3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
784
3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion
Heesbossen
Beekdallandschap
+

Toename van het habitat van actueel 0,8 (3 km) ha naar 4,3 ha (14 km).  Dit omvat het volledige traject van de Strijbeekse Loop, de Mark en de Heerlese loop binnen habitatrichtlijngebied.

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

  • verhogen van het bodempeil voor de binnen habitatrichtlijngebied gelegen trajecten van de Strijbeekse Loop, de Boven-Mark en de Heerlese Loop;
  • verhogen van de structuurkwaliteit van de Beneden-Mark;
  • hooguit matig eutroof water met een lage stikstof- en fosforconcentratie ,lage concentratie bestrijdingsmiddelen en lage sedimentvracht. Natuurlijke beekstructuur (meandering, afwisseling sedimentfracties, …);
  • verhoging van de instroom van kwelwater in waterlopen met potenties voor verbetering of toename van het habitattype.