosbulten of ten koste van de ontwikkeling hiervan!); langzame verlanding.

Omschrijving populatiedoelstelling

Nastreven van een duurzame kernpopulatie (200 roepende mannetjes) in deelgebied 4 (Elsakker – Duprez) en deelgebied 6 (Wortel-Kolonie).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de kwaliteit van de aanwezige vennen in de heide en poelen als habitat voor deze soort. Nadruk op: bedekking met drijvende en ondergedoken waterplanten van 10-70%; lage, natuurlijke visstand voor bepaalde wateren; oligotroof of Mesotroof water.

Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos